PL EN


2017 | 30 | 4 |
Article title

Zagrożenia osobistego bezpieczeństwa pracowników socjalnych w globalnych warunkach społeczeństwa polskiego. Teoria i praktyka

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
We współczesnym globalnym świecie bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba społeczna nabiera szczególnego znaczenia w odniesieniu do pracowników służb społecznych. Ta kategoria pracowników służb publicznych jest szczególnie zagrożona podczas wypełniania swoich obowiązków zawodowych. Zagrożone jest ich bezpieczeństwo indywidualne jako jednostki ludzkiej oraz ich bezpieczeństwo jako przedstawicieli instytucji społecznej, w imieniu której wspierają innych potrzebujących członków społeczeństwa funkcjonujących w ramach struktur społecznych. Kwestia osobistego bezpieczeństwa pracowników służb społecznych nie jest zbyt często podejmowana w debatach naukowych i społecznych w stosunku do jej wagi i roli. Niniejsze studium jest jedną z prób opisania teoretycznych i praktycznych aspektów zagrożeń bezpieczeństwa osobistego specyficznej grupy służb społecznych, jaką konstytuują polscy pracownicy socjalni. W artykule opisano wybrane teoretyczne aspekty zjawiska oraz doświadczenia polskich pracowników socjalnych odnośnie do odczuwanych zagrożeń w procesie realizacji wsparcia społecznego dla osób z różnymi problemami, dysfunkcjami i deficytami indywidualnymi i społecznymi.
EN
In the current globalised world, safety, as a basic social need, has a particular meaning in connection with social services. Social workers are subject to particular dangers in the course of duty, both as individuals and as representatives of social work institutions. This issue is not often addressed in the professional literature or given sufficient weight in academic discussions. This paper is an attempt to describe theoretical and practical aspects in relation to dangers facing social workers as a specific group. The authors present theoretical perspectives on the issue and relate relevant real-life experiences of social workers, who relate their feelings and fears in the course of interactions with individuals and groups suffering from social dysfunctions and deficits.
Year
Volume
30
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-03-14
Contributors
References
 • Alston M., Bowles W. (2013), Research for Social Workers. An Introduction to Methods, New York: Routledge.
 • Atkinson A.B. (2015), Inequality. What can be done?, Cambridge MA London: Harvard University Press, DOI: https://doi.org/10.4159/9780674287013.
 • Bauman Z. (2005), Europa: niedokończona przygoda, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Bauman Z. (2016), Obcy u naszych drzwi, Warszawa: PWN.
 • Bibby P. (2017), Personal Safety for Social Workers, London: Taylor & Francis Ltd.
 • Borkowska S. (2006), Wynagradzanie, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dubois B., Krogsrud Miley K. (1999), Praca socjalna – zawód, który dodaje sił, t. 1–2, Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 • Giddens A. (2009), Europa w epoce globalnej, Warszawa: PWN.
 • Giddens A. (2014), Europa – burzliwy i potężny kontynent, Warszawa: PWN.
 • Henderson P., Thomas D.N. (2013), Skills in Neighbourhood Work, London–New York: Routledge.
 • Jarolmen J. (2014), School Social Work. A Direct Practice Guide, Los Angeles–London: Sage, DOI: https://doi.org/10.4135/9781506374567.
 • Kawula S. (1995), Pedagogika społeczna jako przedmiot studiów, Olsztyn–Gdańsk: Wydawnictwo UMK.
 • Richmond M.E. (1899), Friendly Visiting among the Poor. A Handbook for Charity Workers, New York–London: MacMillan.
 • Richmond M.E. (1917), Social Diagnosis, New York: Russell Sage Foundation.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2009, nr 50, poz. 398).
 • Standing G. (2014), Prekariat: nowa niebezpieczna klasa, Warszawa: PWN.
 • Standing G. (2015), Karta prekariatu, Warszawa: PWN.
 • Szyszka M. (2012), Kształtowanie wizerunku instytucji pomocy społecznej w mediach, Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz.U. nr 160, poz. 1080; Dz.U. 2006, nr 104, poz. 711).
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003, nr 96, poz. 873).
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2009, nr 175, poz. 1362).
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. nr 223, poz. 1458).
 • Inne prace, na podstawie których powstało opracowanie
 • Addams J. (1895), Nota wstępna, [w:] Hull-House. Maps and Papers, Residents of Hull-House, New York–Boston.
 • Agnew E.N. (2004), From Charity to Social Work: Mary E. Richmond and the Creation of an American Profession, Chicago: Urbana, IL, University of Illinois Press.
 • Colcord C.J. (1919), Broken Homes. A Study of Family Desertion and its Social Treatment, New York: Russell Sage Foundation.
 • Czekaj K. (2007), Socjologia szkoły chicagowskiej i jej recepcja w Polsce, Katowice: GWSH.
 • Deacon J.B. (1918), Disasters and the American Red Cross in Disaster Relief, New York: Russell Sage Foundation.
 • Deegan M.J. (2002), Race, Hull-House and the University of Chicago. A New Conscience Against Ancient Evils, Westport: Praeger.
 • Frysztacki K. (2005), Socjalna Ameryka. O obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej w Stanach Zjednoczonych, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Frysztacki K., Radwan-Pragłowski J. (1996), Społeczne dzieje pomocy człowiekowi: od filantropii greckiej do pracy socjalnej, Warszawa: InterArt.
 • Gliński P., Palska H. (1997), Cztery wymiary społecznej aktywności obywatelskiej, [w:] H. Domański, A. Rychard (red.), Elementy nowego ładu, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Kadela K., Kowalczyk J. (2014), Standardy pracy socjalnej, Warszawa: Wrzos.
 • Kanios A. (2010), Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Kantowicz E. (2013), Pedagogika (w) pracy socjalnej, Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
 • Kaźmierczak T., Rymsza M. (red.) (2013), W stronę aktywnych służb społecznych, Warszawa: ISP.
 • Kotlarska-Michalska A., Piątek K. (red.) (2013), Praca socjalna – jej dyskursy, usytuowania i profile, Toruń–Bydgoszcz: Wydawnictwo Akapit.
 • Kowalczyk B., Kowalczyk J., Karczewska A. (2014), Pracownik socjalny w perspektywie zarządzającego procesem zmiany, Warszawa: CRZL.
 • Krasiejko I. (2012), Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej, Toruń: Wydawnictwo Akapit.
 • Kromolicka B. (red.) (2005), Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, Toruń: Wydawnictwo Akapit.
 • Kromolicka B., Jarzębińska A. (red.) (2017), O wyzwaniach współczesnej pracy socjalnej. Nowe problemy – zmiana – transgresja, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Lalak D., Pilch T. (red.) (1999), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Richmond M.E. (1908), The Good Neighbor in the Modern City, Philadelphia: J.B. Lippincott.
 • Richmond M.E. (1922), What is Social Case Work? An Introductory Description, New York: Russell Sage Foundation.
 • Trattner W.I. (1989), From Poor Law to Welfare State. A History of Social Welfare in America, New York–London: The Free Press Macmillan, Collier.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2017_30_4_19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.