PL EN


2018 | 31 | 2 |
Article title

Czynnościowe zaburzenia głosu z punktu widzenia foniatrii klinicznej, psychopatologii, psychologii i psychiatrii psychodynamicznej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prawidłowy, dźwięczny i czysty głos człowieka to efekt współdziałania wielu struktur anatomiczno-czynnościowych, z nadrzędną rolą ośrodkowego układu nerwowego. Jakiekolwiek odstępstwa w budowie i funkcji tych struktur powodują, że głos traci swoje normalne właściwości, ujawniając patologię. Zaburzenia głosu można podzielić na organiczne i czynnościowe. Zaburzenia czynnościowe, w przeciwieństwie do organicznych, charakteryzują się brakiem uchwytnej zmiany organicznej w narządzie głosu. Wśród czynnościowych zaburzeń głosu wyróżnia się dysfonie psychogenne. Czynnościowe, a zwłaszcza psychogenne, zaburzenia głosu spełniają kryteria zaburzeń pod postacią somatyczną i zaburzeń dysocjacyjnych. Dysfonia i afonia psychogenna oraz dysfonia spastyczna to przykłady zaburzeń głosu, u podłoża których wielokrotnie znajdują się mechanizmy obronne w postaci konwersji i somatyzacji. Są one wspólne dla wielu innych zaburzeń, które określa się mianem psychosomatycznych, i jako takie stanowią przedmiot zainteresowania psychiatrii i psychologii pschodynamicznej. W ramach tego paradygmatu zaburzenia psychosomatyczne są rozważane w kontekście teorii traumy, zjawiska aleksytymii oraz mentalizacji.
EN
The correct, sonorous and clean human voice is the result of the interaction of many anatomical and functional structures, with the central nervous system playing a central role. Any deviations in the structure and function of these structures cause the voice to lose its normal properties, revealing pathology. Voice disorders can be divided into organic and functional. Functional disorders, unlike organic ones, are characterized by a lack of organic change in the voice organ. There are psychogenic dysphonias among the functional voice disorders. Functional, and especially psychogenic, voice disorders meet the criteria of disorders in the form of somatic and dissociative disorders. Dysphonia and psychogenic aphonia and spastic dysphonia are examples of voice disorders caused repeatedly by defense mechanisms which take the form of conversion and somatization. They share common attributes with many other disorders, which are referred to as psychosomatic, and as such are of interest to psychiatry and psychodynamic psychology. As part of this paradigm, psychosomatic disorders are considered in the context of trauma theory, alexithymia, and mentalization.
Year
Volume
31
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-22
References
 • Allen J.G., Fonagy P., Bateman A.W. (2014), Mentalizowanie w praktyce klinicznej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Cierpiałkowska L., Groth J., Jóźwiak I. (2017), Czym jest psychoterapia psychodynamiczna?, [w:] L. Cierpiałkowska, I. Turbaczewska-Brakoniecka, J. Groth (red.), Seksualność i problemy seksualne z perspektywy psychodynamicznej, Warszawa: PWN.
 • Gabbard G. (2015), Psychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Górska D. (2006), Uwarunkowania dysregulacji emocjonalnej u osób z zaburzeniami osobowości borderline, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Graham J.R. (2015), MMPI-2®. Ocena osobowości i psychopatologii, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Kryteria diagnostyczne DSM-5® (2015), Wrocław: Erda Urban &Partner.
 • Marszał M. (2015), Mentalizacja w kontekście przywiązania, Warszawa: Difin.
 • McWilliams N. (2016a), Diagnoza psychoanalityczna, Gdańsk: GWP.
 • McWilliams N. (2016b), Opracowanie przypadku w psychoanalizie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Morrison J. (2016), DSM-5® bez tajemnic. Podręczny przewodnik dla klinicystów, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Obrębowski A. (1992a), Anatomiczne podstawy procesu komunikatywnego, [w:] A. Pruszewicz (red.), Foniatria kliniczna, Warszawa: PZWL.
 • Obrębowski A. (1992b), Zaburzenia głosu w wieku rozwojowym (dysfonia dziecięca), [w:] A. Pruszewicz (red.), Foniatria kliniczna, Warszawa: PZWL.
 • Obrębowski A. (2008a), Podstawy anatomii i fizjologii narządu głosu, [w:] A. Obrębowski (red.), Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego.
 • Obrębowski A. (2008b), Profilaktyka zaburzeń głosu, [w:] A. Obrębowski (red.), Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego.
 • Obrębowski A. (2014), Biologiczne podstawy mowy, [w:] S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska-Braj (red.), Biomedyczne podstawy logopedii, Gdańsk: Harmonia.
 • Obrębowski A., Sekula A. (2008), Charakterystyka organicznych i czynnościowych zaburzeń głosu, [w:] A. Obrębowski (red.), Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego.
 • Pruszewicz A. (1992a), Czynnościowe zaburzenia głosu, [w:] A. Pruszewicz (red.), Foniatria kliniczna, Warszawa: PZWL.
 • Pruszewicz A. (1992b), Fizjologia krtani, [w:] A. Pruszewicz (red.), Foniatria kliniczna, Warszawa: PZWL.
 • Pruszewicz A. (2008), Instrumentalne metody badania głosu, [w:] A. Obrębowski (red.), Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego.
 • Pruszewicz A., Obrębowski A. (1992), Hormonalnie uwarunkowane zaburzenia głosu i mowy, [w:] A. Pruszewicz (red.), Foniatria kliniczna, Warszawa: PZWL.
 • Schier K. (2005), Bez tchu bez słowa. Więź psychiczna i regulacja emocji u osób chorych na astmę oskrzelową, Gdańsk: GWP.
 • Tomalski R. (2018), Psychoterapia pacjentów z zaburzeniami psychosomatycznymi. Kurs psychoterapii, Poznań 2018 (materiały niepublikowane).
 • Wiskirska-Woźnica B. (2008), Kliniczna ocena czynności narządu głosu, [w:] A. Obrębowski (red.), Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego.
 • Wiskirska-Woźnica B. (2014), Medyczne źródła logopedii – foniatria i podstawy audiologii, [w:] S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska-Braj (red.), Biomedyczne podstawy logopedii, Gdańsk: Harmonia.
 • Wiskirska-Woźnica B., Domeracka-Kołodziej A. (2015), Dysfonie czynnościowe. Dysfonie zawodowe, [w:] K. Niemczyk, D. Jurkiewicz, J. Składzień, C. Stankiewicz, W. Szyfter (red.), Otolaryngologia kliniczna, t. 2, Warszawa: Medipage.
 • Wojciechowska A., Obrębowski A., Studzińska K., Świdziński P. (2010), Zaburzenia głosu mutacyjnego uwarunkowane czynnikami psychicznymi, „Otolaryngologia Polska”, nr 64(1).
 • Zdankiewicz-Ścigała E. (2017), Aleksytymia i dysocjacja jako podstawowe czynniki zjawisk potraumatycznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2018_31_2_175-194
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.