PL EN


2017 | 30 | 2 |
Article title

Wartości zawodowe słuchaczy uczelni wojskowej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca zawodowa stanowi zasadniczą formę aktywności człowieka. Wyznacza cele życiowe i zaspokaja potrzeby rozwojowe każdej pracującej jednostki. Jak wykazują badania empiryczne, praca zawodowa przedstawia różną wartość w życiu pracujących, podobnie jak odmiennie cenione są jej poszczególne aspekty. W zawodach trudnych i niebezpiecznych, do których zalicza się profesję żołnierza zawodowego, znaczenie przywiązywane do wykonywanej pracy odgrywa kluczową rolę w jakości pełnionej służby. W związku z tym autorka opracowania dokonała identyfikacji wartości zawodowych, jakie wiążą z przyszłą pracą słuchacze uczelni wojskowej. Zagadnienie to było rozpatrywane w kontekście uwarunkowań społeczno-zawodowych.
EN
Work and career are principal activities of man. They determine major life goals and satisfy developmental needs of every working man. The empirical studies show that a career represents a different value in working people’s life and, therefore, people place a different value on professional aspects. The profession of a soldier is commonly perceived as a difficult and dangerous occupation, it requires following orders by troops and paying attention to keep high quality of military service. The aim of this article is to identify the major work values among military academy students who decide to serve the country. This issue was discussed according to social and professional contexts.
Year
Volume
30
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-11-09
Contributors
References
 • Armstrong M. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Bartnik C. (1977), Teologia pracy ludzkiej, Warszawa: IW PAX.
 • Bera R. (2008a), Wartość pracy w świadomości młodzieży, [w:] B. Baraniak (red.), Wartości w pedagogice pracy, Warszawa–Radom: Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB.
 • Bera R. (2008b), Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigrantów polskich, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Bogaj A. (2007), Człowiek w środowisku pracy, [w:] S. Kwiatkowski, A. Bogaj, B. Baraniak (red.), Szkoła a rynek pracy. Podręcznik akademicki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bogusz J. (red.) (1988), Świat wartości młodzieży, Warszawa: IBPM.
 • Boguszewski R. (2011), Plany, dążenia i aspiracje młodzieży, [w:] Opinie i diagnozy. Młodzież 2010, Warszawa: CBOS.
 • Boguszewski (2016), Aspiracje, dążenia i plany życiowe młodzieży, [w:] Młodzież 2016. Raport z badań, Warszawa: CBOS.
 • Bromberek B. (1988), Młodzież studencka – jej kształcenie i koncepcje życia. Analiza wyników badań podłużnych przeprowadzonych w uczelniach Poznania, Warszawa–Łódź: PWN.
 • Dobrowolska D. (1984), Wartość pracy dla jednostki w środowisku przemysłowym, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Drzeżdżon W. (2010), Badania nad wartościami młodzieży w dobie dokonujących się przemian. Konstatacje pedagogiczne, „Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość”, t. 7.
 • Franczak R. (2015), Adaptacja zawodowa a poczucie szczęścia młodych emigrantów polskich do Wielkiej Brytanii, Lublin (niepublikowana dysertacja doktorska, UMCS).
 • Furmanek (2006), Zarys humanistycznej teorii pracy (nowe horyzonty pedagogiki pracy), Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Furmanek W. (2010), Praca człowieka w perspektywie wartości. Refleksje z lektury książek Zygmunta Wiatrowskiego, „Szkoła, Zawód, Praca”, nr 1.
 • Gliszczyńska X. (red.) (1982), Systemy wartości w środowisku pracy, Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Karney J.E. (2007), Psychopedagogika pracy, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Kotarbiński T. (1965), Traktat o dobrej robocie, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Najduchowska H. (1992), Studenci okresu przełomu. Raport z badań 1987–1990, Warszawa–Łódź: PWN.
 • Nowacki T. (1999), Zawodoznawstwo, Radom: Instytut Technologii Eksploatacji.
 • Nowak W., Ciżkowicz K. (1996), System wartości młodzieży studenckiej, „Zeszyty Naukowe. Nauki Społeczne”, nr 26.
 • Nowosad K. (2016), Wartość pracy w życiu osób migrujących zarobkowo a sytuacja na rynku pracy, Lublin (niepublikowana dysertacja doktorska, UMCS).
 • Piorunek M. (2004), Młodzież w świecie współczesnym. Z badań orientacji biograficznych młodych okresu transformacji, Poznań: Wydawnictwo Rys.
 • Szczepański J. (1961), Uwagi o przedmiocie i zadaniach socjologii pracy, [w:] B. Biegeleisen-Żelazowski (red.), Jak pracuje człowiek. Z badań polskich psychologów, socjologów i ekonomistów, Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Sztumski J. (1999), Socjologia pracy w zarysie, Warszawa: PWN.
 • Tischner (1991), Spór o istotę pracy, [w:] F. Adamski (red.), Spór o wartości w kulturze i wychowaniu, Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Tomaszewski T. (1975), Człowiek i otoczenie, [w:] Psychologia, Warszawa: PWN.
 • Tomaszewski T. (1984), Ślady i wzorce, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Wiatrowski Z. (2005), Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.
 • Wiatrowski Z. (2009), Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej, Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.
 • Wierzejska J. (2014), Absolwenci studiów pedagogicznych UMCS na rynku pracy, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Wierzejska J., Karpenko O. (2016), Wizja kariery zawodowej młodzieży polskiej i ukraińskiej kończącej studia pedagogiczne. Analiza porównawcza, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Zalewska A. (1996), System wartościowania pracujących w zależności od wieku i reaktywności, „Przegląd Psychologiczny”, nr 1/2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2017_30_2_191
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.