PL EN


2017 | 30 | 2 |
Article title

Ranga i prestiż zawodu pracownika socjalnego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zawód jest jednym z najważniejszych wyznaczników miejsca jednostki w świecie społecznym, która przez to sytuuje się w strukturze społecznej. W niniejszym artykule główny punkt ciężkości został położony na obciążenia związane z zawodem pracownika socjalnego. Zawód ten ewoluował przez kilkadziesiąt lat rozwoju pracy socjalnej, a obecnie postrzegany jest jako profesja z określoną misją społeczną, której realizacja wymaga określonych predyspozycji, w tym osobowościowych. Niestety, jest to również zawód o niskiej pozycji wśród innych profesji, co potwierdzają badania licznych autorów specjalizujących się w kwestiach pomocy społecznej i pracy socjalnej. Niniejsze badania potwierdzają, iż w opinii przedstawicieli zawodów pomocowych prestiż zawodu pracownik socjalny w społeczeństwie polskim jest niski. Powody tej sytuacji to m.in. negatywny obraz zawodu w środkach masowego przekazu, niskie wynagrodzenie za pracę, zagrożenie wypaleniem zawodowym i ograniczone możliwości awansu zawodowego.
EN
The profession is one of the most important determinants of the place of an individual in the social world, which is strictly connected with the place in the social structure. The main focus of this article is on the burden of the social worker’s profession. This profession has been evolving for several decades as part of the development of social work, and is currently perceived as a profession with a specific social mission, which requires specific predispositions, including personality. Unfortunately, it is also a profession of low prestige among other professions, as evidenced by studies conducted by numerous authors specializing in social welfare and social work. This study confirms that in the opinion of the representatives of help professions, the prestige of a social worker in Polish society is low. The reasons for this situation include a negative image of the profession in the mass media, low pay for work, risk of professional burnout and limited opportunities for professional advancement.
Year
Volume
30
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-11-09
Contributors
References
 • Bieńko M. (2011), Wybrane tożsamościowe aspekty zawodu pracownika socjalnego, [w:] M. Rymsza (red.), Czy podejście aktywizujące ma szansę? Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej, Warszawa: IPS.
 • Brągiel J., Kurcz A. (2002), Pracownik socjalny. Wybrane problemy zawodu w okresie transformacji społecznej, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Czechowska-Bieluga M. (2013), Poczucie zadowolenia z życia pracowników socjalnych w socjopedagogicznej perspektywie uwarunkowań pełnionej roli zawodowej, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Fengler J. (2001), Pomaganie męczy – wypalenie w pracy zawodowej, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Gierek P. (2012), Prestiż zawodu pracownika socjalnego w polskim systemie pomocy społecznej, [w:] D. Błasiak, I. Piątkowska-Lipka (red.), Rola pracy socjalnej w przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia społecznego, Katowice: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
 • Gierek P. (2016), O zawodzie pracownika socjalnego, kształceniu i motywach jego wyboru – komentarz z badań, „Praca Socjalna”, nr 2.
 • Kawczyńska-Butrym Z. (2001), Pracownicy socjalni, [w:] Z. Kawczyńska-Butrym, Koncepcje opieki i zawody opiekuńcze. Pracownicy socjalni i pielęgniarki, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Kotlarska-Michalska A. (1998), Trudności w pracy zawodowej pracowników socjalnych w świetle badań socjologicznych, [w:] J. Brągiel, I. Mudrecka (red.), Problemy kształcenia i doskonalenia pracowników socjalnych, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Kromolicka B. (1998), Pracownik socjalny w opinii mieszkańców dużego miasta, [w:] J. Brągiel, I. Mudrecka (red.), Problemy kształcenia i doskonalenia pracowników socjalnych, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Maslach C. (2000), Wypalenie w perspektywie egzystencjalnej, [w:] H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Musioł S., Twardowska M. (2011), Profesjonalny pracownik socjalny – profesjonalne działanie na rzecz osób wykluczonych, Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
 • Trafiałek E. (2010), Pracownik socjalny wobec wyzwań aktywnej polityki społecznej, [w:] A. Kanios, M. Czechowska-Bieluga (red.), Praca socjalna. Kształcenie – działanie – konteksty, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Trawkowska D. (2006), Portret współczesnego pracownika socjalnego. Studium socjologiczne, Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.
 • Zasada-Chorab A. (2004), Kształtowanie się zawodu pracownika socjalnego w Polsce, Częstochowa: Centrum AV.
 • Zbyrad T. (2009), Pracownicy socjalni o sobie i swoim zawodzie, „Praca Socjalna”, nr 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2017_30_2_165
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.