PL EN


2017 | 30 | 4 |
Article title

Ryzyko wypalenia zawodowego pracowników służb społecznych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zjawisko wypalenia zawodowego budzi coraz większe zainteresowanie ze strony psychologów, pedagogów i socjologów. W ciągu niespełna 30 lat powstało wiele teorii o zespołach wypalenia zawodowego. Emocjonalne wyczerpanie, nadmierny dystans wobec osób i spraw, którym się służy, aż do utraty zaangażowania emocjonalnego – to powszechnie doświadczane przejawy syndromu wypalenia zawodowego. Jego efektem może być przedmiotowe traktowanie klientów, uczniów, pacjentów czy petentów. Na szeroką skalę prowadzone są badania nad wypaleniem, które obejmują zasięgiem coraz to nowe grupy zawodowe. Ryzykiem wypalenia zawodowego zagrożone są zawody służebne, których istotą jest pomoc drugiemu człowiekowi. Do tych zawodów zalicza się: pracowników socjalnych, nauczycieli, pielęgniarki, lekarzy, policjantów, służby ratownicze itp. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wybrane modele wypalenia zawodowego oraz uzyskanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego ryzyko wypalenia zawodowego jest wkalkulowane w zawody, których celem jest służba drugiemu człowiekowi.
EN
The phenomenon of the professional burnout wakes the more and more greater interest on the psychologists, educators and sociologists’ side. During the last 30 years, many theories about syndromes of the professional burnout appeared. The emotional exhaustion, the excessive distance in relation with people and matters, which one serves, until the loss of emotional engaging – these are generally experienced aspects of the syndrome of the professional burnout. The objective treatment of customers, schoolchildren, patients or suppliants can be its effect. The researches on the issue of burnout, which involve repeatedly new professional groups, are conducted on the large scale. Menial occupations, whose essence is to help the other person, are threatened by the risk of the professional burnout. To these occupations the next are included: welfare workers, teachers, nurses, doctors, policemen, emergency services, etc. The object of the article is to pay attention to chosen models of the professional burnout, its conditioning and to get the answer to the question, why the risk of the professional burnout is included into the occupations which aim is to serve the other person.
Year
Volume
30
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-03-14
Contributors
author
References
 • Breisert M. (2004), Przejawy, mechanizmy i przyczyny wypalenia się pielęgniarek, [w:] H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, Warszawa: PWN.
 • Chrzanowska I. (2004), Wypalenie zawodowe nauczycieli a ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i uczniów o prawidłowym rozwoju na etapie szkoły podstawowej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Maslach Ch. (2004), Wypalenie – w perspektywie wielowymiarowej, [w:] H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, Warszawa: PWN.
 • Pines A.M. (2004), Wypalenie – w perspektywie egzystencjalnej, [w:] H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, Warszawa: PWN.
 • Sekułowicz M. (2002), Wypalenie zawodowe nauczycieli pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Przyczyny – symptomy – zapobieganie – przezwyciężanie, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Sęk H. (red.) (2004), Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, Warszawa: PWN.
 • Skidmore R.A., Thackeray M.G. (1998), Wprowadzenie do pracy socjalnej, Katowice: Biblioteka Pracownika Socjalnego.
 • Szmagalski J. (2004), Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych, Warszawa: IRSS.
 • Tarkowski Z. (2000), Zarządzanie i organizacja pomocy społecznej, Lublin: Orator.
 • Zbyrad T. (2006), Uwarunkowania wypalenia zawodowego pracowników socjalnych, „Praca Socjalna”, nr 1.
 • Zbyrad T. (2014), Pracownicy socjalni – od służby człowiekowi ku wypaleniu zawodowemu. Studium socjologiczne na przykładzie województwa podkarpackiego, Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2017_30_4_87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.