PL EN


2018 | 31 | 4 |
Article title

Sisu – emocja kulturowa, schemat poznawczy czy słowo klucz do tożsamości Finów?

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article was to examine the relationship between the mother tongue and the sense of national identity on the example of the Finnish word sisu. Sisu is understood in this work as a cognitive script which consists of the set of psychological traits, and emotions as well as a key-word approach which helps to understand the Finnish culture. 140 Finnish citizens who speak Swedish and Finnish participated in the study. All participants were paired and their results were compared by using the following: a self-made questionnaire about the sisu identity, the Persistence Scale from B. Zawadzki and J. Strelau Temperament Questionnaire, H.J. Eysenck i S.B.G. Eysenck Questionnaire Risk Scale, The General Self-Efficacy Scale of R. Schwarzer and M. Jerusalem. Although the assumed hypothesis has not been entirely proven, the results still should encourage reflection and lead to further research in this area.  
PL
Celem artykułu było zbadanie związku pomiędzy językiem ojczystym a poczuciem narodowej tożsamości na przykładzie fińskiego słowa sisu. Jest ono rozumiane w tej pracy jako skrypt poznawczy, zawierający zarówno zbiór cech, emocji, jak i potencjalnych zachowań, a także jako swoiste słowo klucz, umożliwiające zrozumienie kultury Finów. W przeprowadzonym badaniu własnym wzięło udział 140 Finów posługujących się językiem fińskim i szwedzkim. Badanych dobrano parami i porównano ich wyniki przy zastosowaniu własnego kwestionariusza dotyczącego identyfikacji z sisu, Skali Wytrzymałości z Kwestionariusza Temperamentu FCZKT B. Zawadzkiego i J. Strelaua, Skali Skłonności do Ryzyka z Kwestionariusza IVE H.J. Eysencka i S.B.G. Eysenck oraz Skali Uogólnionej Własnej Skuteczności GSES R. Schwarzera i M. Jerusalema. Pomimo niepotwierdzenia zakładanych hipotez uzyskane wyniki skłaniają do refleksji i dalszych badań w tym obszarze.
Year
Volume
31
Issue
4
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-04-26
Contributors
References
 • Baudrillard, J. (2008). Słowa klucze. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Beijar, K., Ekberg, H., Eriksson, S., Tandefelt, M. (1997). Life in Two Languages – the Finnish Experience. Jyväskylä: Gummerus Printing.
 • Bowie, I. (2013). Simply Suomi. Turenki: Kirjapaino Oy.
 • Chaker, A. (2011). The Finnish Miracle. Hämeenlinna: Talentum Media Oy.
 • Duszak, A., Pawlak, N. (2003). Anatomia gniewu. Emocje negatywne w językach i kulturach świata. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Duszak, A., Pawlak, N. (2005). Anatomia szczęścia. Emocje pozytywne w językach i kulturach świata. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Gawda, B. (2011). Skrypty miłości, nienawiści i lęku u osób antyspołecznych. Warszawa: Difin.
 • Gross, J.J., Barrett, L.F. (2011). Emotion Generation and Emotion Regulation: One or Two Depends on Your Point of View. Emotion Review, 3(1), 8–16. DOI: https://doi.org/10.1177/1754073910380974.
 • Jasielska, A. (2013). Charakterystyka i konsekwencje potocznego rozumienia emocji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Lewis, R. (2004). Finland, Cultural Lone Wolf. London: Intercultural Press.
 • Matsumoto, D., Juang, L. (2007). Psychologia międzykulturowa. Gdańsk: GWP.
 • Moles, T. (2011). Xenophobe’s Guide to the Finns. London: Xenophobe’s Guides.
 • Pankalla, A., Grońska-Turunen, J. (2010). Sisu – fińska emocja kulturowa i jej mitoanaliza w koncepcji R. Shwedera. Roczniki Psychologiczne, 2, 29–53.
 • Sampo (film), Pobrane z: https://en.wikipedia.org/wiki/Sampo_(film).
 • Sapir, E. (1978). Kultura, język, osobowość. Wybrane eseje. Warszawa: PIW.
 • Sternberg, R.J. (2001). Psychologia poznawcza. Warszawa: WSiP.
 • Tryggvason, M. (2002). Language – Mirror of Culture. Göteborg: HLS Förlag.
 • Wierzbicka, A. (2001). Culturally Salient Polish Emotion: Przykro. International Journal of Group Tensions, 30(1), 3–27.
 • Wierzbicka, A. (2009). Language and metalanguage: Key issues in emotion research. Emotion Review, 1(1), 3–14.
 • Wierzbicka, A. (2015). Słowa klucze. Różne języki – różne kultury. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wojciszke, B. (2013). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Wojciszke, B., Baryła, W. (2005). Kultura narzekania, czyli o psychicznych pułapkach ekspresji niezadowolenia. W: M. Drogosz (red.), Jak Polacy przegrywają, jak Polacy wygrywają (s. 35–68). Gdańsk: GWP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2018_31_4_51-64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.