PL EN


2017 | 30 | 4 |
Article title

Bezrobocie wśród polskiej młodzieży i jego dynamika

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem analizy w niniejszym artykule jest sytuacja młodych ludzi na rynku pracy. Bezrobocie w tej grupie stanowi poważny problem społeczny, uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie życiowe i zawodowe. W ostatnich latach bezrobocie w Polsce znacząco spadło, warto jednak zbadać, czy ta tendencja dotyczy również młodzieży. Celem opracowania jest ukazanie problematyki bezrobocia młodych osób, w tym diagnoza i ocena ich sytuacji na podstawie literatury z zakresu omawianych zagadnień oraz danych GUS. Praca zawiera analizę zjawiska bezrobocia młodych osób oraz wnioski.
EN
The analysed topic is the situation of young Polish people on the labour market. The unemployment in this group constitutes a major social problem as it has a significant impact on private and professional life. Unemployment rate in Poland has dropped throughout last years but it is also worthwhile to examine the tendency for young people. The aim of this study is to discuss different issues connected with unemployment among young people, including the diagnosis and assessment of their situation based on the topic literature and Polish Central Statistical Office (GUS) data. The study contains the analysis of the phenomenon of young people’s unemployment and conclusions.
Year
Volume
30
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-03-14
Contributors
References
 • Boni M. (2011), Młodzi 2011, Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Bulik A. (2011), Zjawisko pracy tymczasowej w perspektywie rynkowej, [w:] A. Sobczyk (red.), Z problematyki zatrudnienia tymczasowego, Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Cymbranowicz K. (2016), Prekariat – nowe zjawisko na rynku pracy w Polsce, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, nr 2.
 • Czechowska-Bieluga M., Kanios A., Sarzyńska-Mazurek E. (2009), Profile kompetencji społecznych osób pracujących i bezrobotnych, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Federowicz M., Sitek M. (2011), Raport o stanie edukacji, Warszaw: IBE.
 • GUS (2017a), Aktywność ekonomiczna ludności Polski. II kwartał 2017, Warszawa.
 • GUS (2017b), Stopa bezrobocia w latach 1990–2017, Warszawa.
 • Jan Paweł II (1986), Laborem exercens, [w:] J. Gałkowski (red.), Laborem exercens. Tekst i komentarze, Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Jelonek M., Kasparek K., Magierowski M. (2015), Młodzi na rynku pracy – pracownicy, przedsiębiorcy, bezrobotni, Warszawa: PARP.
 • Jeruszka U. (2008), Przemiany pracy we współczesnym świecie w kontekście potrzeby edukacji permanentnej, [w:] R. Gerlach (red.), Edukacja i praca. Konteksty – wyzwania – antynomie, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Koral J. (2009), Kulturowe aspekty polskiego bezrobocia, Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Kwiatkowski E. (2001), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Warszawa: PWN.
 • ManpowerGroup (2014), Niedobór talentów. Raport, Warszawa.
 • ManpowerGroup (2017), Czas świadomego kandydata. Raport, Warszawa.
 • Pańków M. (2012), Młodzi na rynku pracy. Raport z badania, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Patulski A. (2015), Sposoby aktywizacji zawodowej młodych w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, „Studia Iuridica Lublinensia”, nr 3, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.3.407.
 • Ratyński W. (2003), Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce, Warszawa: Difin.
 • Rękas M. (2015), Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej w latach 2008–2013, „Studia Ekonomiczne”, nr 214.
 • Rybicka K. (2014), Bezrobocie młodzieży w Polsce, „Studia Ekonomiczne”, nr 197.
 • Sadowski Z., Kozłowski P. (2010), Zagrożenia ekonomiczno-społeczne, „Nauka”, nr 4.
 • Standing G. (2017), Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szlosek F. (2015), Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian systemowych, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2017, poz. 1065).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2017_30_4_193
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.