PL EN


2017 | 30 | 2 |
Article title

Nowe obszary i problemy badawcze pedagogiki pracy

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Pedagogy of work as a sub-discipline of pedagogy has shaped the subject of its scientific inquiry and possesses the language of concepts, theorems, and research methodology in terms of professional preparation and functioning of a human in the working environment and the conditions of his or her professional development. Since the beginning of the 1970s, when the foundations of pedagogy of work were laid, until now its research areas have been clearly distinguished. The progress of civilization and the accompanying changes in the content and forms of work create the need to broaden the interests of job educators in new research areas and research problems. Functioning of a person in extreme working conditions is one of the subjects that requires additional research.
PL
Pedagogika pracy jako subdyscyplina pedagogiki ma ukształtowany przedmiot swoich dociekań naukowych, język pojęć, twierdzeń i metodologię badań w zakresie przygotowania zawodowego i funkcjonowania człowieka w środowisku pracy oraz warunków jego rozwoju zawodowego. Od początku lat 70. ubiegłego wieku, kiedy powstały zręby pedagogiki pracy, aż do chwili obecnej wyraźnie wyodrębnione zostały jej obszary badawcze. Postęp cywilizacyjny i towarzyszące mu zmiany w zakresie treści i form pracy powodują potrzebę rozszerzenia zainteresowań pedagogów pracy na nowe obszary badawcze i problemy badawcze. Penetracji badawczej wymaga m.in. funkcjonowanie człowieka w ekstremalnych warunkach pracy.
Year
Volume
30
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-11-09
Contributors
References
 • Armstrong M. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Baraniak B. (red.) (2008), Wartości w pedagogice pracy, Warszawa–Radom: Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy.
 • Bartnik C. (1991), Praca jako wartość humanistyczna, Lublin: s.n.
 • Bera R. (2008), Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigrantów polskich, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Bera R. (2011), Emigranci polscy w nowym środowisku pracy, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Bera R. (2012), Poczucie odpowiedzialności zawodowej osób migrujących zarobkowo. Perspektywa pedagogiczna, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Bera R., Wierzejska J. (2015), Praca jako wartość w życiu człowieka, [w:] Edukacja dla współczesności. Zbiór prac naukowych 1, Kijów.
 • Bogaj A. (2006), Szkoła w społeczeństwie demokratycznym, [w:] A. Bogaj, S.M. Kwiatkowski (red.), Szkoła a rynek pracy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bogaj A. (2007), Kształcenie przedzawodowe, [w:] S.M. Kwiatkowski, A. Bogaj, B. Baraniak, Pedagogika pracy, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Dudek B., Waszkowska M., Merecz D., Hanke W. (2004), Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego. Łodź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera.
 • Furmanek W. (2006), Zarys humanistycznej teorii pracy, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Furmanek W. (2010), Przedmiot badań we współczesnej pedagogice pracy, „Szkoła – Zawód – Praca”, nr 1.
 • Gerlach R. (2006), Nowe obszary badań w pedagogice pracy, [w:] Z. Wiatrowski (red.), Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej, Włocławek: Lega. Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.
 • Gliszczyńska X. (1991), Psychologiczny model efektywności pracy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jeruszka U. (2010), Teorie w dziedzinie (nie tylko) pedagogiki pracy, [w:] R. Gerlach (red.), Pedagogika pracy w perspektywie dyskursu o przyszłości, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Kaczor S. (2003), O potrzebie badań obszarów pedagogiki pracy, [w:] Z. Wiatrowski, U. Jeruszka, H. Bednarczyk (red.), Pedagogika pracy w kontekście integracji europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
 • Karney J.E. (2007), Psychopedagogika pracy, Warszawa: Żak.
 • Kotarbiński T. (1965), Traktat o dobrej robocie, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Kwiatkowski S.M. (2007), Pedagogika pracy jako subdyscyplina pedagogiczna, [w:] S.M. Kwiatkowski, A. Bogaj, B. Baraniak, Pedagogika pracy, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Kwiatkowski S.M. (2010), Popyt na pracę w warunkach kryzysu gospodarczego, „Szkoła – Zawód – Praca”, nr 1.
 • Nowacki T.W. (1978), Wstęp do metodologii pedagogiki pracy, [w:] T.W. Nowacki (red.), Metodologia pedagogiki pracy, Warszawa: Instytut Kształcenia Zawodowego.
 • Nowacki T.W. (1999), Zawodoznawstwo, Radom: Instytut Technologii Eksploatacji.
 • Nowacki T.W. (2010), Wybrane problemy pedagogiki pracy – między diagnozą i prognozą, [w:] R. Gerlach (red.), Pedagogika pracy w perspektywie dyskursu o przyszłości, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Parzęcki R. (2010), Potrzeby i propozycje badań w obszarze poradnictwa, [w:] R. Gerlach (red.), Pedagogika pracy w perspektywie dyskursu o przyszłości, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Szewczyk J. (1971), Filozofia pracy, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Szlosek F. (2007), Procedury badań w pedagogice pracy, [w:] F. Szlosek (red.), Badanie – dojrzewanie – rozwój (na drodze do doktoratu). Eksperyment i obserwacja w badaniach pedagogicznych, Warszawa–Radom: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy.
 • Szlosek F. (2015), Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian systemowych, Warszawa–Radom: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy.
 • Sztumski J. (1999), Socjologia pracy, Katowice: GWSH.
 • Sztumski J. (2010), Pedagogika pracy – czy pedagogika bezrobocia?, [w:] R. Gerlach (red.), Pedagogika pracy w perspektywie dyskursu o przyszłości, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Tischner J. (1983), W kręgu filozofii pracy, Kraków: Znak.
 • Tomaszewski T. (1975), Człowiek i otoczenie, [w:] Psychologia, Warszawa: PWN.
 • Wiatrowski Z. (1980), Pedagogika pracy w zarysie, Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy.
 • Wiatrowski Z. (2005), Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy.
 • Wilsz J. (2009), Teoria pracy. Implikacje dla pedagogiki pracy, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Wołk Z. (2009), Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2017_30_2_41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.