PL EN


2017 | 30 | 4 |
Article title

Problemy w funkcjonowaniu systemów wsparcia medycznego i społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi – wnioski z analizy na przykładzie województwa wielkopolskiego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza problemów w funkcjonowaniu systemów wsparcia medycznego i społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi na przykładzie województwa wielkopolskiego. Dane o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym wskazują, że województwo wielkopolskie jest reprezentatywne pod względem natężenia oraz typu najczęściej diagnozowanych problemów zdrowia psychicznego ludności. Ponadto analiza systemu wsparcia dla osób doświadczających zaburzeń psychicznych, przeprowadzona przez autorki niniejszego artykułu, wskazuje na reprezentatywność województwa wielkopolskiego w skali kraju pod względem problemów wynikających z niedostatków systemowych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym. Punktem wyjścia w niniejszym opracowaniu jest zarysowanie globalnego kontekstu problematyki zaburzeń psychicznych. Następnie problematyka ta została omówiona w świetle analiz ogólnopolskich i regionalnych. W tym kontekście zostały opisane zagrożenia związane z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia oraz systemu pomocy i integracji społecznej, a także sformułowano rekomendacje mające na celu przeciwdziałanie barierom rozwoju systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w różnych uwarunkowaniach lokalnych.
EN
This article deals with problems in functioning of medical support system and social support and integration system addressed to persons with mental disorders in Poland on the example of Greater Poland Voivodeship. This voivodeship is representative as far as the mental health problems’ prevalence and the type of the most common mental disorders diagnosed among people are concerned. The local data reflect very similar tendencies as cross country and international analyses. Moreover, the analysis of the local system of support for people with mental disorders carried out by the authors of this article revealed that the inadequacies of the system reflect the tendencies observed in the cross country Polish scale. In this context, the recommendations formulated by the authors can be applied (with some necessary corrections) in different local environments.
Year
Volume
30
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-03-14
References
 • Bauman Z. (2008), Płynny lęk, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • CBOS (2008), Polacy o niepokojach, zagrożeniach i oczekiwaniach dotyczących zdrowia psychicznego. Komunikat z badań, Warszawa.
 • Ćwieluch J. (2012), Depresanci. Pokolenie na antydepresantach, „Polityka”, nr 10 (2849), www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1524935,1,pokolenie-na-antydepresantach.read (dostęp: 11.06.2017).
 • EZOP-Polska (2012), www.ezop.edu.pl/05-Podsumowanie.pdf (dostęp: 13.02.2017).
 • Fudała J., Dąbrowska K., Łukowska K. (2013), Uzależnienie od alkoholu – między diagnozą a działaniem, Warszawa: IRSS.
 • Gałązka-Sobotka M. (red.) (2014), Depresja – analiza kosztów ekonomicznych i społecznych, Warszawa: Uczelnia Łazarskiego.
 • Informator Liczbowy Ochrony Zdrowia Województwa Wielkopolskiego za 2015 rok (2016), Poznań: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia.
 • Iwański R. (2013), Opieka długoterminowa nad osobami starszymi, Warszawa: CeDeWu.
 • Kaszyński H. (2013), Praca socjalna z osobami chorującymi psychicznie. Studium socjologiczne, Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • KGP (2017), www.statystyka.policja.pl (dostęp: 21.08.2017).
 • Kiejna A., Piotrowski P., Adamowski T., Moskalewicz J., Wciórka J., Stokwiszewski J., Rabczenko D., Kessler R.C. (2015), Rozpowszechnienie wybranych zaburzeń psychicznych w populacji dorosłych Polaków z odniesieniem do płci i struktury wieku – badanie EZOP-Polska, „Psychiatria Polska”, nr 49.
 • Kijak R.J. (2013), Niepełnosprawność intelektualna. Między diagnozą a działaniem, Warszawa: IRSS.
 • Moskalewicz J., Kiejna A., Wojtyniak B. (red.) (2012), Kondycja psychiczna mieszkańców Polski. Raport z badań „Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostęp do psychiatrycznej opieki zdrowotnej – EZOP Polska”, www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_1_2015/5Kiejna_PsychiatrPol2015v49i1.pdf (dostęp: 21.08.2017).
 • Murawiec S., Wierzbiński P. (2016), Depresja 2016, Gdańsk.
 • NFZ, https://swiatprzychodni.pl/swiadczenia (dostęp: 06.09.2017).
 • NIK (2016), Informacja o wynikach kontroli. Realizacja zadań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, KZD.430.006.2016 Nr ewid.186/2016/P/16/055/KZD, Departament Zdrowia NIK, www.nik.gov.pl/kontrole/P/16/055 (dostęp: 27.07.2017).
 • PFRON (2014), Badanie sytuacji Warsztatów Terapii Zajęciowej, Raport końcowy z badania pod kier. E. Zakrzewskiej-Manterys, Warszawa 2014.
 • Racław M., Trawkowska D. (2015), Praca socjalna z problemem pozornie jawnym na przykładzie samotnych matek w Polsce, „Zeszyty Pracy Socjalnej”, z. 20.
 • Rudnicki S. (2013), Niepełnosprawność i złożoność, „Studia Socjologiczne”, nr 2.
 • Rymsza M. (2013), Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states?, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Samele C., Frew S., Urquía N. (2013), Mental Health Systems in the European Union Member States, Status of Mental Health in Populations and Benefits to be Expected from Investments into Mental Health European profile of prevention and promotion of mental health (EuroPoPP-MH), Nottingham: The Institute of Mental Health, http://ec.europa.eu/health//sites/health/files/mental_health/docs/europopp_full_en.pdf (dostęp: 02.05.2017).
 • Seligman M., Walker E., Rosenhan D. (2003), Psychopatologia, Poznań: Zysk i S-ka.
 • Szarfenberg R. (red.) (2011), Krajowy Raport Badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup – diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji, Warszawa: Wrzos.
 • Szymańska J. (2014), Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w szkole, Warszawa: ORE.
 • Trawkowska D. (2010), Dokąd zmierzamy? Socjologiczna analiza działań podejmowanych wobec rodzin wieloproblemowych przez pomoc społeczną, „Teologia i Moralność”, nr 7.
 • Trawkowska D., Frąckowiak-Sochańska M. (2017), System wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi w obszarze zdrowia, http://rops.poznan.pl/wp-content/uploads/2016/01/Ostateczna_Ocena-zasobów-pomocy-społecznej-województwa-wielkopolskiego-za-2016-rok.pdf (dostęp: 15.11.2017).
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2016, poz. 930 z późn. zm).
 • WHO (2001), Mental Health Report 2001. Mental Health: New Understanding, New Hope, Geneva.
 • WHO (2004), Mental Health Policy, Plans and Programs, Geneva.
 • WHO (2011), Impact of Economic Crisis on Mental Health, Geneva.
 • WHO (2013), Fact sheet – Mental health, www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/215275/RC63-Fact-sheet-MNH-Eng.pdf?ua=1 (dostęp: 10.05.2017).
 • Wolski P. (2013), Niepełnosprawność ruchowa. Między diagnozą a działaniem, Warszawa: IRSS.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2017_30_4_207
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.