PL EN


2017 | 30 | 4 |
Article title

Inicjowanie zmian w diadzie pracownik socjalny – klient

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pracownik socjalny jest przygotowywany do profesjonalnego wprowadzania zmian w rodzinach doświadczających problemów, z którymi same nie mogą sobie poradzić. Podnoszenie poziomu jego kompetencji zawodowych w tym zakresie odbywa się zarówno podczas edukacji przygotowującej go do pracy, jak i w trakcie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego. Jako inicjator zmian w rodzinie, może zwiększać szanse życiowe jej członków, a tym samym sprzyjać poprawie jakości ich życia. W jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej pracownicy muszą radzić sobie z dynamicznymi i intensywnymi zmianami. Ważny w ich profilu zawodowym jest zatem sposób postrzegania zmian oraz gotowość do radzenia sobie z nimi. Prezentowane analizy pozwalają określić stopień gotowości do zmiany wśród pracowników socjalnych oraz wspieranych przez nich członków rodzin, a także dokonać porównania jej poziomu w wyróżnionych grupach. Okazało się, że występują istotne różnice w zakresie trzech spośród siedmiu analizowanych cech, aczkolwiek w obu badanych grupach przeważają osoby o wynikach niskich.
EN
The social worker is prepared to professionally implement changes in families experiencing problems that they cannot cope with. Raising the level of social worker’s professional competence in this field takes place both during the education preparing him/her for work and in the course of obligatory professional development. As the initiator of change in the family, the social worker can increase the chances to success in life of its members and, thus, to improve the quality of their lives. In organizational units, social workers must cope with dynamic and intense changes. What is important in their professional profile, is the way they perceive changes and the willingness to deal with them. Presented analyzes allow not only to determine the level of willingness to change among the social workers and the family members they assist but also to compare the preparedness level in the selected groups. It turned out that there are significant differences in the three out of seven analyzed readiness scales. However, in all groups people with low scores prevail.
Keywords
Year
Volume
30
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-03-14
Contributors
References
  • Czechowska-Bieluga M. (2017), Gotowość do zmian życiowych – propozycja warsztatu metodologicznego, „Edukacja – Technika – Informatyka”, nr 1.
  • Kadela K., Kowalczyk J. (2014), Standardy pracy socjalnej, Warszawa: Wrzos.
  • Kantowicz E. (2013), Pedagogika (w) pracy socjalnej, Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
  • Kantowicz E. (2014), Praca socjalna z rodziną ryzyka, [w:] M. Ruszkowska, M. Winiarski (red.), Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną, Warszawa: CRZL.
  • Kowalczyk B., Kowalczyk J., Karczewska A. (2014), Pracownik socjalny w perspektywie zarządzającego procesem zmiany, Warszawa: CRZL.
  • Krasiejko I. (2012), Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej, Toruń: Wydawnictwo Akapit.
  • Leśniak-Berek E. (2016), Superwizja z perspektywy jej uczestników – o czynnikach warunkujących skuteczność procesu superwizyjnego, [w:] M. Kawińska, J. Kurtyka-Chałas (red.), Praca socjalna jako dyscyplina naukowa. Współczesne wyzwania wobec kształcenia i profesji, Warszawa: UKSW.
  • Łuczyńska M. (2012), Kliniczna praca socjalna, [w:] T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), W stronę aktywnych służb społecznych, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
  • Miller W.R., Rollnick S. (2010), Wywiad motywujący. Jak przygotować ludzi do zmiany, Kraków: Wydawnictwo UJ.
  • Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M. (2004), Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, Warszawa: KOWEZiU.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2017_30_4_75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.