PL EN


2018 | 31 | 3 |
Article title

Charakterystyka umiejętności czytania pojedynczych słów i pseudosłów, poprawnego pisania oraz słownika biernego w języku angielskim (L2) u polskich uczniów gimnazjów i liceów

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badania była charakterystyka poziomu umiejętności czytania słów i pseudosłów, pisania ze słuchu pojedynczych słów oraz słownika biernego w języku angielskim (L2) uczniów gimnazjum i liceum w polskich szkołach. W badaniu wzięło udział 34 (56,7%) licealistów oraz 26 (43,3%) gimnazjalistów, którzy uczyli się angielskiego jako L2 przez co najmniej 3 lata. Badani osiągnęli poziom zakładany według ESOKJ w odniesieniu do czytania i znajomości słownictwa, jednak podczas gdy uczniowie liceum dość poprawnie zapisywali dyktowane słowa, popełniając przy tym błędy wynikające z negatywnego transferu L1 do L2, uczniowie gimnazjum nie poradzili sobie z tym zadaniem. Znajomość słów w L2 okazała się predyktorem poprawności i płynności czytania słów, poprawności czytania pseudosłów oraz zapisu dyktowanych słów analogicznie do zależności w L1.
EN
The aim of the study was to characterize the level of real word and pseudoword decoding skills, single-word spelling and receptive English vocabulary (L2) of junior high school and high school students in Polish schools. 34 of high school students (56.7%) and 26 of junior high school students (43.3%) who had studied English as L2 for at least three years participated in the study. The participants achieved the level assumed by ESOKJ with respect to reading and vocabulary. High school students quite correctly spelled dictated words while making mistakes due to the negative transfer of L1 to L2; secondary school students, however, failed to complete this task. The knowledge of words in L2 proved to be a predictor of accuracy and fluency of reading words, correct reading of pseudowords, and spelling of dictated words, analogously to relations observed in L1.
Year
Volume
31
Issue
3
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-02-26
Contributors
References
 • Awramiuk E., Krasowicz-Kupis G. (2014), Reading and spelling acquisition in Polish: Educational and linguistic determinants, “L1-Educational Studies in Language and Literature”, Vol. 14.
 • Berko Gleason J., Ratner N.B. (2005), Psycholingwistyka, Gdańsk: GWP.
 • Bogdanowicz K.M. (2011), Dysleksja a nauczanie języków obcych. Przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 • Bogdanowicz M., Jaworowska A., Krasowicz-Kupis G., Matczak A., Pelc-Pękala O., Pietras I., Stańczak, J., Szczerbiński M. (2008), Diagnoza dysleksji u uczniów klasy III szkoły podstawowej. Przewodnik diagnostyczny, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 • Braunek A. (2013), Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2011/2012, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 • CKE (2013), Informator o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015. Część ogólna, Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna.
 • Coltheart M. (2006), Dual Route and Connectionist Models of Reading: An Overview, “London Review of Education”, Vol. 4(1), DOI: https://doi.org/10.1080/13603110600574322.
 • Coste D., North B., Sheils J., Trim J. (2003), Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Białystok: CODN.
 • Ehri L.C. (1994), Development of the ability to read words: Update, [w:] R. Ruddell, M. Ruddell, H. Singer (eds.), Theoretical Models and Processes of Reading, Newark: International Reading Association.
 • Evans V., Dooley J. (1999), Enterprise 2. Coursebook. Elementary, Newbury: Express Publishing.
 • Gajewska-Dyszkiewicz A., Grudniewska M., Kulon F., Kutyłowska K., Paczuska K., Rycielska L., Szpotowicz M. (2011), Europejskie Badanie Kompetencji Językowych ESLC. Raport krajowy, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Gajewska-Dyszkiewicz A., Marczak M., Paczuska K., Pitura J., Kutyłowska K. (2015), Efekty nauczania języka angielskiego na III etapie edukacyjnym. Raport końcowy. Badania uczenia się i nauczania języków obcych w gimnazjum i badania umiejętności mówienia, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • González-Valenzuela M.J., Díaz-Giráldez F., López-Montiel M.D. (2016), Cognitive predictors of word and pseudoword reading in Spanish first-grade children, “Frontiers in Psychology”, Vol. 7, DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00774.
 • Jaskulska M., Łockiewicz M. (2017), Polish as L1, English as L2: The linguistic transfer impact on Second Language Acquisition stemming from the interlingual differences: Implications for young learners education, “Issues in Early Education”, Vol. 2.
 • Jeon E.H., Yamashita J. (2014), L2 Reading Comprehension and Its Correlates: A Meta-Analysis, “Language Learning”, Vol. 64(1), DOI: https://doi.org/10.1111/lang.12034.
 • Johns B.T., Gruenenfelder T.M., Pisoni D.B., Jones M.N. (2012), Effects of word frequency, contextual diversity, and semantic distinctiveness on spoken word recognition, “Journal of the Acoustical Society of America”, Vol. 132(2), DOI: https://doi.org/10.1121/1.4731641.
 • Jurek A. (2004), Trudności w nauce języków obcych uczniów z dysleksją rozwojową, [w:] M. Bogdanowicz, M. Smoleń (red.), Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 • Krasowicz-Kupis G. (1997), Język, czytanie i dysleksja, Lublin: AWH Antoni Dudek.
 • Krasowicz-Kupis G. (1999), Rozwój metajęzykowy a osiągnięcia w czytaniu u dzieci 6–9-letnich, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Laufer B. (1990), Why are some words more difficult than others? some intralexical factors that affect the learning of words, “IRAL”, Vol. 28.
 • Lyon R.G., Shaywitz S.E., Shaywitz B.A. (2003), A definition of dyslexia. Defining dyslexia, comorbidity, teachers’ knowledge of language and reading, “Annals of Dyslexia”, Vol. 53.
 • Łockiewicz M., Jaskulska M. (2015), Mental Lexicon, Working Memory, and L2 (English) Vocabulary in Polish Students with and without Dyslexia, “CEPS Journal”, Vol. 5(1).
 • Łockiewicz M., Jaskulska M. (2016), Difficulties of Polish students with dyslexia in reading and spelling in English as L2, “Learning and Individual Differences”, Vol. 51, DOI: https://doi.org/10.1016/j.lindif.2016.08.037.
 • Łockiewicz M., Jaskulska M. (2018), Umiejętności poprawnego zapisu wyrazów w L1 pośredniczą w związku pomiędzy poziomem przetwarzania fonologicznego w L1 a poprawnym zapisem wyrazów w L2 u młodzieży poprawnie czytającej, ale nie u młodzieży z dysleksją, „Edukacja”, nr 2.
 • Marciniak Z., O potrzebie reformy programowej kształcenia ogólnego, [w:] Podstawa programowa z komentarzem, t. 3: Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, https://archiwum.men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/men_tom_3.pdf (dostęp: 10.12.2018).
 • Masoura E.V., Gathercole S.E. (2005), Contrasting contributions of phonological short‐term memory and long‐term knowledge to vocabulary learning in a foreign language, “Memory”, Vol. 13.
 • Muszyński M., Campfield D., Szpotowicz M. (2015), Język angielski w szkole podstawowej – proces i efekty nauczania, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Nation P. (2001a/1990), Frequency based tests: Recognition, www.lextutor.ca/tests (dostęp: 23.05.2018).
 • Nation P. (2001b), Learning Vocabulary in Another Language, Cambridge: Cambridge University Press, DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139524759.
 • Nijakowska J. (2010), Dyslexia in the Foreign Language Classroom, Bristol: St. Nicholas House.
 • Ouellette G.P. (2006), What’s meaning got to do with it: The role of vocabulary in word reading and reading comprehension, “Journal of Educational Psychology”, Vol. 98(3), DOI: https://doi.org/10.1037/0022-0663.98.3.554.
 • Paczuska K., Kutyłowska K., Gajewska-Dyszkiewicz A., Ellis M., Szpotowicz M. (2014), Język angielski w gimnazjum. Raport cząstkowy z I etapu badania uczenia się i nauczania języków obcych w gimnazjum, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Perfetti C. (2007), Reading ability: Lexical quality to comprehension, “Scientific Studies of Reading”, Vol. 11(4), DOI: https://doi.org/10.1080/10888430701530730.
 • Rastle K., Harrington J., Coltheart M. (2002), 358,534 nonwords: The ARC nonword database, “Quarterly Journal of Experimental Psychology”, Vol. 55A.
 • Romonath R., Wahn C., Gregg N. (2005), Phonological and orthographic processes of reading and spelling in young adolescents and adults with and without dyslexia in German and English: Impact on foreign language learning, “Folia Phoniatrica et Logopaedica”, Vol. 57.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. 2012, poz. 204).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2014, poz. 803).
 • Seretny A. (2015), W ciemnościach tunelu, czyli o zjawisku leksykalnego plateau, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2.
 • Wang M., Koda K. (2007), Commonalities and differences in word identification skills among learners of English as a second language, “Language Learning”, Vol. 57(1), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9922.2007.00416.x.
 • Zhang D., Koda K. (2012), Contribution of Morphological Awareness and Lexical Inferencing Ability to L2 Vocabulary Knowledge and Reading Comprehension among Advanced EFL Learners: Testing Direct and Indirect Effects, “Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal”, Vol. 25(5), DOI: https://doi.org/10.1007/s11145-011-9313-z.
 • Ziegler J.C., Jacobs A.M., Stone G.O. (1996), Statistical analysis of the bidirectional inconsistency of spelling and sound in French, “Behavior Research Methods, Instruments, Computers”, Vol. 28(4), DOI: https://doi.org/10.3758/BF03200539.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2018_31_3_51-68
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.