PL EN


2017 | 30 | 4 |
Article title

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej wobec zawodowych zagrożeń

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wśród wielu zmian, jakie następują w funkcjonowaniu systemu pieczy zastępczej, bardzo istotnym elementem jest pojawienie się profesji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W artykule scharakteryzowano zadania powierzane koordynatorom, faktycznie wykonywane przez nich czynności oraz problemy, z jakimi borykają się rodziny zastępcze. Empiryczna część opracowania zawiera spostrzeżenia i przekonania specjalistów zatrudnionych jako koordynatorzy na temat trudności i zagrożeń związanych ze swoją rolą zawodową. Autor prezentuje najważniejsze kierunki przekształceń oraz wyzwania stojące przed pieczą zastępczą. Wnioski mogą być przyczynkiem do projektowania zmian w lokalnych systemach wspierania rodziny.
EN
Amongst many changes, which have followed foster care system reorganization, the emergence of a Family Foster Care Coordinator profession seems to be a very important component. The article presents tasks which are entrusted to coordinators, activities they actually perform, and also common problems faced by foster families. The empirical part of the article highlights observations from specialists hired as coordinators, and their perceptions about difficulties and threats of their profession. The author presents the most important directions of transformation, and challenges that foster care has been facing. Conclusions presented in the article may serve as a contribution to designing changes for the local family support systems.
Year
Volume
30
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-03-14
Contributors
author
References
 • Badora S., Marzec D. (2002), Systemy opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Fengler J. (2001), Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej, Gdańsk: GWP.
 • Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2016 ustawy o wspieraniu rodziny z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 31 lipca 2017 r., www.bip.kprm.gov.pl (dostęp: 02.10.2017).
 • Informacja Rzecznika Praw Dziecka z badania sytuacji opiekuńczo-wychowawczej oraz prawnej dzieci w wieku 0–10 lat przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej z dnia 16 grudnia 2016 r.
 • James R., Gilliland B. (2008), Strategie interwencji kryzysowej, Warszawa: PARPA.
 • Kanios A. (2016), Praca socjalna z rodziną problemową. Perspektywa metodyczna, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Kantowicz E. (2001), Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Musioł S., Twardowska M. (2011), Pracownik socjalny – profesjonalne działanie na rzecz osób wykluczonych, Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
 • Patela-Owczarek A. (2014), Organizacja rodzinnej pieczy zastępczej w Warszawie, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 1.
 • Raport z oceny realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wyniki analiz i badań jakościowych i ilościowych (2016), Warszawa: Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.
 • Stenogram wypowiedzi RPD Marka Michalaka z posiedzenia nr 8 w dniu 14 stycznia 2016 r., www.sejm.gov.pl (dostęp: 02.10.2017).
 • Szmagalski J. (2009), Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych, Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2017, poz. 697).
 • Wosik-Kawala D. (red.) (2012), Rodzinne i instytucjonalne środowiska wychowawcze, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2017_30_4_259
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.