PL EN


2017 | 30 | 2 |
Article title

Konsekwencje merytoryczne twierdzenia „praca jest wartością” dla pedagogiki pracy

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przyjęte w humanistycznej pedagogice pracy twierdzenie, że praca człowieka jest wartością i terenem urzeczywistniania wartości, ciągle wymaga interpretacji. Autor artykułu podejmuje takie zadanie, ukazując swoiste cechy pracy ludzkiej. Ukazanie pracy człowieka w perspektywie aksjologicznej i etycznej wskazuje, że jest ona zjawiskiem, dzięki któremu dokonują się przemiany w samym człowieku i w jego środowisku. To zaś powinna wykorzystywać pedagogika do wspomagania człowieka w jego całożyciowym rozwoju.
EN
The statement (which is accepted in humanistic pedagogy of work) that human work is a value and a sphere in which values become a reality, still calls for interpretation. The author makes such an attempt by outlining the characteristics of human work. The way of presenting human work in axiological and ethical perspective indicates that it is a phenomenon owing to which changes in both man and his environment are taking place. This, in turn, should be used by pedagogy in order to support man in his life-long development.
Year
Volume
30
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-11-09
Contributors
References
 • Bitner B., Stępień K. (2000), Wprowadzenie do etyki zawodowej, Poznań: Wydawnictwo eMPi2.
 • Chałas K. (2003), Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, t. 1, Lublin–Kielce: Wydawnictwo Jedność.
 • Denek K. (1998), O nowy kształt edukacji, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 • Denek K. (2001), Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Denek K. (2003), Dziecko w świecie wartości, t. 1, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Furmanek W. (2002), Edukacja wobec poliparadygmatyczności nauk o niej, [w:] W kręgu edukacji, nauk o niej i społeczeństwa, Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Furmanek W. (2003), Poliparadygmatyczny charakter badań pedagogicznych, [w:] J. Kuźma, J. Morbitzer (red.), Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.
 • Furmanek W. (2006), Zarys humanistycznej teorii pracy, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Furmanek W. (2008), Zniewolenie przez pracę a problematyka pedagogiki pracy, [w:] R. Gerlach (red.), Edukacja i praca. Konteksty − wyzwania – antynomie, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Furmanek W. (2010a), Praca człowieka w perspektywie wartości. Refleksje z lektury książek prof. Z. Wiatrowskiego, „Szkoła − Zawód – Praca”, nr 1.
 • Furmanek W. (2010b), Cechy pracującego człowieka obiektem badań współczesnej pedagogiki pracy (inspiracje kardynała Stefana Wyszyńskiego), [w:] L. Marszałek, A. Solaka (red.), O społeczeństwie, wychowaniu i pracy w myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Furmanek W. (2013a), Godność obiektem badań nauk humanistycznych, [w:] W. Furmanek (red.), Wartości w pedagogice. Wolność, odpowiedzialność, godność we współczesnej pedagogice, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Furmanek W. (2013b), Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Furmanek W. (2013c), Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Furmanek W. (2013d), Pedagogika wobec wyzwań współczesności, „Annales UMCS. Sectio J”, t. 26.
 • Furmanek W. (2013e), Etyczne wymiary współczesnej pracy człowieka, „Labor et Educatio”, nr 1.
 • Furmanek W. (2014), Nowa praca człowieka w cywilizacji informacyjnej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Ciechocinku (maj).
 • Furmanek W. (w druku), Humanistyczna pedagogika pracy. Jakość życia obiektem badań.
 • Gurycka A. (1979), Struktura i dynamika procesu wychowawczego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Nowak M. (2000), Problemy pedagogiki otwartej, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Stańczyk P. (2013), Człowiek, wychowanie, praca w kapitalizmie. W stronę krytycznej pedagogiki pracy, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Wołoszyn S. (1977), Kategoria „powinności” jako podstawowa aksjologiczna kategoria pedagogiki − jak ją rozumieć?, [w:] T. Kukułowicz, M. Nowak (red.), Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Wyszyński S. (2001), Duch pracy ludzkiej, Warszawa: Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Soli Deo, PAX.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2017_30_2_29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.