PL EN


2017 | 30 | 2 |
Article title

Postawy wobec pracy pedagogów a ich nadzieja na sukces

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Stosunek człowieka do pracy to współcześnie jedno z podstawowych zagadnień społecznych, wymagających permanentnego poznawania, analizowania i kształtowania. W praktyce życia społecznego chodzi o stworzenie takich warunków i sytuacji, aby praca stawała się wewnętrzną potrzebą człowieka, a dana profesja dawała mu zadowolenie i zaspokajała oczekiwania oraz wartości, jakie z nią wiąże. Osiągnięcie takiej postawy wobec pracy jest szczególnie istotne w zawodach pełniących ważną misję w życiu społecznym. Zalicza się do nich zawód pedagoga, w którym obok wysokich kompetencji wymaga się swoistych predyspozycji społeczno-moralnych, wykraczających poza powszechną uczciwość, rzetelność, zaangażowanie, różniących się zasadniczo od powszechnie przyjętych jako zadowalające w innych zawodach. Kierując się tymi przesłankami, diagnozę postaw wobec pracy wybranej grupy pedagogów, rozpatrywanej w kontekście przejawianej przez nich nadziei na sukces zawodowy, uczyniono przedmiotem niniejszego artykułu.
EN
Man’s attitude to work is one of the fundamental social issues that requires constant learning, analysis, and formation. In practice, it means creating conditions and situations in which work can be the inner need of man and the given profession can give him/her satisfaction and meet expectations and values associated with the performed work. Achieving such an attitude towards work is especially important in professions that play an important role in social life. These include the pedagogue profession, in which – apart from high competences – there are required specific socio-moral predispositions which go beyond generally understood honesty, reliability, commitment, differing from those commonly accepted as satisfactory in other occupations. Based on these assumptions, the diagnosis of attitudes towards the work of the selected group of educators, considered in the context of their hope for professional success, has been the subject of this article.
Year
Volume
30
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-11-09
Contributors
References
 • Bera R. (2003), Postawy zawodowe pilotów wojskowych w procesie restrukturyzacji polskich sił powietrznych, Warszawa: Bellona.
 • Bera R. (2011), Emigranci polscy w nowym środowisku pracy, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Januszek H., Sikora J. (1998), Socjologia pracy, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Kirenko J., Zubrzycka-Maciąg T. (2011), Współczesny nauczyciel. Studium wypalenia zawodowego, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Kotarbiński T. (1965), Traktat o dobrej robocie, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Kozielecki J. (2006), Psychologia nadziei, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Kwiatek P. (2012), Znaczenie i rozwój psychologii nadziei w ujęciu Charlesa Richarda Syndera, http://seminare.pl/pdf/tom31-11-kwiatek.pdf (dostęp: 10.07.2017).
 • Laskowski M. (2016), Modele kształcenia zawodowego młodych oficerów Wojska Polskiego, Warszawa: Difin.
 • Łaguna M., Trzebiński J., Zięba M. (2005), Kwestionariusz Nadziei na Sukces, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Marody M. (1976), Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy, Warszawa: PWN.
 • Mądrzycki T. (1977), Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Mika S. (1981), Psychologia społeczna, Warszawa: PWN.
 • Morawski B. (1977), Czynniki warunkujące postawy wobec pracy, „Studia Socjologiczne”, nr 1.
 • Nowacki T.W. (2004), Leksykon pedagogiki pracy, Radom: Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji.
 • Nowak S. (1973), Wstęp do teorii postaw, [w:] S. Nowak (red.), Teorie postaw, Warszawa: PWN.
 • Nowosad K. (2016), Wartość pracy w życiu osób migrujących zarobkowo a sytuacja na rynku pracy, Lublin (niepublikowana praca doktorska, UMCS).
 • Piskorz A. (2011), Rozwój zawodowy pilotów wojskowych, Warszawa: MON DW i PO.
 • Ryś M. (2010), Człowiek niosący nadzieję, „Kwartalnik Naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides El Ratio”, nr 2.
 • Snyder C.R., Cheavens J., Sympson S.C. (1997), Hope individual motive for social commerce, “Group Dynamics: Theory, Research and Practice”, No. 1.
 • Solarczyk-Ambrozik (1993), System oświaty dorosłych a postawy robotników wobec kształcenia, Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Śliwerski B. (2010), Myśleć jak pedagog, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Trzebiński J., Zięba M. (2003), Nadzieja, strata i rozwój, „Psychologia Jakości Życia”, t. 2, nr 1.
 • Wierzejska J. (2014), Absolwenci studiów pedagogicznych UMCS na rynku pracy, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Wierzejska J., Karpenko O. (2015), Wizja kariery zawodowej młodzieży polskiej i ukraińskiej kończącej studia pedagogiczne, Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 • Wojciszke B. (2006), Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa: Scholar.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2017_30_2_127
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.