PL EN


2017 | 30 | 2 |
Article title

Praca ludzka jako wartość moralna

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca jest działalnością szczególnie doniosłą dla gatunku Homo sapiens, ponieważ dzięki niej zdołał się on wyodrębnić ze świata zwierzęcego oraz mógł tworzyć kolejne cywilizacje, które wskazują na jego psychofizyczny rozwój. Ale chociaż praca była decydującym czynnikiem stymulującym filogenetyczny rozwój ludzi i jest nim nadal, to jednak dostrzeżenie tego faktu stało się możliwe dopiero wówczas, gdy ludzie osiągnęli zdolność do naukowej refleksji nad pracą. Artykuł ten jest próbą skrótowego ukazania procesu kształtowania się poglądów na moralną wartość pracy ludzkiej oraz na uwarunkowania istniejących poglądów na ten temat.
EN
Work is a very important activity for Homo sapiens, because it has distinguished this species from the animal world and enabled it to create other civilizations, which testifies to its psychophysical development. Although work has always been the key factor stimulating the phylogenetic development of people, and is likely to continue to do so, this fact was recognized only after people had become capable of scientific reflection on work. This article constitutes an attempt at presenting the process of shaping views on the moral value of human work and the factors conditioning the prevailing views on this issue.
Year
Volume
30
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-11-09
Contributors
References
 • Arystoteles (1953), Polityka, Wrocław: Zakład im. Ossolińskich.
 • Bacon F. (1954), Nowa Atlantyda, Warszawa: IW PAX.
 • Bartnik C. (1977), Teologia pracy ludzkiej, Warszawa: IW PAX.
 • Biliński B. (1948), O Hezjodejski aspekt starożytności. Praca w starożytnej Grecji, „Archeologia. Rocznik Polskiego Towarzystwa Archeologicznego”, t. 2.
 • Bloch O., Wartburg W. von (1950), Dictionnaire etymologique de la langue française, Paris: Presses Universitaires de France.
 • Campanella J. (1955), Miasto słońca, Wrocław: Zakład im. Ossolińskich.
 • Chałasiński J. (1949), Społeczna genealogia inteligencji polskiej, Warszawa: Czytelnik.
 • Chenu M.-D. (1963), Ku powszechnej cywilizacji pracy, Warszawa: PWN.
 • Cicero (1960), Pisma filozoficzne, t. 2, Warszawa: PWN.
 • Day J. (1942), An Economic History of Athens under Roman Domination, New York: Columbia University Press.
 • Diogenes Laertios (1969), Żywoty i poglądy sławnych filozofów, Warszawa: PWN.
 • Drumann W. (1860), Die Arbeiter und Communisten in Griechenland und Rom, Königsberg.
 • Farrington B. (1954), Nauka grecka, Warszawa: PWN.
 • Geoghegan A.T. (1945), The Attitude Towards Labor in Early Christianity and Ancient Culture, Washington: The Catholic University of America.
 • Gryglewicz F. (1957), Najemny robotnik w Palestynie za czasów Chrystusa Pana, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, t. 5, z. 1.
 • Haessle J. (1923), Das Arbeitsethos der Kirche. Nach Thomas von Aquin und Leo XIII, Freiburg.
 • Hauck F. (1921), Die Stellung der Urchristentums zu Arbeit und Geld, Gütersloh.
 • Kołaczkowski J. (1964), Wspólnoty chrześcijańskie, Kraków: Znak.
 • Kołłątaj H. (1955), Porządek fizyczno-moralny, Warszawa: PWN.
 • Kowalczyk S. (1986), Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, Wrocław: Tum.
 • Lefrance G. (1959), Le travail et l’homme, Textes des conferences et des entretiens organises par les Recontres Internationals de Geneve.
 • Legowicz J. (1980), Zarys historii filozofii. Elementy doksografii, Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Littre E. (1958), Dictionnaire de la langue francaise, Paris: Presses Universitaires de France.
 • Marks K. (1951), Kapitał, t. 1, wyd. 3, Warszawa: PWN.
 • Marks K., Engels F. (1960), Dzieła, t. 1, Warszawa: PWN.
 • Michałowski K. (1949), Prace górnika i hutnika w starożytnej Grecji, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawniczy.
 • More T. (1954), Utopia, Warszawa: PAX.
 • Ortega y Gasset J. (1982), Bunt mas i inne pisma socjologiczne, Warszawa: PWN.
 • Ossowska M. (1963), Socjologia moralności, Warszawa: PWN.
 • Platon (1958), Państwo, Warszawa: PWN.
 • Poniatowski Z. (1965), Treść wierzeń religijnych, Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Pszczołowski T. (1966), Praca człowieka, Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Ptaśnik J. (1959), Kultura wieków średnich, Warszawa: PWN.
 • Rabelais F. (1949), Gargantua i Pantagruel, Warszawa: PWN.
 • Rostovtzeff M. (1929), Gesellschaft und Wirtschaft im Römischen Kaiserreich, Bd. 1, Leipzig.
 • Scheler M. (1960), Die Wissensformen und Gesellschaft, [w:] Gesammelte Werke, Bd. 8, Bern.
 • Seneka L.A. (1961), Listy moralne do Lucyliusza, Warszawa: PWN.
 • Staszic S. (1954), Pisma filozoficzno-społeczne, Warszawa: PWN.
 • Staszic S. (1959), Ród ludzki, Warszawa: PWN.
 • Sztajerman H. (1960), Społeczeństwo zachodniorzymskie w III wieku, Warszawa: PWN.
 • Sztumski J. (1997), Od cywilizacji pracy do cywilizacji bezrobocia, „Edukacja Dorosłych. Kwartalnik”, nr 3.
 • Tawney R.H. (1963), Religia a powstanie kapitalizmu, Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Thils G. i in. (1962), Travail et conditio humaine. Semaine des intellectuels catoliques.
 • Thurnwald R. (1932), Die menschliche Gesellschaft in ihren ethno-soziologischen Grundlagen, Bd. 3, Berlin–Leipzig.
 • Tilgher A. (1962), Work through the Ages, [w:] S. Nosow, W.H. Form (eds.), Man, Work and Society, New York.
 • Troeltsch E. (1906), Die Bedeutung des Protestantismus für die Entstechung der modernen Welt.
 • Ven F. van der (1972), Sozialgeschichte der Arbeit, Bd. 1, München.
 • Voltaire (1951), Kandyd, czyli optymizm, Warszawa: PWN.
 • Weber M. (1905), Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpotik, Bd. 20–21.
 • Wyszyński S. (1957), Duch pracy ludzkiej, Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2017_30_2_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.