PL EN


2018 | 31 | 2 |
Article title

Jakość życia seniorów

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przed Europą stoi wielkie wyzwanie społeczne. Seniorzy w krajobrazie społecznym są jego nieodłącznym i istotnym elementem, jednak jeszcze nigdy dotąd nie stanowili tak licznej grupy, dlatego ważna stała się jakość życia osób starszych. Niniejszy artykuł to głos w dyskusji na temat starzejącego się społeczeństwa i jakości życia seniorów. Ma na celu przybliżenie znaczenia jakości życia oraz stanowi analizę poszczególnych elementów (takich jak zdrowie, kontakty z rodziną, aktywny udział w życiu społecznym, szanse na rozwój czy możliwości realizowania własnych planów i zamierzeń), z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i wartości ludzi starszych. Seniorzy dzięki swojemu doświadczeniu i wartościom przekazywanym młodszym pokoleniom są ogromnym kapitałem z nieocenionymi zasobami wiedzy, mądrości i umiejętności. Szczegółowa charakterystyka wybranych elementów tworzących jakość życia pozwoli w pełniejszy sposób zrozumieć problemy i podjąć kroki w celu optymalizacji jakości życia starszego pokolenia.
EN
Europe has a great social challenge. Seniors in the social landscape are its inseparable and an important element, but never before have they formed such a large group. That is why the quality of life of older people has become such an important challenge. The article is a voice in the discussion about the aging society and the quality of life of seniors. This text aims to approximate the importance of quality of life and the analysis of individual elements such as health, contacts with families, active participation in social life, opportunities for development or the ability to implement their own plans and objectives, taking into account the needs, opportunities and values of older people. The subject matter is the voice in the shaping social image, it is a contribution to supplementing pragmatic knowledge about the functioning of older people. Seniors, thanks to their experience and values passed on to younger generations, are huge capital with invaluable resources: knowledge, wisdom and skills. The detailed characteristics of selected elements that create the quality of life will allow a more comprehensive understanding and take steps to optimize the quality of life of the older generation.
Year
Volume
31
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-22
Contributors
author
References
 • Bańka A. (2005), Psychologia jakości życia, Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.
 • Baumann K. (2006), Jakość życia w okresie późnej dorosłości – dyskurs teoretyczny, „Gerontologia Polska”, nr 4.
 • Bień B. (2002), Stan zdrowia i sprawność ludzi starszych, [w:] B. Synak (red.), Polska starość, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Błędowski P., Szatur-Jaworska B., Szweda-Lewandowska Z., Kubicki P. (2012), Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Car J., Sygnowski T., Gębska-Kuczerowska A., Wysocki M.J. (2004), Epidemiologia niepełnosprawności w podeszłym wieku. Materiały konferencyjne, Warszawa: PTG.
 • Chabior A. (2014a), Aktywność i aktywizacja osób starszych, [w:] A. Chabior, A. Fabiś, J.K. Wawrzyniak, Starzenie się i starość w perspektywie pracy socjalnej, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 • Chabior A. (2014b), Rodzina i jej znaczenie w życiu ludzi starszych, [w:] A. Chabior, A. Fabiś, J.K. Wawrzyniak, Starzenie się i starość w perspektywie pracy socjalnej, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 • Chabior A., Fabiś A., Wawrzyniak J.K. (2017), Ludzka starość. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Dzięgielewska M. (2006), Aktywność społeczna i edukacyjna w fazie starości, [w:] B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska, Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa: Aspra.
 • Dziurowicz-Kozłowska A. (2002), Wokół pojęcia jakości życia, „Psychologia Jakości Życia”, nr 1.
 • Halicka M., Halicki J. (2002), Integracja społeczna i aktywność ludzi starszych, [w:] B. Synak (red.), Polska starość, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Hasińska Z., Tracz E. (2013), Rola uniwersytetów trzeciego wieku w aktywnym starzeniu się, „Nauki Społeczne”, nr 7.
 • Kaczmarczyk M., Trafiałek E. (2007), Aktywizacja osób w starszym wieku jako szansa na pomyślne starzenie, „Gerontologia Polska” 2007, nr 4.
 • Kocemba J. (2000), Biologiczne wyznaczniki starości, [w:] Z. Szarota, A. Panek (red.), Zrozumieć starość, Kraków: TEST.
 • Kotlarska-Michalska A. (2000), Starość w aspekcie socjologicznym, „Rocznik Socjologii Rodziny”, nr 12.
 • Kutyła M. (2012), Integracja społeczna ludzi starszych, [w:] N. Pikuła (red.), Starość może być atrakcyjna, Kraków: Wydawnictwo „Scriptum”.
 • Osińska K. (1980), Twórcza obecność chorych, Warszawa: Pax.
 • Pędich W. (1996), Ludzie starzy, Warszawa: CRSS.
 • Pędziwiatr K. (2015), Aktywizacja społeczna osób starszych w Polsce, [w:] A. Janiszewska (red.), Jakość życia ludzi starych – wybrane zagadnienia, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Skrzypek E. (2001), Czynniki kształtujące jakość życia, http://idn.org.pl/Lodz/Mken/Mken%202001/Referaty%202001/14.pdf (dostęp: 20.09.2018).
 • Steuden S. (2014), Psychologia starzenia się i starości, Warszawa: PWN.
 • Szyszkowska M. (2014), Znaczenie ludzi sędziwych, [w:] A. Zych (red.), Starość darem, zadaniem i wyzwaniem, Sosnowiec–Dąbrowa Górnicza: Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem” w Dąbrowie Górniczej.
 • The World Health Organization Quality of Life assessment (WHOQOL): position paper from the World Health Organization (1995), “Social Science & Medicine”, Vol. 41(10).
 • Wawrzyniak J.K. (2017), Starzenie się i jego charakterystyka, [w:] A. Chabior, A. Fabiś, J.K. Wawrzyniak (red.), Ludzka starość. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Wieczorowska-Tobis K. (2011), Specyfika pacjenta starszego, [w:] K. Wieczorowska-Tobis, T. Kostka, A. Borowicz (red.), Fizjoterapia w geriatrii, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • Wilmowska-Pietruszyńska A. (2012), Niepełnosprawność i niezdolność do samodzielnej egzystencji, [w:] J. Hrynkiewicz (red.), O sytuacji ludzi starszych, Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 • Zych A. (red.) (2014), Starość darem, zadaniem i wyzwaniem, Sosnowiec–Dąbrowa Górnicza: Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem” w Dąbrowie Górniczej.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2018_31_2_331-345
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.