PL EN


2018 | 31 | 1 |
Article title

Centralność religijności i przekonania postkrytyczne a otwartość na karierę międzynarodową studentów

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The importance of religion on the several stages of migration is mentioned in the literature (Hagan, Ebaugh 2003; Hagan 2013; cf. Williams 2000). Although in the shaping of migrational intentions and decision making in this area, the crucial role play financial issues and need of improving material status (Kontuly, Smith, Heaton 1995; Myers 2000), it seems that axiological beliefs, especially religious ones, are important. The conducted research regarding importance of religion and religiosity for shaping of migrational intentions are not so numerous. However, they show the significance of these factors (Myers 2000).The aim of the research presented in this article was the analysis of two multidimensional theoretical constructs – religiosity and openness to international career. There were 324 students examined (75.30% of them were women). The mean age in this group was M=20.84 (SD=1.58). There were used following measures: The Centrality of Religiosity Scale of Huber (2003; Zarzycka 2007, 2011), The Post-Critical Belief Scale of Hutsebaut (1996; Bartczuk, Wiechetek, Zarzycka 2011; Bartczuk, Zarzycka, Wiechetek 2013) and Openness to International Career Scale of Bańka (2005). The obtained results did not confirm previous results indicating that individual religiosity has an important meaning in the context of migrational intentions (see research review of Myers [2000]). However, the research reveals that rather rejection of religion may be connected with bigger openness to international career.
PL
W literaturze przedmiotu wskazuje się na znaczenie religii na poszczególnych etapach procesu migracyjnego (Hagan, Ebaugh 2003; Hagan 2013; por. Williams 2000). Chociaż w kształtowaniu intencji migracyjnych oraz podejmowaniu decyzji w tym obszarze kluczową rolę odgrywają względy finansowe i potrzeba poprawy statusu materialnego (Kontuly, Smith, Heaton 1995; Myers 2000), to wydaje się, że nie bez znaczenia są przekonania aksjologiczne (w tym religijne) jednostki. Prowadzone w tym obszarze badania dotyczące znaczenia religii i religijności dla kształtowania intencji migracyjnych są nieliczne, jednak pokazują istotność tych czynników (Myers 2000).Celem przedstawionych w artykule badań była analiza powiązań między dwoma ujętymi wielowymiarowo konstruktami teoretycznymi – religijnością a otwartością na karierę międzynarodową. Przebadano n=324 studentów (75,30% kobiet). Średnia wieku w badanej grupie wynosiła M=20,84 (SD=1,58). Zastosowano następujące narzędzia badawcze: Skalę Centralności Religijności Hubera (2003; Zarzycka 2007, 2011), Skalę Przekonań Postkrytycznych Hutsebauta (1996; Bartczuk, Wiechetek, Zarzycka 2011; Bartczuk, Zarzycka, Wiechetek 2013) oraz Skalę Otwartości na Karierę Międzynarodową Bańki (2005). Wyniki przeprowadzonych badań nie potwierdziły dotychczasowych rezultatów wskazujących na to, że religijność jednostek ma istotne znaczenie w kontekście intencji migracyjnych (por. przegląd badań Myersa [2000]). Ujawniły natomiast, że to raczej odrzucanie religii może wiązać się z większą otwartością na karierę międzynarodową.
Year
Volume
31
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-07-05
References
 • Allport G.W., Ross J.M. (1967), Personal religious orientation and prejudice, “Journal of Personality and Social Psychology”, No. 5.
 • Arnett J.J. (2000), Emerging adulthood. A theory of development from the late teens to through the twenties, “American Psychologist”, Vol. 55(5), DOI: https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.5.469.
 • Arnett J.J. (2011), Emerging Adulthood(s): The Cultural Psychology of a New Life Stage, [w:] L.A. Jensen (ed.), Bridging Cultural and Developmental Psychology: New Syntheses in Theory, Research, and Policy, Oxford–New York: Oxford University Press.
 • Bańka A. (2005), Otwartość na nowe doświadczenia życiowe. Podstawy teoretyczne oraz struktura czynnikowa Skali Otwartości na Karierę Międzynarodową, Poznań–Warszawa: Studio Print-B, Instytut Rozwoju Karier.
 • Bańka A. (2006), Poradnictwo Transnacjonalne. Cele i metody międzykulturowego doradztwa karier, „Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego”, nr 36.
 • Bańka A. (2007), Nowe formy przystosowania: między otwartością a zamkniętością na migracje i przemieszczenia, „Kolokwia Psychologiczne”, nr 16.
 • Bańka A. (2008), Otwartość na nowe doświadczenia pracy i codzienności a procesy integracji osobowości, [w:] R. Gerlach (red.), Praca człowieka w XXI wieku. Konteksty – wyzwania – zagrożenia, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Bańka A. (2009), Tożsamość jednostki w obliczu wyboru. Między przystosowaniem a ucieczką od rzeczywistości, „Czasopismo Psychologiczne”, nr 15(2).
 • Bańka A., Goździewicz-Rostankowska A., Mikiewicz A. (2016), Otwartość na karierę międzynarodową wśród młodzieży polskiej i francuskiej, „Czasopismo Psychologiczne”, nr 22(2).
 • Bartczuk R.P., Wiechetek M.P., Zarzycka B. (2011), Skala Przekonań Postkrytycznych D. Hutsebauta, [w:] M. Jarosz (red.), Psychologiczny pomiar religijności, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Bartczuk R.P., Zarzycka B., Wiechetek M. (2013), Struktura wewnętrzna polskiej adaptacji Skali Przekonań Postkrytycznych, „Roczniki Psychologiczne”, nr 16.
 • Becker-Cantarino B. (2012), Religion and migration: Christian missionairies in North America, Muslim populations in Germany, [w:] B. Becker-Cantarino (ed.), Migration and Religion. Christian Transatlantic Missions, Islamic Migration to Germany, Amsterdam–New York: Rodopi B.V.
 • Boneva B.S., Frieze I.H. (2001), Toward a concept of a migrant personality, “Journal of Social Issues”, Vol. 57(3), DOI: https://doi.org/10.1111/0022-4537.00224.
 • Cieslik A. (2011), Where do you prefer to work? How the work environment influences return migration decisions from the United Kingdom to Poland, “Journal of Ethnic and Migration Studies”, Vol. 37(9), DOI: https://doi.org/10.1080/1369183X.2011.623613.
 • Connor Ph. (2009), International migration and religious participation: The mediating impact of individual and contextual effects, “Sociological Forum”, Vol. 24(4), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1573-7861.2009.01136.x.
 • Frieze I.H., Boneva B.S., Šarlija N., Horvat J., Ferligoj A., Kogovšek T., Miluska J., Popova L., Korobanova J., Sukhareva N., Erokhina L., Jarošová E. (2004), Psychological differences in stayers and leavers: Emigration desires in central and eastern European university students, “European Psychologist”, Vol. 9(1), DOI: https://doi.org/10.1027/1016-9040.9.1.15.
 • Frieze I.H., Hansen S.B., Boneva B. (2006), The migrant personality and college students’ plans for geographic mobility, “Journal of Environmental Psychology”, Vol. 26(2), DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2006.05.001.
 • Glock Ch.Y., Stark R. (1965), Religion and Society in Tension, Chicago: Rand McNally.
 • Goździewicz A. (2006), Badania i ocena trafności Skali Otwartości na Karierę Międzynarodową, „Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal”, nr 12(1).
 • Goździewicz A. (2013), Otwartość na karierę międzynarodową studentów ostatnich lat studiów. Analiza osobowościowych i kontekstualnych uwarunkowań, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Górny A., Kaczmarczyk P. (2003), Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, Warszawa: Instytut Studiów Społecznych UW.
 • Grzymała-Moszczyńska H. (2010a), Wstęp, [w:] H. Grzymała-Moszczyńska, A. Kwiatkowska, J. Roszak (red.), Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna, Kraków: Nomos.
 • Grzymała-Moszczyńska H. (2010b), Rola religii w procesie przystosowania polskich migrantów do życia w Wielkiej Brytanii, [w:] H. Grzymała-Moszczyńska, A. Kwiatkowska, J. Roszak (red.), Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna, Kraków: Nomos.
 • Hagan J., Ebaugh H.R. (2003), Calling upon the Sacred: Migrants’ Use of Religion in the Migration Process, “The International Migration Review”, Vol. 37(4), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2003.tb00173.x.
 • Hagan J.M. (2013), Religion on the move. The place of religion in different stages of the migrant experience, [w:] S.J. Gold, S.J. Nawyn (eds.), Routledge International Handbook of Migration Studies, Oxford: Routledge Taylor & Francis Group.
 • Hanciles J.J. (2003), Migration and mission: Some implications for the twenty-first century church, “International Bulletin of Mission Research”, Vol. 27(4).
 • Hirschman Ch. (2004), The role of religion in the origins and adaptation of immigrant groups in the United States, “International Migration Review”, Vol. 38(3).
 • Huber S. (2003), Zentralität und Inhalt. Ein neues multidimensionales Messmodell der Religiosität, Opladen: Leske + Budrich, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-663-11908-1.
 • Hutsebaut D. (1996), Post-critical belief a new approach to the religious attitude problem, “Journal of Empirical Theology”, Vol. 9(2), DOI: https://doi.org/10.1163/157092596X00132.
 • Kelly G. (1955), The Psychology of Personal Construct, New York: Norton.
 • Kontuly T., Smith K.R., Heaton T.B. (1995), Culture as a determinant of reasons for migration, “The Social Science Journal”, Vol. 32(2), DOI: https://doi.org/10.1016/0362-3319(95)90004-7.
 • Krotofil J. (2010), Rola religii w procesie przystosowania polskich migrantów do życia w Wielkiej Brytanii, [w:] H. Grzymała-Moszczyńska, A. Kwiatkowska, J. Roszak (red.), Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna, Kraków: Nomos.
 • Light I.H., Bhachu P. (2004), Migration networks and immigrant entrepreneurship, [w:] I. Light, P. Bhachu, S. Karageorgis (eds.), Immigration and Entrepreneurship: Culture, Capital, and Ethnic Networks, New Brunwick–London: Transaction Publishes.
 • Long L.L. (1988), Migration and Residential Mobility in the United States, Russell Sage Foundation.
 • Mariański J. (2011), Tendencje rozwojowe w polskim katolicyzmie – diagnoza i prognoza, „Teologia Praktyczna”, nr 12.
 • Myers S.M. (2000), The impact of religious involvement on migration, “Social Forces”, Vol. 79(2), DOI: https://doi.org/10.1093/sf/79.2.755.
 • Oman D. (2013), Defining religion and spirituality, [w:] R.F. Paloutzian, C.L. Park (eds.), Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality, New York: The Guilford Press.
 • Rumbaut R.G. (2006), On the past and future of American immigration and ethnic history and ethnic history: A sociologist’s reflections on a silver jubilee, “Journal of American Ethnic History”, Vol. 25(4).
 • Stark R., Glock Ch.Y. (1970), American Piety: The Nature of Religious Commitment, Berkeley–Los Angeles–London: University of California Press.
 • Stinner W.F, Van Loon M., Byunn Y. (1992), Plans to migrate in and out of Utah, “Sociology and Social Research”, No. 76.
 • Williams C.P. (2000), Female transnational migration, religion and subjectivity: The case of Indonesian domestic workers, “Asia Pacific Viewpoint”, Vol. 49(3).
 • Wulff D.M. (1991/1999), Psychologia religii. Klasyczna i współczesna, Warszawa: WSiP.
 • Zarzycka B. (2007), Skala Centralności Religijności S. Hubera, „Roczniki Psychologiczne”, nr 10.
 • Zarzycka B. (2009), Tradition or Charisma – Religiosity in Poland, [w:] What the world Believes: Analysis and Commentary on the Religion Monitor 2008, Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung.
 • Zarzycka B. (2011), Polska adaptacja Skali Centralności Religijności S. Hubera, [w:] M. Jarosz (red.), Psychologiczny pomiar religijności, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Zarzycka B., Tychmanowicz A., Goździewicz-Rostankowska A. (2016), The Interplay between Religiosity and Horizontal and Vertical Individualism-Collectivism among Polish Catholic Students, “Polish Psychological Bulletin”, Vol. 47(3), DOI: https://doi.org/10.1515/ppb-2016-0045.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2018_31_1_149-168
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.