PL EN


2016 | 29 | 4 |
Article title

Aspiracje zawodowe młodzieży

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony aspiracjom zawodowym młodzieży, z jednoczesnym uwzględnieniem przeprowadzonych badań. Odniesiono się w nim zarówno do aspiracji, jak i wartości, które mają bezpośredni wpływ na rozwój życiowy każdego człowieka, w tym zwłaszcza współczesnej młodzieży. W rozważaniach teoretycznych odwołano się do prezentacji stanowisk psychologicznych, socjologicznych i pedagogicznych, ściśle związanych z kształtowaniem aspiracji oraz norm i wartości społecznie akceptowanych i oczekiwanych. W drugiej części zaprezentowano wyniki z badań przeprowadzonych wśród 136-osobowej grupy młodzieży gimnazjalnej. W opracowaniu zawarto również interesujące uogólnienia i wnioski z badań.
EN
The article is devoted to young people’s professional aspirations and, at the same time, it presents the results of the conducted research. The publication relates to both aspirations and the values which have direct influence on everyone’s personal development including especially contemporary young people. In theoretical considerations, the authors referred to the presentation of the psychological, sociological and pedagogical views which are closely connected with shaping socially accepted and anticipated aspirations and standards. The second part of the publication presents the results of the research carried out on a group of 136 junior high students. The article also comprises interesting generalizations and conclusions based on the research.
Year
Volume
29
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-06-28
Contributors
References
 • Bębas S. (red.) (2010), Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich, Radom: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.
 • Byra S. (2001), Koncepcja ucznia współczesnej szkoły, „Edukacja i Dialog”, nr 1.
 • Czarnecka S. (2001), Młodzież a dorośli: napięcia miedzy socjologią a wychowaniem, Kraków: Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Nauk o Wychowaniu.
 • Frączek Z. (2009), Aspiracje życiowe a wartości uczniów szkół średnich, „Nowa Szkoła”, nr 1.
 • Hajto B. (2004), Świat wartości młodzieży gimnazjalnej z perspektywy wychowawcy i polonisty, „Nowa Szkoła”, nr 5.
 • Jakowicka M., Lewowicki T. (red.) (1987), Aspiracje dzieci i młodzieży uczącej się w województwie zielonogórskim, Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze.
 • Janowski A. (1958), Aspiracje młodzieży szkół średnich, Warszawa: PWN.
 • Janowski A. (1991), Poznawanie uczniów, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Kopaliński W. (1975), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Kozielecki J. (1977), Psychologiczna teoria decyzji, Warszawa: PWN.
 • Kunikowski J. (2010), Problem wartości w edukacji i motywacji, w: Odpowiedzialność w edukacji. Od rozwiązań systemowych do samodzielności kształconych, t. 2, Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej.
 • Lewowicki T. (1987), Aspiracje – podstawowe pojęcia i zarys zagadnień badawczych, w: M. Jakowicka, T. Lewowicki (red.), Aspiracje dzieci i młodzieży uczącej się w województwie zielonogórskim, Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze.
 • Lewowicki T., Galas B. (1984), Poziom aspiracji młodzieży, „Nowa Szkoła”, nr 9.
 • Narkiewicz-Niedbalec E. (1997), Uczestnictwo w kulturze i aspiracje życiowe młodzieży szkolnej, Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego.
 • Okoń W. (1987), Słownik pedagogiczny, Warszawa: PWN.
 • Porożyński H. (2001), Aspiracje życiowe młodzieży, „Edukacja”, nr 4.
 • Radkiewicz P. (2002), Młodzież i jej aspiracje: jak nastolatki spostrzegają szanse realizacji ważnych celów życiowych, „Studium Psychologiczne”, z. 4.
 • Skorny Z. (1980), Aspiracje młodzieży i kierujące nimi prawidłowości, Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Skorny Z. (red.) (1980), Mechanizmy funkcjonowania aspiracji, Wrocław: Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Szewczuk W. (1985), Słownik psychologiczny, Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Szymański M. (2000), Wartości młodzieży, jej nauczycieli i rodziców, „Edukacja – Studia, Badania, Innowacje”, nr 1.
 • Szymański M. (2002), Kryzys i zmiana. Studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 • Tyrała P. (1997), Aspiracje a rzeczywistość edukacyjno-wychowawcza w okresie przeobrażeń strukturalnych państwa, Rzeszów: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2016_29_4_55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.