PL EN


2018 | 31 | 1 |
Article title

Relacje z rodzicami a motywy bycia w związku. Analiza i interpretacja monologów osób dorastających w rodzinie z problemem alkoholowym

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badania z udziałem osób wychowujących się w rodzinie z problemem alkoholowym było wyłonienie kluczowych tematów narracji o ich relacjach z rodzicami w okresie dorastania oraz eksploracja powiązań między tymi narracjami a narracjami o motywach bycia w związku. W badaniu o charakterze jakościowym wzięło udział 7 osób (4 kobiety i 3 mężczyzn) przebywających w związku partnerskim. Osoby badane poproszono, aby wypowiedziały się w formie monologu na temat ich relacji z rodzicami w okresie dorastania oraz motywów bycia w związku ze swoim partnerem. Transkrypcje wypowiedzi zostały poddane analizie i interpretacji z użyciem procedury wyodrębniania opowieści ukrytych z monologów (Kuncewicz i in. 2016). Powtarzalne wyniki wskazują na: pomijanie lub powierzchowne traktowanie okresu dorastania, traumy rodzinne, słabe/przerwane więzi z rodzicami, duże zaangażowanie w sprawy rodziny oraz pomijanie/niewielkie znaczenie tematu uzależnienia. W sześciu wypowiedziach o motywach bycia z partnerem ujawniły się próby zmiany wzorców relacji z rodzicem lub rodzicami; w dwóch wzorce te wyraźnie, w sposób refleksyjny bądź bezrefleksyjny, były odtwarzane.
EN
The study involved people who were brought up in families with an alcohol problem. The aim of the study was to identify key themes of the narrations about their relationships with parents during adolescence and to explore the links between these narrations and the narrations about their motives for being in a relationship. Seven people (four women and three men) living in a civil partnership participated in this qualitative study. The respondents were asked to deliver a monologue about their relationship with parents during adolescence and their motives for being in a relationship with their partners. The transcripts of their utterances were analyzed and interpreted using the procedure for isolating hidden stories from monologues (Kuncewicz et al. 2016). The repeatable results indicate skipping or superficial treatment of adolescence, family traumas, poor or broken ties with parents, deep involvement in family affairs and neglecting or attaching minor importance to the problem of addiction. Six statements about the participants’ motives for being with their partners revealed attempts to change the patterns of their relationship with the parent or parents. Two monologues clearly demonstrated that these patterns were followed in a reflective or unreflective manner.
Year
Volume
31
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-07-05
Contributors
References
 • Bell G., Bell C., Nakata Y. (2001), Triangulation and Adolescent Development in the US and Japan, “Family Process”, No. 10.
 • Chrzczonowicz A. (2011), Narracja w psychiatrii – teoria, zastosowanie, związki ze zdrowiem psychicznym, „Postępy Psychiatrii i Neurologii”, nr 20(4).
 • Elliot R., Watson J.C., Goldman R.N., Greenberg L.S. (2009), Psychoterapia skoncentrowana na emocjach, Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.
 • Gabbard G.O. (2015), Psychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Gergen M.M., Gergen K.J. (1993), Autobiography and the shaping of gendered lives, [w:] J.F. Nussbaum, N. Coupland (eds.), Discourses of Lifespan Development, Newbury Park, CA: Sage.
 • Greenberg L.S., Malcolm W. (2002), Resolving Unfinished Business: Relating Process to Outcome, “Journal of Consulting and Clinical Psychology”, Vol. 70(2), DOI: https://doi.org/10.1037/0022-006X.70.2.406.
 • Grosz S. (2014), Życie wysłuchane. Jak tracimy i odnajdujemy siebie, Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.
 • Jagodzińska M. (2003), Rozwój pamięci w dzieciństwie, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Jurkovic G.J. (1997), Lost Childhoods. The Plight of the Parentified Child, New York: Bruner/Mazel Publishers.
 • Kuncewicz D., Kuncewicz D., Sokołowska E., Kruszewski W. (2016), Rzetelność procedury wyodrębniania opowieści ukrytych z monologów, „Przegląd Psychologiczny”, nr 59(4).
 • Margasiński A. (2010), Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Margasiński A. (2013), Pułapki diagnozy psychologicznej na przykładzie efektu Barnuma i tzw. syndromu dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, „Studia Psychologica”, nr 13(1).
 • Namysłowska I. (2009), Terapia rodzin, Warszawa: PWN.
 • Okopień-Sławińska A. (2001), Semantyka wypowiedzi poetyckiej, Kraków: Universitas.
 • Ong W.J. (2011), Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Owsińska A. (2016), Więź z rodzicem a więź z partnerem. Analiza i interpretacja monologów par o długim stażu związku, Warszawa: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (niepublikowana praca magisterska).
 • Potter A., Williams D. (1991), Development of a measure examining children’s roles in alcoholics families, “Journal of Studies on Alcohol”, Vol. 52(1), DOI: https://doi.org/10.15288/jsa.1991.52.70.
 • Scheier K. (2015), Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie, Warszawa: Scholar.
 • Sternberg R.J. (2001), Miłość jest opowieścią, Poznań: Wydawnictwo Rebis.
 • Trzebiński J. (2002), Narracja jako sposób rozumienia świata, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Wampler R.S., Downs A.B. (2009), Development of a Brief Version of the Children’s Roles Investory (CRI-20), “The American Journal of Family Therapy”, No. 37.
 • Wegner D.M., Erber R., Zanakos S. (1993), Ironic processes in the mental control of mood and mood-related thought, “Journal of Personality and Social Psychology”, No. 65.
 • Wiktorowicz-Sosnowska M. (2015), Tożsamości jednostek dotkniętych problemem alkoholizmu w rodzinie pochodzenia. Studium socjologiczne, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Willi J. (1996), Związek dwojga. Psychoanaliza pary, Warszawa: Jacek Santorski & Co.
 • Woronowicz B.T. (1998), Alkoholizm jest chorobą, Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Zdankiewicz-Ścigała E., Maruszewski T. (2006), Trauma – zaburzenia pourazowe – aleksytmia, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2018_31_1_183-197
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.