PL EN


2017 | 30 | 4 |
Article title

Interwencja wobec nieletnich w sytuacji zagrożenia agresją na terenie instytucji resocjalizacyjnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Interwencja wobec nieletnich agresorów przebywających w placówkach resocjalizacyjnych, ze względu na specyfikę napastników oraz środowiska ich funkcjonowania, należy do jednej z najtrudniejszych. Prezentowany artykuł stanowi teoretyczną analizę czynników decydujących o prawidłowości oraz skuteczności tego typu interwencji, zarówno tych o charakterze technicznym i metodycznym (określających cele i przebieg interwencji oraz sposób i warunki jej przeprowadzenia), jak i tych o charakterze osobowym i kompetencyjnym (obejmujących szczególne predyspozycje psychofizyczne oraz zasoby osobiste umożliwiające pedagogom sprawne i efektywne działanie w sytuacjach kryzysowych).
EN
The intervention against juvenile predators in correctional institutions, due to the nature of the aggressors and their environment, belongs to one of the most difficult. Featured article is a theoretical analysis of factors, deciding on regularity and effectiveness of this type of intervention, both technical and methodical – defining the objectives and course of the intervention and the manner and conditions of its carry out, as well as those – personal and professional – including special psychophysical predisposition and personal resources enabling educators to the effective action in emergency situations.
Year
Volume
30
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-03-14
Contributors
References
 • Agresja i przemoc w szkolnych działaniach profilaktycznych. Poradnik metodyczny dla nauczycieli (2005), Warszawa: MENiS.
 • Bandura A., Walters R.H. (1968), Agresja w okresie dorastania. Wpływ praktyk wychowawczych i stosunków rodzinnych, Warszawa: PWN.
 • Baran B., Bielawiec A. (1994), Osobowość nieletnich przebywających w placówkach resocjalizacyjnych, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 • Bartkowicz Z. (1996), Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Brammer L.M. (1985), The Helping Relationship: Process and Skills, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 • Embry D.L., Flannery D.J., Vazsonyi A.T., Powell K.B., Atha H. (1996), Peace-builders: A theoretically driven, school-based model for early violence prevention, “American Journal of Preventive Medicine”, Vol. 12(5).
 • Goldstein A.P. (1991), Delinquent Gangs: A Psychological Perspective, Champaign, IL: Research Press.
 • Goldstein A.P., Kodluboy D.W. (1998), Gangs in Schools: Signs, Symbols, and Solutions, Champaign, IL: Research Press.
 • James R.K., Gilliland B.E. (2004), Strategie interwencji kryzysowej, Warszawa: PARPA.
 • Johnson D.W. (1992), Podaj dłoń, Warszawa: IPZiT PTP.
 • Karłyk-Ćwik A. (2014), Autorytet w wychowaniu i resocjalizacji w refleksji przyszłych pedagogów, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, nr 33.
 • Kosewski M. (1977), Agresywni przestępcy, Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Kubacka-Jasiecka D. (2006), Agresja i autoagresja z perspektywy obronno-akceptacyjnych dążeń Ja, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Lewicka-Zelent A. (2012), Obniżanie poziomu przemocy i lęku młodzieży gimnazjalnej, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Lewicka-Zelent A. (2014), Klimat szkół gimnazjalnych. Diagnoza weryfikacyjna programu „Mediacja w szkole”, Opole: Wydawnictwo Scriptorium.
 • Loeber R. (1982), The stability of antisocial and delinquent child behavior: A Review, “Child Development”, Vol. 53(6), DOI: https://doi.org/10.2307/1130070.
 • Mac A. (2005), Wczesne dzieciństwo młodocianych przestępców agresywnych, Poznań: O.W. Garmond.
 • Machel H. (2008), Rola i zadania kadry resocjalizacyjnej, [w:] B. Urban, J.M. Stanik (red.), Resocjalizacja, t. 2, Warszawa: PWN.
 • Mellibruda J. (1998), O przemocy domowej. Poradnik dla lekarza pierwszego kontaktu, Warszawa: PARPA.
 • Opora R. (2010), Resocjalizacja: wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie, Kraków–Gdańsk: Wydawnictwo Impuls, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna.
 • Pazaratz D. (1998), The counseling role of the child and youth worker in a treatment classroom, “Adolescence”, Vol. 33(132).
 • Pitcher G.D., Poland S. (1992), Crisis Intervention in the Schools, New York: Guilford Press.
 • Porzak R. (2004a), Wymiary interwencji psychologiczno-pedagogicznej, „Remedium”, nr 4.
 • Porzak R. (2004b), Typy interwencji – interwencja wychowawcza, „Remedium”, nr 7/8.
 • Potter-Efron R.T., Potter-Efron P.S. (1996), Życie ze złością, Gdańsk: GWP.
 • Program Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach Zdroju (2004).
 • Reykowski J. (1979), Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, Warszawa: PWN.
 • Reykowski J. (1980), Osobowość jako centralny system regulacji i integracji czynności człowieka, [w:] T. Tomaszewski (red.), Psychologia, Warszawa: PWN
 • Reykowski J., Kochańska G. (1980), Szkice z teorii osobowości, Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Stephens R.D. (1994), Planning for safe and better schools: School violence prevention and intervention strategies, “School Psychology Review”, Vol. 23(2).
 • Stephens R.D. (1997), National trends in school violence: Statistic and prevention strategies, [w:] A.P. Goldstein, J.C. Conoley (eds.), School Violence Prevention: A Practical Handbook, New York: Guilford Press.
 • Stoner J.A.F., Wankel C. (1994), Kierowanie, Warszawa: PWN.
 • Surzykiewicz J. (2000), Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjoekologiczne, Warszawa: CMPP-P.
 • Urban B. (2009), Wiedza o agresji jako podstawa skutecznej profilaktyki przestępczości gwałtownej, „Probacja”, nr 1.
 • Urban B. (2015), Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze, Warszawa: PWN.
 • Węgliński A. (2000), Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich. Analiza pedagogiczna, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Wójcik D. (1977), Środowisko rodzinne a poziom agresywności młodzieży przestępczej i nieprzestępczej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Ossolineum.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2017_30_4_269
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.