PL EN


2017 | 30 | 2 |
Article title

Międzykulturowe kompetencje komunikowania się polskich emigrantów zarobkowych w Anglii a ich poczucie sukcesu zawodowego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The dynamic changes on the current job market make it requisite for Polish emigrants to be competitive. This means being equipped with both appropriate hard and soft competences. Soft competences, especially communication skills, are the most significant. The aim of this research was to illustrate the correlation between the intercultural communication skills of Poles living in the UK and their professional success. 123 individuals working in South West England were examined. A questionnaire of my own design was based on the objectivist paradigm and employed the diagnostic survey method, used both as a surveying technique and a research tool. The research showed that in three out of six specific skills (indicators) within the Communication Competence scope – such as humour, communication effectiveness and foreign language skills – higher results were obtained by individuals who felt they had achieved professional success. Therefore, it can be presumed that the high level of acquiring the above skills is a good basis for achieving professional success abroad.
PL
Dynamiczne zmiany na wielokulturowym rynku pracy, spowodowane m.in. bardzo intensywnym przemieszczaniem się siły roboczej, w której znaczną część stanowią Polacy, rodzi konieczność bycia konkurencyjnym. Aby osiągnąć sukces zawodowy, powinno się być wyposażonym w odpowiednie kompetencje zarówno twarde, jak i miękkie, a w szczególności w kompetencje z zakresu komunikowania się. Dla obecnych i przyszłych pracowników wielokulturowego rynku pracy kompetencje te stają się kompetencjami przyszłości. Celem badań była próba ukazania zależności między międzykulturowymi kompetencjami komunikacyjnymi Polaków w Anglii a ich sukcesem zawodowym. Badaniami objęto 123 osoby pracujące w południowo-zachodniej Anglii. Badania wykazały, że w trzech na sześć szczegółowych kompetencji (wskaźników) z zakresu kompetencji komunikowania się (takich jak: dowcip, efektywność komunikacji oraz znajomość języków obcych) wyniki na poziomie istotnie wyższym uzyskały osoby badane, które charakteryzowały się poczuciem osiągnięcia sukcesu zawodowego. Można zatem przyjąć, że wysoki poziom przyswojenia powyższych szczegółowych kompetencji stanowi dobrą podstawę do osiągnięcia sukcesu zawodowego na obczyźnie.
Year
Volume
30
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-11-09
Contributors
References
 • Ayoko O.B., Hartel C.E.J. (2000), Cultural differences at work: How managers deepen and lessen the cross-racial divide in their workgroups, “Queensland Review”, Vol. 7.
 • Bolten J. (2006), Interkulturowa kompetencja, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Deardorff D.K. (2006), Identification and assessment of intercultural competence as a student outcome of internalization, “Journal of Studies in Intercultural Education”, Vol. 10.
 • Illes P. (1995), Learning to work with difference, “Personal Review”, Vol. 24(6).
 • Klimkowska K. (2013), Orientacja na sukces zawodowy studentów kończących studia translatorskie, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Klimkowska K. (2014), Edukacja do sukcesu narzędziem rozwoju kapitału ludzkiego, [w:] K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra: od uniwersytetu do starości. Aspekty edukacji osób dorosłych, Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas.
 • Klimkowska K., Korczyński M. (2015), Sukces zawodowy emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii a ich aktywność edukacyjna, “Journal of Modern Science”, No. 4/27.
 • Korczyński M. (2016), Międzykulturowe kompetencje pracobiorców wielokulturowego rynku pracy w opinii polskich pracowników firm angielskich. Intercultural competences of intercultural market employees according to Polish employees in English companies, “Journal of Modern Science”, No. 3/30.
 • Łojko E., Dziurnikowska-Stefańska M. (red.) (2011), Wartości a sukces zawodowy prawników – granice kompromisu?, Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW.
 • Magala S. (2011), Kompetencje międzykulturowe, Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Mazur B. (2012), Kompetencje międzykulturowe w opinii podlaskich menedżerów, „Współczesne Zarządzanie”, nr 1.
 • Michalak J.M. (2007), Uwarunkowania sukcesów zawodowych nauczycieli. Studium przypadków, Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Milliken F.J., Martins L.L. (1996), Searching for Common Threads: Understanding the Multiple Effects of Diversity in Organizational Groups, “The Academy of Management Review”, Vol. 21, No. 2, DOI: https://doi.org/10.5465/AMR.1996.9605060217.
 • Muszyńska J. (2013), Statystyczny opis grupy badanej, [w:] K. Makaruk (red.), Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w aspekcie tradycyjnej wielokulturowości regionu i procesów migracyjnych, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Nikitorowicz J. (2013), Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w aspekcie wielokulturowości regionu i procesów migracyjnych, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Rozkwitalska M. (2011), Bariery w zarządzaniu międzykulturowym, Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Sikorski C. (2007), Drogi do sukcesu. Profesjonalizm kontra populistyczna kultura organizacyjna, Warszawa: Difin.
 • Simons G.F., Nacquez C., Harris P.R. (1996), Kierowanie i motywowanie personelu wielokulturowego, [w:] A. Kapciak, L. Korporowicz, A. Tyszka (red.), Komunikacja międzykulturowa. Zderzenia i spotkania, Warszawa: Wydawnictwo Instytut Kulturalny.
 • Spitzberg B.H., Changnon G. (2009), Conceptualizating intercultural competence, [w:] D.K. Deardorff (ed.), Intercultural Competence, Los Angeles–London–New Delhi–Singapore–Washington: Sage Publications.
 • Sztompka P. (2010), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2017_30_2_67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.