PL EN


2017 | 30 | 2 |
Article title

Pedagogiczne elementy adaptacji (kierowanej) społeczno-zawodowej nowych pracowników

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obiektywne warunki kształcenia zawodowego w szkolnictwie i specyfika pracy zawodowej rodzą konieczność zorganizowania dla zatrudnianych osób działań adaptacyjnych. Adaptacja to intencjonalny proces edukacyjny i wychowawczy. Jest ona początkiem długiego, wieloetapowego procesu rozwoju zawodowego pracowników. Jej zakres sprowadza się do czterech obszarów działań: a) przystosowanie nowego zatrudnionego do środowiska społecznego (pracowników) zakładu pracy, b) wdrożenie go do efektywnego wykonywania pracy, c) wtajemniczanie w działalność społecznych agend (samorządu pracowniczego, związków zawodowych, kół hobbystów) zakładu pracy, d) dostosowanie do warunków organizacyjnych (pora pracy, długość czasu pobytu na stanowisku pracy, terminowość i dyscyplina pracy) wykonywanej pracy. Cechą współczesnej adaptacji jest traktowanie adaptowanych pracowników jako potencjalnej siły zdolnej do poprawy funkcjonowania i rozwoju zakładu pracy. W poszczególnych zakładach pracy należy ją rozpoczynać od opracowania zakładowego programu adaptacji, a następnie realizować ją w sposób przemyślany. Podstawową strategią adaptacji jest dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników realizowane w wielu stale różnicujących się i doskonalonych formach.
EN
The objective conditions of professional training in the field of education and the specificity of work-related activities involve the need to provide adaptation training to newly-hired workers. Adaptation is an intentional, educational process. It constitutes the beginning of a long, multi-stage occupational development process and is reduced to four activity areas: a) adjusting the newly-hired worker to the social environment of the work establishment and workers, b) inducing this worker to an efficient work, c) familiarizing such a person with the activities of social departments (e.g. self-governing bodies, trade unions, special-interest groups) operating within the work establishment, d) adjusting such a worker to organizational conditions of work (working time, length of stay in the work post, punctuality and work discipline). Treating the adapted workers as a potential force capable of improving the functioning and development of the work establishment, creates the characteristic feature of the adaptation process. In different companies this process should start with developing the adaptation programme which should be implemented in a thoughtful manner. The basic adaptation strategy includes additional training and professional development in different forms which are constantly diversified and refined.
Year
Volume
30
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-11-09
Contributors
References
 • Armstrong M. (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. 2, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Davies P. (2003), Adaptacja zawodowa, Warszawa: Wydawnictwo Petit.
 • Janowska Z. (2001), Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź: Wydawnictwo Absolwent.
 • Koczniewska-Zagórska L., Nowacki T., Wiatrowski Z., Bandura L.R. (red.) (1986), Słownik pedagogiki pracy, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Kowalik S. (1998), Adaptacja. Encyklopedia socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Kwiatkowski S. (2003), Adaptacja zawodowa, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Listwan T. (red.) (2006), Zarządzanie kadrami, wyd. 3, Warszawa: C.H. Beck.
 • Modrzewski J. (2003), Adaptacja społeczna, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Nowacki T.W. (2004), Leksykon pedagogiki pracy, Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. (2001), Kierowanie, wyd. 2, Warszawa: PWE.
 • Woźniak J. (2013), Rekrutacja. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Profesjonalne PWN.
 • Żarczyńska-Dobiesz A. (2008), Adaptacja nowego pracownika do pracy w przedsiębiorstwie, Kraków: Wolters Kluwer.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2017_30_2_115
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.