PL EN


2018 | 31 | 3 |
Article title

Związki wczesnych nieadaptacyjnych schematów z poczuciem sensu życia i dobrostanem psychicznym

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym badaniu przebadano grupę 120 osób – studentów uczelni lubelskich. Wykorzystano Kwestionariusz Wczesnych Nieadaptacyjnych Schematów Younga, Skalę Osobistego Profilu Sensu Wonga oraz Skalę Dobrostanu Psychicznego Ryff i Keyes. Należy stwierdzić, iż istnieją związki między nieadaptacyjnymi schematami (EMS) a sensem i dobrostanem. Im wyższe nasilenie schematów, tym niższe poczucie sensu życia i mniejsza odczuwana jakość życia. Między schematem Izolacja Społeczna a wymiarami sensu i dobrostanu odnoszącymi się do relacji zachodzi wysoka korelacja ujemna. Schematy dotyczące sposobu, w jaki jednostka spostrzega samą siebie, jej relacji z innymi i radzenia sobie z otoczeniem, wiążą się z tymi wymiarami sensu i dobrostanu, które dotyczą relacji osoby do siebie, innych i świata. W kontekście dostępnej w psychoterapii tzw. terapii schematu interesującą perspektywą dla dalszych badań nad EMS, sensem i dobrostanem byłoby przebadanie osób, które zdecydowały się na terapię. Wykorzystanie powtarzalnego pomiaru dałoby odpowiedź na pytanie, czy i w jakim stopniu można modyfikować istniejący ujemny związek między tymi zmiennymi.
EN
The research investigated 120 students from universities in Lublin. It was carried out using Young’s Early Maladaptive Schema Questionnaire, Wong’s Personal Meaning Profile Scale and Ryff and Keyes’s Scale of Psychological Well-Being. This concluded that there is a definite link between Early Maladaptive Schemas with the resultant meaning of life and personal well-being in individuals. The greater the intensity of EMS, the lower the perceived sense of the meaning of life and well-being. There exists a strong negative correlation between Social Isolation schema and the relations-centered dimensions of the meaning of life and well-being. Schemas involving self-perception (how a person sees themselves), their relationships with others and their interaction with their surroundings link into the person’s approach to themselves, others and the world around them. With reference to “schema therapy”, an interesting development for further research into links between EMS, quality of life, sense of self and well-being would be to investigate persons who had decided to take up this therapy. Examination of results could enable answers as to how, and to what degree, changes due to therapy may result in the modification of the negative correlation between EMS and the quality and meaning of life.
Year
Volume
31
Issue
3
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-02-26
Contributors
References
 • Abbasi M., Aghighi A., Porzoor P., Dehghan M. (2017), Comparison of early maladaptive schemas and psychological well-being in women undergoing cosmetic surgery and normal women, “Journal of Research & Health”, Vol. 7(3).
 • Argyle M. (2012), Przyczyny i korelaty szczęścia, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Warszawa: PWN.
 • Atmaca S., Gençöz T. (2016), Exploring revictimization process among Turkish women: The role of early maladaptive schemas on the link between child abuse and partner violence, “Child Abuse & Neglect”, Vol. 52, DOI: https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2016.01.004.
 • Boudoukha A.H., Przygodzki-Lionet N., Hautekeete M. (2016), Traumatic events and early maladaptive schemas (EMS): Prison guard psychological vulnerability, “European Review of Applied Psychology”, Vol. 66(4), DOI: https://doi.org/10.1016/j.erap.2011.05.004.
 • Chappell N.L., Badger M. (1989), Social isolation and well-being, “Journal of Gerontology”, Vol. 44(5), DOI: https://doi.org/10.1093/geronj/44.5.S169.
 • Czapiński J. (2012), Osobowość szczęśliwego człowieka, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Warszawa: PWN.
 • Krok D. (2009), Religijność a jakość życia w perspektywie mediatorów psychospołecznych, Opole: Redakcja Wydawnictw WT UO.
 • Krok D. (2012), Poczucie sensu życia jako mediator w związkach duchowości i eudajmonistycznego dobrostanu psychicznego, “Psychology of Quality of Life”, Vol. 11(2).
 • Krok D. (2014), System znaczeń i poczucie sensu życia jako predyktory eudajmonistycznego dobrostanu psychicznego i osób chorych na nowotwór, „Studia Psychologica”, nr 14(2).
 • Krok D. (2015), The role of meaning in life within the relations of religious coping and psychological well-being, “Journal of Religion and Health”, Vol. 54(6), DOI: https://doi.org/10.1007/s10943-014-9983-3.
 • Krok D. (2016), Relacje duchowości i szczęścia w perspektywie mediacyjnej funkcji poczucia sensu życia, „Polskie Forum Psychologiczne”, nr 21(2).
 • Lecigne M., Tapia G. (2016), Trouble de stress post-traumatique et trouble lié àl’usage de substances illicites : le rôle médiateur desschémas précoces inadaptés, “Pratiques psychologiques”, Vol. 22(4), DOI: https://doi.org/10.1016/j.prps.2016.06.001.
 • Mayordomo T., Viguer P., Sales A., Satorres E., Melendez J.C. (2016), Resilience and coping as predictors of well-being in adults, “Journal of Psychology”, Vol. 150(7), DOI: https://doi.org/10.1080/00223980.2016.1203276.
 • Mącik D. (2016), Wczesne nieadaptacyjne schematy Younga i ich związki z rysami zaburzeń osobowości w populacji nieklinicznej, „Psychiatria Polska”, nr 12(1).
 • Mącik D., Shchehelska K. (2015), Związki wczesnych nieadaptacyjnych schematów Younga z samopoczuciem i sensem życia w zaburzeniu lękowym i depresyjnym, „Postępy Psychiatrii i Neurologii”, nr 24(4).
 • McDonald M.J., Wong P.T., Gingras D.T. (2012), Meaning-in-life measures and development of a brief version of the Personal Meaning Profile, [w:] P.T.P. Wong (ed.), The Human Quest for Meaning: Theories, Research, and Applications, New York: Routledge.
 • Momtaz Y.A., Hamid T.-A., Ibrahim R., Yahaya N., Chai S.T. (2011), Moderating effect of religiosity on the relationship between social isolation and psychological well-being, “Mental Health, Religion & Culture”, Vol. 14(2).
 • Myers D.G. (2012), Bliskie związki a jakość życia, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Warszawa: PWN.
 • Oettingen J., Chodkiewicz J., Mącik D., Gruszczyńska E. (2017), Polska adaptacja i walidacja krótkiej wersji Kwestionariusza Schematów Younga (YSQ-S3-PL), „Psychiatria Polska”, nr 82.
 • Reker G.T., Wong P.T.P. (1988), Aging as an individual process: Toward a theory of personal meaning, [w:] J.E. Birren, V.L. Bengtson (eds.), Emergent Theories of Aging, New York: Springer Publishing Company.
 • Rezaei M., Ghazanfari F., Rezaee F. (2016), The role of childhood trauma, early maladaptive schemas, emotional schemas and experimental avoidance on depression: A structural equation modeling, “Psychiatry Research”, Vol. 246, DOI: https://doi.org/10.1016/j.psychres.2016.10.037.
 • Ryff C.D. (1989), Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being, “Journal of Personality and Social Psychology”, Vol. 57(6), DOI: https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.6.1069.
 • Ryff C.D., Keyes C.L.M. (1995), The structure of psychological well-being revisited, “Journal of Personality and Social Psychology”, Vol. 69(4), DOI: https://doi.org/10.1037/0022-3514.69.4.719.
 • Ryff C.D., Singer B.H. (2008), Know thyself and become what you are: A eudaimonic approach to psychological well-being, “Journal of Happiness Studies”, Vol. 9(1), DOI: https://doi.org/10.1007/s10902-006-9019-0.
 • Ryff C.D., Singer B.H. (2012), Paradoksy kondycji ludzkiej: dobrostan i zdrowie na drodze ku śmierci, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Warszawa: PWN.
 • Singh T.K., Choudhri N. (2014), Early adulthood: The role of locus of control, meaning of life and subjective well being, “Journal of Psychosocial Research”, Vol. 9(1).
 • Sobol-Kwapińska M. (2014), Orientacja pozytywna – koncepcje teoretyczne i przegląd badań, „Studia Psychologiczne”, nr 52(1).
 • Thimm J.C., Holland J.M. (2017), Early Maladaptive Schemas, Meaning Making and complicated grief symptoms after bereavement, “International Journal of Stress Management”, Vol. 24(4), DOI: https://doi.org/10.1037/str0000042.
 • Wong P.T. (1989), Personal meaning and successful aging, “Canadian Psychology”, Vol. 30(3), DOI: https://doi.org/10.1037/h0079829.
 • Wong P.T. (1998), Implicit theories of meaningful life and the development of the Personal Meaning Profile (PMP), [w:] P.T.P. Wong, P. Fry (eds.), The Human Quest for Meaning: A Handbook of Psychological Research and Clinical Applications, New York: Routledge.
 • Wong P.T. (2012), Toward a dual-systems model of what makes life worth living, [w:] P.T.P. Wong (ed.), The Human Quest for Meaning: Theories, Research, and Applications, New York: Routledge.
 • Young J.E., Klosko J.S., Weischaar M.E. (2014), Terapia schematów. Przewodnik praktyka, Gdańsk: GWP.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2018_31_3_263-279
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.