PL EN


2018 | 31 | 4 |
Article title

Miłość w perspektywie dzieci ze szkół pracujących w oparciu o pedagogikę M. Montessori i system tradycyjny

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule opisano wyniki badań dotyczących rozumienia pojęcia „miłość” przez dzieci uczęszczające do szkół pracujących w oparciu o system tradycyjny oraz alternatywny – M. Montessori. Badania zostały przeprowadzone w 2018 r. w grupie 80 dzieci w wieku 6–9 lat. Wyniki zostały zebrane na podstawie analizy wytworu plastycznego, przedstawiającego wyobrażenie miłości (rysunek wykonany dowolną techniką), oraz wypowiadanych przez dziecko skojarzeń ze słowem miłość. Na podstawie przeprowadzonych analiz zauważono większą różnorodność interpretowania miłości wśród dzieci uczących się w oparciu o system alternatywny, jakim jest pedagogika Montessori.
EN
The article presents the results of the research of understanding of the concept of “love” by children attending to schools based on traditional and M. Montessori’s alternative system. The research was conducted in 2018 on a group of 80 children (aged 6–9). The results were collected on the basis of the analysis of their artistic products, presenting an image of love (drawings with the use of various techniques) and associations expressed by the child with the word love. According to the analyses, a greater variety of interpretations of love among children learning on the basis of an alternative system, i.e. the pedagogy of Montessori, has been noticed.
Year
Volume
31
Issue
4
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-04-26
Contributors
References
 • Bednarczuk, B. (2007). Dziecko w klasie Montessori. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Bruner, J. (2006). Kultura edukacji. Kraków: Universitas.
 • Gawda, B. (2017). Struktura pojęć emocjonalnych. Wykorzystanie technik fluencji werbalnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Jęczeń, U. (2017). Językowa projekcja emocji w wypowiedziach dzieci w normie intelektualnej i dzieci z zespołem Downa. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Kielar-Turska, M. (1989). Mowa dziecka. Słowo i tekst. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Kiklewicz, A. (2012). Znaczenie w języku – znaczenie w umyśle. Krytyczna analiza współczesnych teorii semantyki lingwistycznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Langacker, R.W. (1995). Wykłady z gramatyki kognitywnej: Kazimierz nad Wisłą, grudzień 1993. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Montessori, M. (2010). Odkrycie dziecka. Łódź: Palatum.
 • Montessori, M. (2018). Sekret dzieciństwa. Warszawa: PWN.
 • Nęcka, E. (1995). Proces twórczy i jego ograniczenia. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: PWN.
 • Pajdzińska, A. (1999). Jak mówimy o uczuciach? Poprzez analizę frazeologizmów do językowego obrazu świata. W: J. Bartmiński (red.), Językowy obraz świata (s. 83–101). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Popek, S. (2010). Psychologia twórczości plastycznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Shields, S.A. (2002). Speaking from the Heart: Gender and the Social Meaning of Emotion. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Skjöld Wennerström, K., Bröderman Smeds, M. (2009). Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Sternberg, R.J. (2001). Miłość jest opowieścią. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Szepietowska, E.M., Gawda, B. (2011). Ścieżkami fluencji werbalnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Szmidt, K.J. (2005). Współczesne koncepcje wychowania do kreatywności i nauczania twórczości: przegląd stanowisk polskich. W: K.J. Szmidt (red.), Dydaktyka twórczości. Koncepcje – problemy – rozwiązania (s. 19–133). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Trempała, J. (2016). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: PWN.
 • Wierzbicka, A. (2010). Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Wiśniewska-Kin, M. (2008). Zdolności poznawcze dzieci w wieku 7–10 lat. Problemy Wczesnej Edukacji, (1), 127–138.
 • Wood, D. (2006). Jak dzieci uczą się i myślą. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Wygotski, L.S. (1989). Myślenie i mowa. Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2018_31_4_275-291
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.