PL EN


2018 | 31 | 1 |
Article title

Animacja społeczno-kulturalna jako metoda przeciwdziałania wykluczeniu z kultury

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest scharakteryzowanie animacji społeczno-kulturalnej jako metody przeciwdziałania wykluczeniu z kultury. Punktem wyjścia proponowanych rozważań jest szerokie rozumienie kultury – nie tylko jako wartości autotelicznej, ale przede wszystkim jako narzędzia społecznej partycypacji i aktywizacji oraz jednego z fundamentów budowania kapitału społecznego. W opracowaniu przedstawiono kluczowe założenia animacji w perspektywie inkluzji społeczno-kulturalnej. Scharakteryzowano najważniejsze modele i paradygmaty animacji, akcentujące wątki związane z problematyką wykluczenia społeczno-kulturalnego. Zaprezentowano również animacyjny program „Dzielnice Kultury”, stanowiący praktyczną egzemplifikację omawianych zagadnień. Program od 2013 r. z powodzeniem jest realizowany przez miasto Lublin. Jego celem jest usuwanie przestrzennych, organizacyjnych i finansowych barier w dostępie do kultury, a tym samym integracja i aktywizacja społeczno-kulturalna mieszkańcow.
EN
The aim of this article is characterizing social and cultural animation as a way of counteracting exclusion from the culture. The starting point of suggested considerations is the wide understanding of the culture – not only as an autotelic value but more importantly as a tool of social participation and one of the fundaments of building the social capital. The key features of animation in the perspective of social and cultural inclusion have been presented in the study. The most crucial models and paradigms have been characterized emphasizing the threads connected to the issue of social and cultural exclusion. An animated programme “Culture districts” has been presented, and was a perfect example of the issues that have been discussed. The programme has been successfully run by the city of Lublin since 2013. Its main aim is removing spacial, organizational and financial barriers in the access to culture, and integration and social and cultural mobilization of the residents.
Year
Volume
31
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-07-05
Contributors
References
 • Bell D. (1994), Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bendyk E. (2013), Pętle wykluczenia i nieobecności, [w:[ E. Rokicka, P. Kruczkowska (red.), Oblicza ekskluzji. Praktyka działania instytucji kultury a przełamywanie barier, Łódź: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Friske K.W. (1999), Marginalność społeczna, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 2, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Giddens A. (2004), Socjologia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Grad J., Kaczmarek U. (2005), Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiany modelu, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Idzikowski B. (2013), Teoria i praktyka animacji kultury w czasach ponowoczesnych, [w:] D. Kubinowski, U. Lewartowicz (red.), Animacja kultury. Współczesne dyskursy teorii i praktyki, Lublin: MAKmed.
 • Kłosowski W. (2011a), Kultura na rzecz zmiany społecznej, [w:] W. Kłosowski (red.), Kierunek kultura. W stronę żywego uczestnictwa w kulturze, Warszawa: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki.
 • Kłosowski W. (2011b), Od redaktora, [w:] W. Kłosowski (red.), Kierunek kultura. W stronę żywego uczestnictwa w kulturze, Warszawa: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki.
 • Kubinowski D. (2013), Współczesne paradygmaty animacji kultury, [w:] D. Kubinowski, U. Lewartowicz (red.), Animacja kultury. Współczesne dyskursy teorii i praktyki, Lublin: MAKmed.
 • Kukołowicz T. (2016), Geograficzna dostępność kultury a wykluczenie z uczestnictwa w kulturze instytucjonalnej, „Kultura Współczesna”, nr 1.
 • Lewicki T. (1993), Fenomen animacji. O praktyce i teoriach działalności społecznej, kulturalnej i wychowawczej we Włoszech, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 4.
 • Mahler F. (1993), Marginality and Maldevelopment, [w:] J. Danecki (red.), Insights into Maldevelopment, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Mendel M. (2004), Animacja współpracy środowiskowej, [w:] M. Mendel (red.), Animacja współpracy środowiskowej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Nalaskowski F. (2007), Ubóstwo a wykluczenie z kultury jako problem dla edukacji, Olsztyn: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP.
 • Rokicka E. (2013), Lokalne instytucje kultury a wykluczenie z uczestnictwa w kulturze, [w:] E. Rokicka, P. Kruczkowska (red.), Oblicza ekskluzji. Praktyka działania instytucji kultury a przełamywanie barier, Łódź: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Rokicka E., Kruczkowska P. (red.) (2013), Oblicza ekskluzji. Praktyka działania instytucji kultury a przełamywanie barier, Łódź: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Szarfenberg R. (2010), Marginalizacja i wykluczenie społeczne – panorama językowo-teoretyczna, [w:] R. Szarfenberg, C. Żołędowski, M. Theiss (red.), Ubóstwo i wykluczenie – perspektywa poznawcza, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2018_31_1_199-208
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.