PL EN


2018 | 31 | 2 |
Article title

Nastawienie na sukces w kontekście pozytywnej orientacji i poczucia własnej skuteczności

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule odwołano się do koncepcji nadziei na sukces C.R. Snydera (2002), teorii pozytywnej orientacji przedstawionej przez G.V. Caprarę i in. (2009) oraz społeczno-poznawczej teorii A. Bandury (1997), odnoszącej się do przekonania o własnej skuteczności. Celem badań było określenie różnic między deklarowanym poziomem nastawienia na sukces a pozytywną orientacją i poczuciem skuteczności badanych studentów. W badaniach wzięło udział 85 studentów pedagogiki UMCS w Lublinie (14 mężczyzn, 71 kobiet). Wykorzystano następujące narzędzia badawcze: Kwestionariusz Nadziei na Sukces (KNS), Skalę Orientacji Pozytywnej (Skala-P) oraz Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES). Analizy statystyczne przeprowadzono z zastosowaniem testu Kruskala-Wallisa. Wyniki badań własnych wskazują na istotne różnice między poziomem nadziei na sukces u osób o różnym poziomie pozytywnej orientacji (p < 0,001) oraz własnej skuteczności (p < 0,001).
EN
The article refers to the concept of hope for the success of C.R. Snyder (2002), the theory of positive orientation presented by G.V. Caprara et al. (2009) and the socio-cognitive theory of A. Bandura (1997) referring to the belief in self-efficacy. The aim of the research was to determine the differences between the declared level of attitude towards success and the positive orientation and sense of effectiveness of the surveyed students. 85 students of UMCS pedagogy in Lublin took part in the research (14 men, 71 women). The study used the following research tools: the Hope for Success (KNS) Questionnaire, the Positive Orientation Scale (Skala-P) and the Scale for Generalized Own Effectiveness (GSES). Statistical analyzes were carried out using the Kruskal-Wallis test. The results of our research indicate significant differences between the level of hope for success in people with different levels of positive orientation (p < 0,001) as well as the level of self-efficacy (p < 0,001).
Year
Volume
31
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-22
Contributors
References
 • Alessandri G., Caprara G.V., Tisak J. (2012), The unique contribution of positive orientation to optimal functioning further explorations, “European Psychologist”, Vol. 17(1).
 • Bandura A. (1997), Self-efficacy: The Exercise of Control, New York: Freeman.
 • Bandura A. (2001), Social cognitive theory: An agentic perspective, “Annual Review of Psychology”, Vol. 52, DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.1.
 • Bańka A. (2005), Poczucie Samoskuteczności: konstrukcja i struktura czynnikowa Skali Poczucia Samoskuteczności w Karierze Międzynarodowej, Warszawa: Instytut Rozwoju Kariery.
 • Blum R. (2009), Psychologia pozytywna w praktyce. 6 cnót głównych i 24 siły dotyczące szczęścia, Warszawa: Klub dla Ciebie.
 • Caprara G.V. (2010), W kierunku integracji teorii cech i społeczno-poznawczej. Współczesne badania nad przekonaniem o własnej skuteczności: podejście modułowe, [w:] S. Nowosada, B. Żurek (red.), Barwy nauki. Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki, Lublin: TN KUL.
 • Caprara G.V., Di Giunta L., Eisenberg N., Gerbino M., Pastorelli C., Tramontano C. (2008), Assessing regulatory emotional self-efficacy in three countries, “Psychological Assessment”, Vol. 20(3), DOI: http://dx.doi.org/10.1037/1040-3590.20.3.227.
 • Caprara G.V., Fagnani C., Alessandri G., Steca P., Gigantesco A., Cavalli Sforza L.L., Stazi M.A. (2009), Human optimal functioning: The genetics of positive orientation towards self, life, and the future, “Behavior Genetics”, Vol. 39(3), DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10519-009-9267-y.
 • Czapiński J. (red.) (2004), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Warszawa: PWN.
 • Franken R.E. (2005), Psychologia motywacji, Gdańsk: GWP.
 • Juczyński Z. (2001), Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Kasperek-Golimowska E. (2012), Nadzieja i optymizm vs. zwątpienie i pesymizm w kontekście „dobrego życia” w kulturze konsumpcji, „Studia Edukacyjne”, nr 19.
 • Kasser T. (2007), Dobre życie czy życie dobrami. Psychologia pozytywna i poczucie dobrostanu w kulturze konsumpcji, [w:] P.A. Liney, S. Joseph (red.), Psychologia pozytywna w praktyce, Warszawa: PWN.
 • Kida G. (2011), Wybory edukacyjno-zawodowe jako przykład decyzji ryzykownych, [w:] B. Rożnowski, M. Łaguna (red.), Człowiek w pracy i w organizacji, Lublin: Wydawnictwa KUL.
 • Łaguna M., Oleś P.K., Filipiuk D. (2011), Orientacja pozytywna i jej pomiar. Polska adaptacja Skali Orientacji Pozytywnej, „Studia Psychologiczne”, nr 49(4).
 • Łaguna M., Trzebiński J., Zięba M. (2005), Kwestionariusz Nadziei na Sukces, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Mayer D.J., Salovey P. (1999), Czym jest inteligencja emocjonalna?, [w:] P. Salovey, D.J. Sluyter (red.), Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Młodzież dzisiaj dorasta inaczej (2017), www.swps.pl/nauka-i-badania/blog-naukowy/15421-mlodziez-dzisiaj-dorasta-inaczej (dostęp: 15.05.2018).
 • Ng T.W., Eby L.T., Sorensen K.L., Feldman D.C. (2005), Predictors of objective and subjective career success: A meta-analysis, “Personnel Psychology”, Vol. 58(2), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2005.00515.x.
 • Noga H., Voytsel N. (2016), Orientacja pozytywna, przekonanie o własnej skuteczności a treningi neurofeedback, „Edukacja – Technika – Informatyka”, nr 7(2).
 • Oleś P.K., Alessandri G., Oleś M., Bak W., Jankowski T., Laguna M., Caprara G.V. (2013), Positive orientation and generalized self-efficacy, „Studia Psychologica”, nr 55.
 • Rożnowski B. (2009), Przechodzenie młodzieży z systemu edukacji na rynek pracy. Analiza kluczowych pojęć dotyczących rynku pracy u młodzieży, Lublin: Wydawnictwa KUL.
 • Schwarzer R. (1992), Self-efficacy: Thought Control of Action, Washington, DC: Hemisphere.
 • Seligman M.P.E. (1993), Optymizmu można się nauczyć, Poznań: Media Rodzina.
 • Seligman M.P.E. (2004), Psychologia pozytywna, [w:] J. Czapiński, Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Warszawa: PWN.
 • Snyder C.R. (2002), Hope theory: Rainbows in the mind, “Psychological Inquiry”, Vol. 13(4).
 • Snyder C.R., Cheavens J., Sympson S.C. (1997), Hope: An individual motive for social commerce, “Group Dynamics: Theory, Research, and Practice”, Vol. 1(2), DOI: https://doi.org/10.1037/1089-2699.1.2.107.
 • Syrek E. (2008), Zdrowie i wychowanie a jakość życia. Perspektywy i humanistyczne orientacje poznawcze, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Tomczak K. (2009), Style radzenia sobie w sytuacji stresowej, przekonanie o własnej skuteczności, nadzieja na sukces u studentów rozpoczynających i kończących studia, „Psychoterapia”, nr 2(149).
 • Trzebińska E. (2008), Psychologia pozytywna, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Trzebiński J., Zięba M. (2003), Kwestionariusz Nadziei Podstawowej-BHI-12, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Turska-Kawa A. (2016), Nadzieja podstawowa oraz orientacja pozytywna jako predyktory zaangażowania politycznego młodych, „Przegląd Politologiczny”, nr 1.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2018_31_2_301-312
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.