PL EN


2017 | 30 | 2 |
Article title

Jakość przygotowania zawodowego nauczycieli w świetle badań empirycznych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W dzisiejszych czasach coraz trudniej znaleźć nauczyciela, który posiada kwalifikacje do nauczania tylko jednego przedmiotu. Wobec nauczycieli stawiane są bardzo wysokie wymagania, które niejednokrotnie okazują się trudne do spełnienia. W dużym stopniu przyczyniła się do tego stanu rzeczy rewolucja cywilizacyjna, ogromny przyrost informacji i niespotykane dotąd tempo przemian, które wzmocniły wartość wykształcenia na rynku pracy i sprawiły, że jego jakość stała się jednym z priorytetów współczesnej edukacji. Coraz częściej mamy do czynienia z wieloprzedmiotowością nauczycieli, która oznacza, że jeden nauczyciel posiada kompetencje do nauczania dwóch lub kilku przedmiotów. Często dodatkowe przedmioty są dość odległe od tego podstawowego.Sytuacja taka w dużym stopniu podyktowana jest niestety względami ekonomicznymi. Szkoła preferuje posiadanie mniejszej liczby nauczycieli wielokierunkowych, którzy wykonują pracę kilkunastu osób, co w ogromnym stopniu zmniejsza koszty zatrudnienia. Jest to również korzystne z perspektywy samych nauczycieli, którym coraz trudniej utrzymać etat w szkołach. Zdobywanie kwalifikacji w dziedzinach, które się ze sobą nie pokrywają, jest obecnie w polskim systemie oświaty zjawiskiem powszechnym.Celem przeprowadzonych badań było poznanie opinii nauczycieli z powiatu ostrowieckiego na temat jakości dokształcania z przedmiotów dodatkowych. Badania przeprowadzono wśród nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu ostrowieckiego. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, w ramach której wykorzystano technikę ankietowania.
EN
Nowadays it is increasingly difficult to find a teacher who is only qualified to teach one subject. Teachers are faced with very high demands, which are often difficult to meet. This has contributed greatly to the state of affairs of the civilization revolution, the huge increase in information and the unprecedented pace of change that has strengthened the value of education in the labor market and has made its quality one of the priorities of modern education. More and more often we are dealing with multi-faceted teachers, which means that one teacher has the competence to teach two or more subjects. Often these extra items are quite distant from this basic.This situation is largely dictated by economic considerations. The school prefers to have fewer omni-directional teachers who do the work of a dozen or so people, which greatly reduces the cost of employment. It is also beneficial from the perspective of the teachers themselves, who find it increasingly difficult to keep up in school. Acquiring qualifications in areas that do not coincide in any way is currently a common phenomenon in the Polish education system.The aim of the research was to get acquainted with the opinions of teachers from the Ostrowiec district on the quality of supplementary education. The research was conducted among teachers of primary and lower secondary schools in the Ostrowiec district. The diagnostic survey method was applied, which used the polling technique.
Year
Volume
30
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-11-09
Contributors
author
References
  • Chętkowski D. (2016), Nauczyciele wielu przedmiotów, http://chetkowski.blog.polityka.pl/2016/08/08/nauczyciele-wielu-przedmiotow (dostęp: 10.05.2017).
  • Federowicz M., Sitek M. (red.) (2011), Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji 2010, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
  • Kulka B. (2008), Kształcenie dwukierunkowe nauczycieli – możliwe skutki pozytywne i negatywne, [w:] K. Sujasz-Lesz (red.), Kształcenie nauczycieli w szkole wyższej. Wybrane zagadnienia, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.
  • Kutrowska B. (2008), Spojrzenie na rolę nauczyciela z perspektywy różnych oczekiwań społecznych, [w:] P. Rudnicki, B. Kutrowska, M. Nowak-Dziemianowicz (red.), Nauczyciel: misja czy zawód? Społeczne i profesjonalne aspekty roli, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
  • Kuźma J. (2001), Nauczyciele przyszłej szkoły, [w:] K. Denek, T.M. Zimny (red.), Edukacja jutra. VI Tatrzańskie Seminarium Naukowe, Częstochowa: Agencja Promocji Nauki i Kultury MENOS s.c.
  • Piotrowiak K. (2010), Jeden nauczyciel – dwa dyplomy, www.dziennikzachodni.pl/artykul/213496,jeden-nauczyciel-dwa-dyplomy,3,id,t,sa.html (dostęp: 10.05.2017).
  • Podoska-Filipowicz E., Kwalifikacje współczesnych nauczycieli i ich rola w procesie edukacji, https://zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/download/9410 (dostęp: 10.05.2017).
  • Pruch J. (2006), Pedeutologia, [w:] B. Śliwerski (red.), Pedagogika, t. 2, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.
  • Rachubka M. (2015), Nauczyciele w roku szkolnym 2014/2015, Warszawa: ORE.
  • Rutkowiak J. (1995), Edukacyjna świadomość nauczycieli: intelektualizacja pracy nauczycielskiej jako wyzwanie czasu transmisji, [w:] Odmiany myślenia o edukacji, Kraków: Impuls.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2017_30_2_99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.