PL EN


2018 | 31 | 2 |
Article title

Postawy żywieniowe a radzenie sobie ze stresem studentów kierunków nauczycielskich

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Postawy żywieniowe – rozumiane jako stosunek do własnego sposobu odżywiania się, obejmujący komponent poznawczy, emocjonalny i behawioralny – mają źródło w światopoglądzie jednostki. W toku prac nad autorską Skalą Postaw Żywieniowych wyodrębniono pięć typów postaw wobec odżywiania. Chociaż nie są one oceniane w kategoriach prozdrowotne – antyzdrowotne, wysokie nasilenie każdej z nich może mieć negatywne konsekwencje dla zdrowia. Jednym z korelatów postaw żywieniowych mogą być strategie radzenia sobie, a sposób odżywiania (np. odchudzanie się, eksperymentowanie z dietami, religijny post, nadmierne jedzenie) może być postrzegany w kategoriach radzenia sobie z problemami życia codziennego.Grupę badanych stanowiło 387 studentów kierunków nauczycielskich – młodych dorosłych, którzy podjęli pierwsze świadome decyzje żywieniowe. Prawdopodobnie część z nich będzie w przyszłości pracować z dziećmi i młodzieżą oraz oddziaływać na sposób odżywiania się uczniów. W badaniach własnych, oprócz autorskiego narzędzia do badania postaw żywieniowych, wykorzystano skalę Mini-COPE do analizy strategii radzenia sobie. Analiza wyników badań wykazała, że zależności między postawami żywieniowymi a radzeniem sobie częściej są obserwowane u kobiet. Zarówno nadmierne jedzenie, jak i odchudzanie się są traktowane przez badane studentki w kategoriach unikania stresu.
EN
Dietary attitudes understood as a relation to one’s own diet, including the cognitive, emotional and behavioral components, have a source in the worldview of the individual. In the course of work on the author’s Scale of Nutritional Stance, five types of attitudes towards nutrition were identified. Although these attitudes are not evaluated in terms of pro-health – anti-health, the high severity of each of them may have negative health consequences. One of the correlates of nutritional attitudes may be coping strategies, and the diet (e.g. slimming down, experimenting with diets, religious fasting, or excessive eating) can be seen in terms of coping with the problems of everyday life.The group of respondents consists of 387 students of teaching faculties, young adults who make the first conscious dietary decisions. Probably some of them will work with children and youth in the future and influence the way students are fed. In own research, in addition to the author’s tool for studying nutritional attitudes, the Mini-COPE scale was used to analyze coping strategies. The analysis of the research results showed that the relationships between eating habits and coping are more often observed in women. Both excessive eating and slimming are treated by the researched students in terms of avoiding stress.
Year
Volume
31
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-22
Contributors
References
 • Abucewicz M. (2008), Ideologiczne wymiary kontroli społecznej – perspektywa krytyczna, [w:] J. Kwaśniewski (red.), Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW.
 • Akrawi D., Batrop R., Potter U., Touz S. (2015), Religiosity, spirituality in relations to disordered eating and body image concerns: A systematic review, “Journal of Eating Disorders”, Vol. 3(29), DOI: https://doi.org/10.1186/s40337-015-0064-0.
 • Babicz-Zielińska E., Zabrocki R. (2007), Postawy konsumentów wobec prozdrowotnej wartości żywności, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 6(55).
 • Bilsker D., Samra J., Goldner E. (2009), Positive Coping with Health Conditions. A Self-Care Workbook, www.sfu.ca/carmha/publications/positive-coping-with-health-conditions.html (dostęp: 27.06.2017).
 • Borowiec A., Lignowska I. (2012), Czy ideologia healthismu jest cechą dystynktywną klasy średniej w Polsce?, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2.
 • Buczak A. (2017), Szacunek jako element postawy wobec odżywiania – w poszukiwaniu sprawności moralnych w edukacji żywieniowej, [w:] I. Jazukiewicz, E. Rojewska (red.), Sprawności moralne a przestrzenie pedagogiczne, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Dyczewska A. (2006), Światopogląd na talerzu. Wegetarianizm jako przejaw współczesnej religijności, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.
 • Eßwein R., Carlsohn A., Kohlmann C.W. (2017), Einfluss von Prüfungen auf emotionales Befinden und Ernährung? Eine Pilotstudie mit Bachelorstudierenden der Gesundheitsförderung, „Prävention und Gesundheitsförderung“, Bd. 12(2), DOI: https://doi.org/10.1007/s11553-016-0569-7.
 • Fiske J. (1999), Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocław: Astrum.
 • Głębocka A. (2010), Niezadowolenie z wyglądu a rozpaczliwa kontrola wagi, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Józefik B. (2010), Kultura, ciało, (nie)jedzenie. Terapia. Perspektywa narracyjno-konstrukcjonistyczna w zaburzeniach odżywiania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Juczyński Z., Ogińska-Bulik N. (2012), Narzędzia Pomiaru Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem. Podręcznik, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Kędra E. (2011), Zaburzenia odżywiania – znak naszych czasów, „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne”, nr 1(2).
 • Kowalewska J., Graeber P. (2003), Kształtowanie postaw zdrowotnych, „Życie Szkoły”, nr 1.
 • Kwasek M., Obiedzińska A. (2014), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta, Warszawa: Instytut Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy.
 • Leszczyński B. (2014), Znaczenie i symbolika postu, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie”, nr 21.
 • Makara-Studzińska M., Buczyjan A., Morylowska J. (2007), Jedzenie – przyjaciel i wróg. Konteksty psychologiczne otyłości. Przegląd piśmiennictwa, „Zdrowie Publiczne”, nr 117(3).
 • Mariański J. (2004), Religijność społeczeństwa polskiego. Próba syntezy socjologicznej, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.
 • Migut G. (2009), Zastosowanie technik analizy skupień i drzew decyzyjnych do analizy rynku, https://media.statsoft.pl/_old_dnn/downloads/zastosowanie_technik.pdf (dostęp: 10.09.2018).
 • Narojek L. (1993), Niektóre aspekty uwarunkowań zachowań żywieniowych, Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Niewiadomska I., Kulik A., Hajduk A. (2005), Jedzenie, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Ogden J. (2011), Psychologia odżywiania się. Od zdrowych do zaburzonych zachowań żywieniowych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Ogińska-Bulik N. (2004), Psychologia nadmiernego jedzenia. Przyczyny – konsekwencje – sposoby zmiany, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Ogińska-Bulik N. (2016), Wiem, co jem. Psychologia nadmiernego jedzenia i odchudzania się, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Singer P., Mason J. (2012), Etyka a to, co jemy, Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.
 • Sołtysiak T. (2013), Młode kobiety w „szponach opętania” szczupłych i zgrabnych sylwetek, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, nr 32.
 • Todd E.H., Baumeister R.E. (1991), Binge eating as escape from self-awareness, “Psychological Bulletin”, Vol. 110(1).
 • Tran T.H., Ferguson J., Myers Ch.A., The effects of avoidance coping, neuroticism, gender role identity, and preceived stress on emotional eating, https://www2.ccga.edu/ServiceLearning/files/Symposium (dostęp: 27.06.2017).
 • Wojciszke B. (2013), Psychologia społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 • Woynarowska B. (2017a), Terminologia, cele i koncepcje współczesnej edukacji zdrowotnej, [w:] B. Woynarowska (red.), Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne – metodyka – praktyka, Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Woynarowska B. (2017b), Dbałość ludzi o zdrowie, [w:] B. Woynarowska (red.), Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne – metodyka – praktyka, Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Woźniak B. (2013), Regulacyjna funkcja religii a sposób odżywiania się i zdrowie osób zaangażowanych religijnie, [w:] B. Tobiasz-Adamczyk (red.), Od socjologii medycyny do socjologii żywienia, cz. 2: Wybrane aspekty socjologii żywienia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Ziemlański Ś., Budzyńska-Topolowska J. (1997), Wegetarianizm w świetle nauki o żywności i żywieniu, Warszawa: Instytut Danone – Fundacja Promocji Zdrowego Żywienia.
 • Ziółkowska B. (2001), Ekspresja syndromu gotowości anorektycznej u dziewcząt w stadium adolescencji, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 • Zwoliński A. (2006), Jedzenie w relacjach społecznych, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej.
 • Zwoliński A. (2008), Wychowanie do umiaru, „Pedagogika Katolicka”, nr 2(1).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2018_31_2_271-284
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.