PL EN


2018 | 31 | 1 |
Article title

Różnice w ocenie funkcjonowania relacji romantycznej i wczesnych nieadaptacyjnych schematów Younga pomiędzy matkami i córkami

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badań była eksploracja zagadnienia cech charakteryzujących związki romantyczne oraz porównanie ich występowania u matek i córek. Ze względu na to, że schematy dają podstawę do interpretacji siebie i innych oraz tworzą się w rodzinie pochodzenia, a także biorąc pod uwagę znaczenie modelowania relacji społecznych i jakości funkcjonowania przez rodziców, zastanawiano się, czy elementy składające się na postrzeganie jakości związku romantycznego są przekazywane przez rodziców dzieciom. W badaniu sprawdzono, czy cechy charakteryzujące związki matki są podobne czy różne od tych występujących u córek.Grupa liczyła 120 osób, w tym 60 par matka – córka. Wiek córek wynosił 18–35 lat, pozostających w związku co najmniej 6 miesięcy, natomiast wiek matek to 41–63 lata. Badane wypełniły cztery kwestionariusze: Kwestionariusz Schematów Younga (YSQ-S3), Kwestionariusz Stylów Przywiązania (KSP), Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej (KKM), Kwestionariusz Dobranego Małżeństwa (KDM-2).Uzyskano istotne różnice w zakresie zmiennych dotyczących stylów przywiązania, lecz nie we wszystkich wymiarach. Kwestionariusz oceny jakości związku wykazał istotne statystycznie różnice dla trzech skal. Natomiast w zakresie komunikacji w związku istotne różnice występują w dwóch wymiarach. Nie uzyskano różnic oraz silnych korelacji w zakresie występowania wczesnych nieadaptacyjnych schematów zachowań. Wyłącznie w schemacie samopoświęcenia matki uzyskały wyższy wynik niż córki, a w schemacie niewystarczającej kontroli córki miały wyższy wynik.Zarówno przyczyna kulturowa, jak i ta związana z dynamiką czasową zdaje się wpływać na uzyskane wyniki. Pomimo różnego nasilenia poszczególnych cech w związku, przekonania o sobie i ocena jakości związku u matek i córek są podobne.
EN
The aim of this study was to explore characteristic of romantic relationship in the group of mothers and daughters. Because of the role of early maladaptive schema in people interpretation of themselves and others and their genesis in the family of origin, also meaning of modeling interpersonal relationship and the well-being of parents, it was wondered, if the well-being of romantic relationship is transfered by parents to their children. In this research was checked if features characterized romantic relationship of mothers and daughters are similar.120 people consisted of 60 pairs of mothers – daughters were tested. Age of younger women was 18–35 years, they were in relationship for at least 6 months, older women aged 41–63 years. Respondents filled out four questionnaire: Young Schema Questionnaire (YSQ-S3), The Attatchment Style Questionnaire, Communication in Marriage Questionnaire, Questionnaire of Well Accorded Marriage.There are significant differences between variables of attachment style but not in every scale. Questionnaire of Well Accorded Marriage showed that differences are high for three scales. However, in Communication Questionnaire are two scales which show significant differences between mothers and daughters. Generally there is no high differences or correlations in Young Schema Questionnaire, only in self-sacrifice schema mothers got higher results and insufficient Self-Control and/or Self-Discipline schema is bigger with daughters.Cultural reasons and dynamic of time as well may be the cause of gained results. Despite of intensifications each features of relationship, self opinion and value quality of relationship are similar at mothers and daughters.
Year
Volume
31
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-07-05
Contributors
References
 • Ainsworth M.D.S. (1977), Infant Development and Mother-infant Interaction Among Ganda and American Families, [w:] P.H. Leiderman, S.R. Tulkin, A. Rosenfield (eds.), Culture and Enfancy, New York: Academic Press.
 • Bowlby J. (1969), Attachment, The Tavistock Institute of Humań Relations.
 • Braun-Gałkowska M. (1976), Psychospołeczne uwarunkowania powodzenia w małżeństwie, „Rocznik Nauk Społecznych”, t. 4.
 • Braun-Gałkowska M. (1985), Miłość aktywna. Psychiczne uwarunkowania powodzenia w małżeństwie, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
 • Braun-Gałkowska M. (1992), Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Bulanda R.E. (2004), Paternal involvement with children: The influence of gender ideologies, “Journal of Marriage and Family”, No. 66.
 • Bussey K., Bandura A. (1999), Social cognitive theory of gender development and differentiation, “Psychological Review”, Vol. 106(4), DOI: https://doi.org/10.1037/0033-295X.106.4.676.
 • De Wolff M., Ijzendoorn M.H. van (1997), Sensitivity and Attachment: A Meta-Analysis on Parental Antecedens of Infant, “Child Development”, No. 68.
 • Epstein M., Ward L.M. (2011), Exploring parent-adolescent communication about gender: Results from adolescent and emerging adult samples, “Sex Roles”, Vol. 65(1–2), DOI: https://doi.org/10.1007/s11199-011-9975-7.
 • Gelman S.A., Taylor M.G., Nguyen S. (2004), Mother-child conversations about gender: Understanding the acquisition of essentialist beliefs, “Monographs of the Society for Research in Child Development”, No. 69.
 • Goldberg S., Perrotta M., Minde K., Corter C. (1986), Maternal behavior and attachment in low-birth-weight twins and singletons, “Child Development”, Vol. 57(1), DOI: http://dx.doi.org/10.2307/
 • 1130635.
 • Gottmani K.M., Silver N. (2014), Siedem zasad udanego małżeństwa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Halpern P.H., Perry-Jenkins M. (2015), Parents’ Gender Ideology and Gendered Behavior as Predictors of Children’s Gender-Role Attitudes: A Longitudinal Exploration, New York: Springer Science + Business Media.
 • Kobak R.R., Scerry A. (1988), Attachment in late adolescence: Working models, affect regulation, and representations of self andothers, “Child Development”, No. 59.
 • Martin C.L., Ruble D.N. (2009), Patterns of gender development, “Annual Review of Psychology”, No. 61.
 • Mącik D., Chodkiewicz J., Bielicka D. (2016), Trans-generational transfer of early maladaptive schemas – a preliminary study performer on a non-clinical group, “Current Issues In Personality Psychology”, Vol. 4(3).
 • Plopa M. (2005), Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań, Kraków: Impuls.
 • Yoosefi N., Etemadi O., Bahrami F., Fatehizade M.A.-S., Ahmadi S.A. (2010), An Investigation on Early Maladaptive Schema in Marital Relationship as Predictors of Divorce, “Journal of Divorce & Remarriage”, Vol. 51(5), DOI: https://doi.org/10.1080/10502551003651951.
 • Young J.E. (1999), Cognitive Therapy for Personality Disorders: A Schema-focused Approach, Sarasota, FL, US: Professional Resource Press/Professional Resource Exchange.
 • Young J.E. (2005), Young Schema Questionnaire – Short Form 3 (YSQ-S3), New York: Cognitive Therapy Center.
 • Young J.E., Klosko J.S., Weishaar M.E. (2014), Terapia schematów. Przewodnik praktyka, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2018_31_1_169-181
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.