PL EN


2018 | 31 | 1 |
Article title

Praca socjalna z osobami starszymi i opieka geriatryczna jako wyzwanie współczesności

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wzrost liczby osób starszych stanowi ogromne wyzwanie dla państwa i społeczeństwa, wymuszające zasadnicze zmiany w polityce społecznej we wszystkich jej obszarach. Ponadto generuje zapotrzebowanie na usługi socjalne, medyczne i opiekę długoterminową. Wraz ze zwiększaniem się udziału osób starszych w społeczeństwie potrzebna będzie większa liczba opiekunów, niż jest obecnie. W Polsce obserwujemy znaczne rozproszenie świadczeń, co powoduje brak koordynacji opieki nad osobą starszą, która bardzo często jest pozostawiona sama wobec licznych problemów.
EN
An increase in the number of elderly people poses a great challenge to the state and society, and forces the introduction of some fundamental changes in all areas of social policy. A greater number of elderly people generates a demand for  welfare and medical services as well as long-term care. Consequently, more caregivers will be needed. In Poland one can observe a considerable dispersion of services, which leads to the lack of coordinated care for elderly people who frequently have to cope with various problems alone.
Year
Volume
31
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-07-05
Contributors
author
References
 • Brzezińska A., Wójcik S. (2012), Zasoby opiekunów osób starszych i ich uwarunkowania, „Studia Edukacyjne”, nr 20.
 • Chabior A., Fabiś A., Wawrzyniak J. (2014), Starzenie się i starość w perspektywie pracy socjalnej, Warszawa: CRZL.
 • Granosik M. (2006), Profesjonalny wymiar pracy socjalnej, Katowice: Wydawnictwo Naukowe ,,Śląsk’’.
 • Grodzicki T. (2016), Kadry i system opieki medycznej dla osób w podeszłym wieku. Współpraca różnych sektorów – konieczne zmiany, [w:] Raport Najwyższej Izby Kontroli. Opieka medyczna nad osobami w podeszłym wieku u progu rewolucji demograficznej, Warszawa, www.nik.gov.pl/plik/id,10370.pdf (dostęp: 21.11.2017).
 • Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A. (2007), Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Podręcznik dla lekarzy i studentów, Gdańsk: Via Medica.
 • GUS (2009), Prognoza ludności Polski na lata 2008–2035, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_prognoza_ludnosci_na_lata2008_2035.pdf (dostęp: 12.11.2017).
 • GUS (2014), Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014–2050, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5469/1/5/1/prognoza_ludnosci_na_lata____2014_-_2050.pdf (dostęp: 12.11.2017).
 • Kanios A. (2012), Sytuacja demograficzna Polski w kontekście problemu starzenia się społeczeństwa. Bariery i szanse inkluzji społecznej osób starszych, [w:] M.J. Jarosz, A. Włoszczak-Szubzda, W. Kowalski (red.), Polska i Wielka Brytania w obliczu starzenia się społeczeństwa, Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.
 • Kaźmierczak T. (2012), W cieniu prawa ubogich: o źródłach i rozwoju (praktykowanej w OPS) pracy socjalnej, [w:] T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), W stronę aktywnych służb społecznych, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej.
 • Kotlarska-Michalska A. (2017), Wzmacnianie systemu opieki rodzinnej jako ważne zadanie nowoczesnej pracy socjalnej, [w:] E. Bojanowska, M. Kawińska (red.), Praca socjalna wobec wyzwań współczesności, Warszawa: Wydawnictwo Kontrast.
 • Kropińska S., Wieczorowska-Tobis K. (2009), Opieka geriatryczna w wybranych krajach Europy, „Geriatria”, nr 3.
 • Krzyszkowski J. (2011), Osoby starsze, [w:] R. Szarfenberg (red.), Krajowy raport badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup – diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji, Warszawa: Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych.
 • Kujawska J. (2015), Organizacja i zarządzanie opieką nad osobami starszymi, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 855, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 74.
 • Leszczyńska-Rejchert A. (2016), Praca socjalna z seniorami w perspektywie geragogiki, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Program Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, Załącznik do uchwały nr 239 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. (poz. 115).
 • Program Wieloletni „Senior-Wigor” na lata 2015–2020, Warszawa 2015.
 • Raport Najwyższej Izby Kontroli (2016), www.nik.gov.pl/plik/id,10370.pdf (dostęp: 21.11.2017).
 • Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020, Załącznik do uchwały nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. (poz. 52).
 • Szarota Z. (2013), Specyfika pracy socjalnej z seniorami – wybrane aspekty, [w:] R.J. Kijak, Z. Szarota, Starość. Między diagnozą a działaniem, Warszawa: CRZL.
 • Szczerbińska K., Pietryka A. (2008), Rozwój geriatrii w krajach europejskich – jakość kształcenia i opieki geriatrycznej (część 2), „Gerontologia Polska”, nr 3.
 • Szluz B. (2016), Praca socjalna w starzejącym się społeczeństwie, „Annales UMCS. Sectio J”, nr 1, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.1.105.
 • Szluz B. (2017), Rodzinny wymiar troski – rola opiekuna osoby z chorobą Alzheimera, „Annales UMCS. Sectio J”, nr 4, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2017.30.4.147.
 • Szukalski P. (2017), Ludzie bardzo starzy – „kłopotliwa” kategoria klientów pracowników zawodów pomocowych?, „Zeszyty Pracy Socjalnej”, nr 1.
 • Wagner I. (2010), Praca socjalna wobec ubóstwa i zagrożenia marginalizacją rodziny, [w:] M. Mirowska (red.), Praca socjalna i wolontariat w pomocy społecznej, Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 • Wieczorowska-Tobis K., Kropińska S. (2011), Kto jest pacjentem geriatrycznym? Opieka geriatryczna w Polsce, [w:] A. Zakrzewska-Sawińska (red.), Kompleksowe rozwiązania problemów geriatrycznych w trosce o przyszłość starzejącej się Europy, Poznań: Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum domowe”.
 • Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2018_31_1_209-218
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.