PL EN


2018 | 31 | 2 |
Article title

Psychospołeczne funkcjonowanie uczniów klas siódmych w zreformowanej szkole podstawowej w kontekście zdrowia psychicznego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zmiany prawne i społeczne skutkują bezpośrednimi i odroczonymi konsekwencjami w zakresie zachowania podmiotów, które są z nimi związane. W roku szkolnym 2017/2018 na mocy reformy szkolnictwa polskiego zlikwidowano gimnazjum, a szkoła podstawowa została rozszerzona do ośmiu klas. Po kilku tygodniach nauki w klasie siódmej uczniowie i rodzice zaczęli zgłaszać problemy związane ze szkolnym funkcjonowaniem młodzieży. Społeczność szkolna zaczęła ujawniać trudności, na jakie napotkała w szkole, która zaczęła działać w zmieniony sposób w porównaniu z ubiegłymi latami. Celem badania własnego było sprawdzenie, w jaki sposób uczniowie z klas siódmych funkcjonują w sferze społecznej i emocjonalnej po zakończeniu pierwszego semestru nauki. Badanie przeprowadzono w styczniu 2018 r. w jednej z lubelskich szkół podstawowych z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego, stosując trzy kwestionariusze ankiety autorstwa A. Lewickiej-Zelent i T. Zubrzyckiej-Maciąg. W ten sposób uzyskano spójny obraz sytuacji uczniów klas siódmych z perspektywy młodzieży, rodziców i nauczycieli. Uzyskane wyniki badania umożliwiają zaaranżowanie odpowiednich form wsparcia dla uczniów i zwrócenie uwagi na te sfery ich funkcjonowania, które stanowią dla nich zagrożenie w prawidłowym rozwoju.
EN
Legal and social changes result in the direct and deferred consequences as regards the behaviour of entities connected therewith. In 2017/2018 school year, under the Polish school reform, lower-secondary schools went into liquidation and primary schools have been extended for up to eight forms. After several weeks of study in the seventh form, the students and parents began to report problems with the youth functioning at school. School community began to divulge difficulties they had encountered with at school commencing to operate in an altered manner compared to previous years. Thus, the objective of author’s own research it to assess functioning of the seventh form students in social and emotional spheres upon the completion of the first semester. The research was conducted in January 2018 in one of Lublin’s primary schools with the use of diagnostic survey method, in which three survey questionnaires, by A. Lewicka-Zelent and T. Zubrzycka-Maciąg, were applied. This allowed for the creation of a comprehensive image of situation depicting seventh form students from the perspective of the youth themselves, their parents and teachers. The obtained research results enable to arrange suitable forms of support for students and point to such spheres of their functioning which threaten their proper development.
Year
Volume
31
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-22
Contributors
References
  • Korczyński S. (2014), Stres edukacyjny gimnazjalistów, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”, t. 16, DOI: http://dx.doi.org/10.16926/rpu.2014.16.05.
  • Korczyński S. (2015), Stres w środowisku edukacyjnym młodzieży, Warszawa: Difin.
  • Makowska H., Poprawa R. (2001), Radzenie sobie ze stresem w procesie budowania zdrowia, [w:] G. Dolińska-Zygmunt (red.), Podstawy psychologii zdrowia, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
  • Okoń W. (2001), Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2017, poz. 703).
  • Strelau J. (2000), Temperament a stres. Temperament jako czynnik moderujący stresory, stan i skutki stresu oraz radzenie sobie ze stresem, [w:] I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak (red.), Człowiek w sytuacji stresu, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
  • Tomaszewski T. (1967), Aktywność człowieka, [w:] M. Maruszewski, J. Reykowski, T. Tomaszewski, Psychologia jako nauka o człowieku, Warszawa: Książka i Wiedza.
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2018_31_2_123-144
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.