PL EN


2017 | 30 | 3 |
Article title

Epistemologia wartości Maxa Schelera jako podstawa myślenia pedagogicznego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Za Janem Pawłem II (Wojtyła 1991) wielu pedagogów z kręgu myślenia chrześcijańskiego sięga dziś do aksjologii M. Schelera, w mniejszym lub większym stopniu odwołując się do źródeł tworzących w rzeczywistości fundament proponowanego przez nich systemu wychowania do wartości. Niniejszy artykuł stanowi przegląd gnozeologii aksjologicznej Schelera, ale jedynie akcentuje podstawowe wątki jego doktryny, mogące posłużyć jako podstawa do budowania założeń pedagogiki wartości.
EN
Following John Paul II (Wojtyła 1991), many educationalists from the circle of Christian thought are dealing with M. Scheler’s axiology. They are also, to a greater or lesser extent, referring to the sources which, in fact, form the foundation of their education system based on values. This article is a summary of Scheler’s axiological gnoseology and only emphasises the basic threads of Scheler’s doctrine, which can be used as a basis for building the assumptions of pedagogy of values. 
Year
Volume
30
Issue
3
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-01-17
Contributors
References
 • Brentano F. (1989), O źródle poznania moralnego, Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Buczyńska-Garewicz H. (1975), Uczucia i rozum w świecie wartości. Z historii filozofii wartości, Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.
 • Buczyńska-Garewicz H. (1997), Scheler a filozofia wartości, [w:] M. Scheler, Resentyment a moralność, Warszawa: Czytelnik.
 • Galarowicz J. (1997), W drodze do etyki wartości. Fenomenologiczna etyka wartości, Kraków: Wydawnictwo PAT.
 • Galewicz W. (1988), O fenomenologicznym ujęciu wartości, [w:] W. Galewicz (red.), Z fenomenologii wartości, Kraków: Wydawnictwo PAT.
 • Hartmann N. (1988), O idealnej samoświadomości wartości. Stosunek wartości i powinności. Aktualny stan zagadnienia wartości, [w:] W. Galewicz (red.), Z fenomenologii wartości, Kraków: Wydawnictwo PAT.
 • Hildebrand D. von (1988), Kategorie ważności, [w:] W. Galewicz (red.), Z fenomenologii wartości, Kraków: Wydawnictwo PAT.
 • Kant I. (1987), Poznanie a priori i a posteriori, [w:] B. Markiewicz (red.), Filozofia dla szkoły średniej. Wybór tekstów, Warszawa: Eydawnictwo PWN.
 • Kant I. (2001), Uzasadnienie metafizyki moralności, Kęty: Wydawnictwo Antyk.
 • Orlik P. (1991), Max Scheler o aksjologicznym źródle dążeń, [w:] T. Buksiński (red.), Szkice z filozofii działań, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM.
 • Orlik P. (1992), Poznanie wartości za pomocą uczuć intencjonalnych – koncepcja Maxa Schelera, [w:] T. Buksiński (red.) Prawda i wartości w poznaniu humanistycznym, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM.
 • Orlik P. (1995), Fenomenologia świadomości aksjologicznej (Max Scheler – Dietrich von Hildebrand), Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM.
 • Scheler M. (1967), Materialne a priori w etyce, „Znak”, nr 162.
 • Scheler M. (1976), O tragedii i tragiczności, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Scheler M. (1986), Istota i forma sympatii, Warszawa: Wydawnictwo PAN.
 • Scheler M. (1987), Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, Warszawa: Wydawnictwo PAN.
 • Scheler M. (1988), Stosunek wartości „dobry” i „zły” do pozostałych wartości i do dóbr, [w:] W. Galewiecz (red.), Z fenomenologii wartości, Kraków: Wydawnictwo PAT.
 • Scheler M. (1990), Postawa fenomenologiczna, [w:] J. Machnacz (red.), Fenomenologia, Kraków: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Scheler M. (1994a), Cierpienie, śmierć i dalsze życie, Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Scheler M. (1994b), O rehabilitacji cnoty, „Znak”, nr 46.
 • Scheler M. (1997), Resentyment a moralność, Warszawa: Czytelnik.
 • Scheler M. (2000), Miłość i poznanie, „Kwartalnik Filozoficzny”, nr 2.
 • Sobczak S. (1996), Nie aksjologia, lecz filozofia człowieka jako podstawa teleologii wychowania, „Opieka – Wychowanie – Terapia”, nr 4.
 • Sobczak S. (2000), Celowość wychowania, Warszawa: Wydawnictwo Navo.
 • Sobczak S. (2006), Podstawa antropologiczno-aksjologiczna teleologii wychowania resocjalizacyjnego, [w:] R. Borowski (red.), Niedostosowanie społeczne. Wybrane problemy, Płock: Oficyna Wydawnicza WS im. P. Włodkowica, Wydawnictwo Naukowe Novum.
 • Sobczak S. (2007), Światopogląd, aksjologia, wychowanie, resocjalizacja, [w:] I. Pospiszyl, M. Konopczyński (red.), Resocjalizacja w stronę środowiska otwartego, Warszawa: Wydawnictwo Pedagogium.
 • Sobczak S. (2009), Aksjologia i teleologia pedagogiki resocjalizacyjnej, Warszawa: Wydawnictwo Pedagogium.
 • Tarnowski K. (1978), Chrześcijaństwo a resentyment, „Znak”, nr 7–8.
 • Trębicki J. (1973), Etyka Maxa Schelera, Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Węgrzecki A. (1975), Scheler, Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
 • Wojtyła K. (1991), Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maxa Schelera, [w:] T. Styczeń, J.W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek (red.), Człowiek i moralność, t. 2, Lublin: KUL.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2017_30_3_17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.