PL EN


2016 | 29 | 4 |
Article title

Problemy rozwoju zawodowego osobowości w badaniach ukraińskich naukowców

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu przybliżono ukraińskie i zagraniczne teorie osobowości. Ponadto teoretycznie zostały uzasadnione przepisy dotyczące zawodowego rozwoju osobowości oraz jej zawodowej samoaktualizacji w warunkach dynamicznych zmian na rynku pracy. Autorka zaakcentowała wielkie znaczenie badań zawodowej tożsamości jednostki na podstawie racjonalnych, humanistycznych i dialogicznych kierunków metodologicznych, z uwzględnieniem dorobku różnych dziedzin psychologii i dyscyplin pokrewnych. W artykule wyjaśniono prawidłowość obecną w systemach kształcenia i szkolenia zawodowego za granicą oraz aktualne problemy dotyczące kształcenia profesjonalizmu pracownika, orientacji zawodowej różnych kategorii ludności w nowych warunkach społeczno-ekonomicznych i prawodawczego zapełnienia tego procesu. Autorka zaproponowała perspektywiczne kierunki rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego w warunkach gospodarki rynkowej na poziomie krajowym, regionalnym i gałęziowym oraz główne kierunki badań pedagogicznych i psychologicznych, zwłaszcza w zakresie problemów psychologii osobowości, psychologii zawodowej, psychologii organizacyjnej i psychologii pracy, teoretycznych i metodycznych zasad kształcenia zawodowego, edukacji dorosłych, kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwie, a także kształcenia zawodowego bezrobotnych. W pracy została udowodniona konieczność naukowego prognozowania zmian na rynku pracy i modernizacji systemów edukacji i szkolenia.
EN
Ukrainian and foreign theories of an individual have been analyzed, the ideas of professional development and the professional self-realization of an individual on condition of dynamic changes on labour market have been presented. There has been outlined the importance of studying the questions of a specialist’s professional identity on the rational, humanistic and dialogue methodological basis and in accordance with results of researches in psychology and connected with it sciences. Peculiarities of the systems of professional education and training in foreign countries have been revealed. The actual issues of upbringing of a professional worker and career counseling of people in new social and economic circumstances have been analyzed. Perspectives in the development of professional education and training in the market economy at the state, regional and local levels have been presented. Some directions of pedagogical and psychological researches of these questions, such as questions of psychology of an individual, professional psychology, organizational psychology and labour psychology, theoretical and methodological basis of professional education, adult education, in-service training, professional education of the unemployed have been suggested. The necessity of scientific foreseeing changes on labour market and modernization of education and training systems has been grounded.
Year
Volume
29
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-06-28
Contributors
References
 • Біла книга національної освіти України / Т.Ф. Алексєєнко, В.М. Аніщенко, Г.О. Балл [та ін.]; за заг. ред. акад. В.Г. Кременя; НАПН України. – К.: Інформ. системи, 2010.
 • Боришевський М., Особистість у вимірах самосвідомості: [монографія] / М.Й. Боришевський. – Суми: Видавничий будинок «Еллада», 2012.
 • Звіт про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2014 році. – К.: НАПН України, 2015.
 • Зязюн І., Філософія педагогічної дії / І. Зязюн. – Черкаси: Вид. від ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008.
 • Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008.
 • Карамушка Л. Самоактуалізація менеджерів у професійно-управлінській діяльності (на матеріалі діяльності комерційних організацій): Монографія. – Київ – Запоріжжя: «Просвіта», 2009.
 • Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів: зб. наук. статей / за ред. В.Г. Кременя, М.Ф. Дмитриченка, Н.Г. Ничкало – Уклад.: М.В. Артюшина, В.П. Тименко та ін. – К.: НТУ, 2015.
 • Костюк Г.С., Избранные психологические труды / Г.С. Костюк. – М.: Педагогика, 1988.
 • Кремень В., Формування глобально конкурентоспроможного людського капіталу – найважливіше завдання професійної освіти / В. Кремень // Педагогіка і психологія. – 2015. – № 4.
 • Кремень В.Г., Синергетика в освіті: монографія / В.Г. Кремень, В.В. Ільїн. – К.: Педагогічна думка, 2012.
 • Maksymenko S., Kymenko W., Tostouchow A., Psychologiczne mechanizmy powstawania, tworzenia i kształtowania osobowości, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014.
 • Меморандум непрерывного образования Европейского Союза / «АДУКАТАР».– 2006. – № 28.
 • Моляко В., Стратегії творчої діяльності: школа В.О. Моляко / За заг. ред. В.О. Моляко. – К.: Освіта України, 2008.
 • Наукові студії із соціальної та політичної психології. Ін-т соціальної та політичної психології. – К., 2014. – Вип. 34 (37).
 • Національна доповідь про стани і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України; [т.: В.П. Андрущенко, І.Д. Бех, М.І. Бурда та ін.]; за заг. ред. В.Г. Кременя. – К.: Пед. думка, 2011.
 • Основні напрями досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні: Схвалено Загальними зборами Національної академії педагогічних наук України 8 листопада 2012 року, протокол № 1–6/2–9. – К.: Національна академія педагогічних наук України, 2013.
 • Підготовка учнів ПТНЗ до планування й реалізації професійної кар’єри: теорія і практика: монографія / [Алєксєєва С. В., Закатнов Д.О., Орлов В.Ф. та ін.]; за наук. ред. Д.О. Закатнова. – К.: ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2014.
 • Професійне становлення особистості: Психолого-педагогічний науковий журнал. – 2015. – № 4.
 • Рибалка В., Визначення особистості та особистісна орієнтація професійного розвитку молоді // Професійне становлення особистості. Психолого-педагогічний журнал. – 2013. – № 1.
 • Рыбалка В.В., Теории личности в отечественной философии, психологи и педагогике: Пособие. – Житомир: Изд-во ЖГУ им. И. Франко, 2015.
 • Становлення ідентичності фахівця: [монографія] / Г.О. Балл, В.Л. Зливков, С.О. Копилов [та ін.]; за ред. В.О. Зливкова. – К.: Кіровоград: Ітекс – ЛТД, 2014.
 • Стоунс Э., Психопедагогика. Психологическая теория и практика обучения. Пер. с англ. / Под ред. Н.Ф. Талызиной. – М.: Педагогика, 1984.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2016_29_4_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.