PL EN


2017 | 30 | 4 |
Article title

W pułapce samotności. Pracownik socjalny wobec wykluczenia samotnych seniorów z lokalnej przestrzeni społecznej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pracownicy socjalni w swojej codziennej pracy spotykają ludzi, którzy nie radzą sobie sami z otaczającą ich rzeczywistością. Starają się więc pomóc im w samodzielnym pokonywaniu napotkanych trudności. Czynią to na różne sposoby przy zastosowaniu metod pracy socjalnej, z których najczęściej stosowane są metody pracy z indywidualnym przypadkiem i grupą (rodziną). Najrzadziej wykorzystują w realizacji powierzonych im zadań metodę organizowania środowiska. Jedną z przyczyn wykluczenia społecznego jednostki jest brak trafnej diagnozy powodów, dla których jednostki izolują się od funkcjonujących w ich przestrzeni społecznej innych ludzi. Zamykają się w swoich domach, izolują od życia w szerszych kręgach społecznych. To powoduje, że czują się samotni i są samotni. Takiego stanu najczęściej doświadczają osoby starsze, które niewątpliwie muszą znaleźć się w kręgu zainteresowania pracowników socjalnych, ponieważ od ich umiejętności organizowania działań w środowisku lokalnym będzie zależała jakość życia samotnych seniorów.
EN
In their everyday work, social workers meet people who cannot manage reality surrounding them. They try to help them to independently overcome hardships these people face. They do it in various ways, using social work methods, from which most frequently used are methods of dealing with an individual or a group (family). To realise the given tasks, they use the environment organization method the least commonly. One of the reasons for social exclusion of an individual is the absence of an accurate diagnosis of reasons for isolation of individuals from other people functioning in their social zone. They lock themselves in their homes, isolate from living in wider social circles. It leads to the feeling of loneliness, to being lonely. This state is mostly experienced by elderly people who, undoubtedly, have to be of interest of social workers, because the quality of life of elderly people will depend on their tasks organization skills.
Year
Volume
30
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-03-14
Contributors
References
  • Bocheńska A. (2015), Zagospodarowanie przestrzeni osiedlowych w dobie starzejącego się społeczeństwa, [w:] M. Synowiec-Piłat, B. Kwiatkowska, K. Borysławski (red.), Inkluzja czy ekskluzja? Człowiek stary w społeczeństwie, Warszawa: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe – Wydawnictwo.
  • Kaźmierczak T. (red.) (2007), Zmiana w społeczności lokalnej. Szkice o kapitale społecznym w praktyce społecznej i nie tylko, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2017_30_4_133
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.