PL EN


2018 | 31 | 3 |
Article title

Poczucie optymizmu studentów pracy socjalnej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca socjalna polega na wspieraniu ludzi doświadczających trudności życiowych. Zawód pracownika socjalnego należy do kategorii profesji pomocowych, w których bliska relacja z drugim człowiekiem stanowi istotę zawodowej działalności, w konsekwencji czego pracownik może być narażony na konfrontowanie się z przykrymi emocjami czy cudzym cierpieniem. Studenci przygotowujący się do wykonywania tego zawodu powinni być wyposażeni w różne umiejętności, m.in. optymistyczne podejście do życia, gdyż takie nastawienie zdecydowanie ułatwia radzenie sobie z trudnościami i niepowodzeniami. Z przeprowadzonych badań wynika, że znaczny odsetek studentów pracy socjalnej ma stosunkowo niskie poczucie optymizmu we wszystkich analizowanych wymiarach. Skłonność do pesymistycznego postrzegania doświadczanych zdarzeń może skutkować niską efektywnością realizacji zadań, jak również negatywnymi konsekwencjami w zakresie zdrowia psychicznego.
EN
Social work is about supporting people experiencing life’s hardships. The profession of a social worker belongs to the category of human services, in which a close relationship with another person is the essence of professional activity, as a consequence of which an employee may be exposed to confrontation with unpleasant emotions or other people’s sufferings. Students preparing to perform this profession should be equipped with skills such as an optimistic approach to life, because such an attitude definitely helps in dealing with difficulties and failures. The research shows that a significant percentage of social work students have a relatively low sense of optimism in all analyzed dimensions. The tendency to pessimistic perception of experienced events may result in low effectiveness of tasks implementation as well as negative consequences in the field of mental health.
Year
Volume
31
Issue
3
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-02-26
Contributors
References
 • Alberoni F. (1997), Optymizm, Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Bieńko M. (2012), Dylematy profesji i roli w refleksyjnym projekcie tożsamości współczesnego pracownika socjalnego na przykładzie pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie, [w:] M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Czapiński J. (2005), Czy szczęście popłaca? Dobrostan psychiczny jako przyczyna pomyślności życiowej, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Czerw A. (2010), Optymizm. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk: GWP.
 • Egan G. (2002), Kompetentne pomaganie. Model pomocy oparty na procesie rozwiązywania problemów, Poznań: Zysk i S-ka.
 • Jarzębowska A., Solak A., Stanek K. (2014), Rola poczucia koherencji w modelu salutogenetycznym pracowników socjalnych w radzeniu sobie ze stresem w aspekcie wypalenia zawodowego, „Praca Socjalna”, nr 2.
 • Mańkowska B. (2014), Poziom wypalenia zawodowego wśród pracowników socjalnych miejskich ośrodków pomocy społecznej, „Praca Socjalna”, nr 2.
 • Ogińska-Bulik N. (2006), Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła – konteksty – zapobieganie, Warszawa: Difin.
 • Okun B. (2002), Skuteczna pomoc psychologiczna, Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
 • Olech A. (2006), Etos zawodowy pracowników socjalnych. Wartości, normy, dylematy etyczne, Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
 • Rymsza M. (red.) (2012), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Rymsza M. (2013), Praca socjalna we współczesnej Polsce: między helping profession a administracją socjalną, [w:] A. Kotlarska-Michalska (red.), Kobiety w pracy socjalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Seligman M.E.P. (1993), Optymizmu można się nauczyć. Jak zmienić swoje myślenie i swoje życie, Poznań: Media Rodzina.
 • Solak A. (2013), Nowe kompetencje pedagogiczne pracowników służb społecznych wyzwaniem zmian współczesnego świata, „Szkoła – Zawód – Praca”, nr 5–6.
 • Stach R. (2006), Optymizm. Badania nad optymizmem jako mechanizmem adaptacyjnym, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Trawkowska D. (2006), Portret współczesnego pracownika socjalnego. Studium socjologiczne, Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2018_31_3_163-176
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.