PL EN


2017 | 30 | 3 |
Article title

Radzenie sobie ze stresem a poczucie koherencji u kobiet z żarłocznością psychiczną – badanie wstępne

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podjęte badanie miało na celu poszukiwanie związków między sposobami radzenia sobie ze stresem a poczuciem koherencji u kobiet z żarłocznością psychiczną. Badaniami objęto 82 kobiety, w tym 36 z bulimią według kryteriów badawczych ICD-10 oraz 46 zdrowych, stanowiących grupę kontrolną. Grupy nie różniły się istotnie pod względem wieku, stanu cywilnego i wykształcenia. W badaniu wykorzystano Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS) Endlera i Parkera oraz Kwestionariusz Orientacji Życiowej (SOC-29) Antonovsky’ego.Kobiety z żarłocznością psychiczną w radzeniu sobie ze stresem istotnie częściej niż zdrowe stosują styl emocjonalny i unikowy w formie angażowania się w działania zastępcze, istotnie rzadziej natomiast wykorzystują styl zadaniowy. Kobiety z bulimią charakteryzuje znacząco niższe poczucie koherencji zarówno w wyniku ogólnym, jak i w poszczególnych wymiarach. Badanie częściowo potwierdziło przyjęte hipotezy dotyczące zależności między sposobami radzenia sobie ze stresem a poczuciem koherencji badanych. W grupie kobiet z bulimią styl zadaniowy koreluje dodatnio z poczuciem zrozumiałości, natomiast styl emocjonalny koreluje ujemnie z ogólnym poczuciem koherencji i jego wymiarami. Unikowy styl radzenia sobie ze stresem w formie angażowania się w czynności zastępcze koreluje ujemnie z poczuciem zrozumiałości i sensowności oraz ogólnym SOC kobiet z żarłocznością psychiczną. Uzyskane wyniki mogą stanowić podstawę dalszych analiz mających na celu poszukiwanie związku między różnymi wymiarami psychospołecznego funkcjonowania osób z zaburzeniami odżywiania.
EN
The research aimed at searching for the relationship between the ways of coping with stress and the sense of coherence in women suffering from bulimia nervosa. The study comprised 36 women with bulimia nervosa according to the ICD-10 criteria, as well as 46 healthy women, constituting the control group. The members of both groups were not substantially different considering their age, their marital status, and their education. In the study, the Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) by Endler and Parker was used alongside the Life Orientation Questionnaire (SOC-29) by Antonovsky. When coping with stress, women with bulimia nervosa use the emotional style and the avoiding style in the form of undertaking substitutive activities significantly more frequently than healthy women, and they use the task-oriented style significantly less frequently.Women suffering from bulimia are characterized with a substantially weaker sense of coherence, both in the total result and in particular dimensions. The research confirmed the partially accepted hypotheses concerning the interrelation between the ways of coping with stress and the sense of coherence of the participants. In the group of women with bulimia, the task-oriented style correlates positively with the feeling of comprehensibility, whereas the emotional style correlates negatively with the general sense of coherence as well as its particular dimensions. The avoiding style of coping with stress in the form of undertaking substitutive actions correlates negatively with the sense of comprehensibility and the sense of meaningfulness, as well as with the total SOC in women suffering from bulimia nervosa. The received results can constitute the basis for further analyses aiming at searching for interrelations between different dimensions of the psychosocial functioning of people with eating disorders.
Year
Volume
30
Issue
3
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-01-17
Contributors
References
 • Antonovsky A. (2005), Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować, Warszawa: Wydawnictwo IPN.
 • Brytek-Matera A. (2008), Stres w bulimii psychicznej: konfrontacja czy unikanie problemu?, [w:] A. Gawor, A. Głębocka (red.), Jakość życia współczesnego człowieka. Wybrane problemy, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Brytek-Matera A. (2009), Konfrontacja ze stresem u kobiet z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi, „Endokrynologia. Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii”, nr 4.
 • Carter J.C., Bewell C., Blackmore E., Woodiside D.B. (2006), The impact of childhood sexual abuse in anorexia nervosa, “Child Abuse and Neglect”, Vol. 30(3), DOI: https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2005.09.004.
 • Endler N.S., Macrodimitris S.D., Kocovski N.L. (2000), Controllability in cognitive and interpersonal tasks: Is control good for you?, “Personality and Individual Differences”, Vol. 29(5), DOI: https://doi.org/10.1016/S0191-8869(99)00246-9.
 • Endler N.S., Parker J.D. (1990), Coping Inventory for Stressful Situations (CISS): Manual, Toronto.
 • García-Grau E., Fuste A., Miró A. (2002), Coping style and disturbed eating attitudes in adolescent girls, “International Journal of Eating Disorders”, Vol. 32(1), DOI: https://doi.org/10.1002/eat.10060.
 • Hagger M.S., Orbell S. (2003), A meta-analytic review of the common-sense model of illness representations, “Psychology and Health”, Vol. 18(2), DOI: https://doi.org/10.1080/088704403100081321.
 • Heszen I., Sęk H. (2007), Psychologia zdrowia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Heszen-Niejodek I. (1996), Stres i radzenie sobie – główne kontrowersje, [w:] I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak (red.), Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Janzen B.L., Kelly I.W., Saklofske D.H. (1992), Bulimic symptomatology and coping in a non-clinical sample, “Perceptual and Motor Skills”, No. 75.
 • Koniarek J., Dudek B., Makowska Z. (1993), Kwestionariusz Orientacji Życiowej. Adaptacja The Sense of Coherence Questionnaire (SOC) A. Antonovsky’ego, „Przegląd Psychologiczny”, nr 36.
 • Kryteria diagnostyczne z DSM-5. Desk reference (2015), Wrocław: Wydawnictwo Edra Urban & Partner.
 • Kucharska K., Wilkos E. (2016), Zaburzenia odżywiania, [w:] M. Jarema (red.), Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa: Wydawnictwo PZWL.
 • Morrison J. (2016), DM-5 bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Pawłowska B. (2011), Współzależność między sposobami radzenia sobie ze stresem a zaburzonymi postawami wobec odżywiania u kobiet z anoreksją typu przeczyszczającego i z bulimią, “Family Medicine and Primary Care Review”, No. 13(2).
 • Rorty M., Yager J. (1996), Histories of childhood trauma and complex-posttraumatic sequelae in women with eating disorders, “Psychiatric Clinics of North America”, No. 19.
 • Sęk H., Pasikowski T. (2001), Zdrowie – stres – zasoby. O znaczeniu poczucia koherencji dla zdrowia, Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Sheridan C.L., Radmacher S.A. (1998), Psychologia zdrowia. Wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii Zdowia PTP.
 • Spoor S.T., Bekker M.H., Strien T. Van, Heck G.L. Van (2007), Relations between negative affect, coping and emotional eating, “Appetite”, Vol. 48(3), DOI: https://doi.org/10.1016/j.appet.2006.10.005.
 • Strelau J., Joworowska A., Wrześniewski K., Szczepaniak P. (2007), Kwestionariusz radzenia sobie w sytuacjach stresowych – CISS, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 • Weich S.L., Doll H.A., Fairburn C.G. (1997), Life events and the onset of bulimia nervosa: A controlled study, “Psychological Medicine”, Vol. 27(3).
 • Wiatrowska A. (2013), Poczucie koherencji dziewcząt z anoreksją i bulimią psychiczną, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, t. 32.
 • Wiatrowska A. (2017), Radzenie sobie ze stresem u osób z zaburzeniami odżywiania, „Annales UMCS. Sectio J”, nr 1, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2017.30.1.161.
 • Yager J., Rorty M., Rossotto E. (1995), Coping styles differ between recovered and non-recovered women with bulimia nervosa, but not between recovered women and non eating-disordered control subjects, “Journal of Nervous and Mental Disease”, Vol. 183(2), DOI: https://doi.org/10.1097/00005053-199502000-00004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2017_30_3_137
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.