PL EN


2019 | 32 | 1 |
Article title

Zasada integracji jako sposób zapewnienia interdyscyplinarnych związków w szkoleniu profesjonalistów

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy pedagogicznych podstaw procesów integracyjnych w edukacji. Badany jest problem określania istoty, celów i poziomów integracji. Doceniono rolę interdyscyplinarnych powiązań nauk przyrodniczych jako obiektywnego czynnika kształtowania kompetencji uczniów i aktywizacji ich aktywności poznawczej. Uwzględniono genezę rozwoju tej koncepcji. Podkreślono kwestię znaczenia stosowania interdyscyplinarnych powiązań w procesie edukacyjnym. Stwierdzono także problem związany z definicją funkcji i klasyfikacją połączeń interdyscyplinarnych.
EN
Pedagogical foundations of integration processes in education are discussed in the article. The problem of determining the essence, goals and signifiance of integration in the educational process is investigated. Levels of integration are highlighted (level of interdisciplinary connections, didactic synthesis, integrity). The role of interdisciplinary connections of natural science disciplines as an objective factor in the formation of students’ competence and activation of their cognitive activity is substantiated. The genesis of the development of this concept is considered. The importance of interdisciplinary connections in the educational process is highlighted. In addition, the article focuses on the problem of determining the functions of interdisciplinary connections. The problem of classification of interdisciplinary connections is investigated.
Year
Volume
32
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-09-25
Contributors
References
 • Berulava, M.N. (1998). Intehratsyia soderzhanyia obrazovanyia [Integration of Educational Content]. Moskva: Sovershenstvo.
 • Biletska, H.A. (2004). Pedahohichni umovy intehratsii fundamentalnykh i profesiino oriientovanykh dystsyplin u pidhotovtsi ekolohiv [Pedagogical conditions of integration of fundamental and professionally-oriented disciplines in training of future ecologists] (thesis of candidate of Pedagogical Sciences). Vinnytsia: Vinnytskyi derzh. pedahohichnyi un-t im. Mykhaila Kotsiubynskoho.
 • Eremkin, A.I. (1984). Sistema mezhdupredmetnyh svyazej v vysshej shkole [System of Interdisciplinary Connections in Higher Education]. Harkov: Vishcha shkola. Honcharenko, S.U. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian Pedagogical Dictionary]. Kyiv: Lybid.
 • Hrytsiuk, O.S. (2016). Pedahohichni umovy profesiinoi spriamovanosti matematychnoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv inzhenerno-tekhnichnykh spetsialnostei u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Pedagogical conditions of professional orientation of mathematical training of future specialists of technical specialties at higher educational institutions] (thesis of candidate of Pedagogical Sciences). Dnipro: VNZ Dnipropetrovskyi Universytet imeni
 • Alfreda Nobelia.
 • Koziar, M.M., Kozlovska, I.M. (2011). Naukovo-pedahohichnyi slovnyk [Scientific and Pedagogical Dictionary]. Lviv: SPOLOM.
 • Kozlovska, I.M. (1999). Teoretyko-metodolohichni aspekty intehratsii znan uchniv profesiino-tekhnichnoi shkoly: dydaktychni osnovy [Theoretical and Methodological Aspects of the Integration of Knowledge of Vocational School Students: Didactic Basics]. Lviv: Svit.
 • Kruhliak, O.Ya. (2005). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv do realizatsii mizhpredmetnykh zviazkiv u protsesi fiychnoho vykhovannia molodshykh shkoliariv [Preparation of future teachers for the realization of the interdisciplinary connections in the process of physical training of young
 • schoolchildren] (thesis of candidate of Pedagogical Sciences). Ternopil: Ternopilskyi natsionalnyi pedahohichnyi un-t im. Volodymyra Hnatiuka.
 • Maksimova, V.N. (1996). Integraciya v sisteme obrazovaniya [Integration in the Education System]. Novgorod: VVAGS.
 • Martseva, L.A. (2015). Teoretychni ta metodychni osnovy profesiinoi pidhotovky molodshykh spetsialistiv radiotekhnichnoho profiiu [Theoretical and methodological principles of junior voca-and methodological principles of junior vocational (professional) training in radio engineering] (thesis of Doctor of Pedagogical Sciences). Zhytomyr: Zhytomyrskyi derzhavnyi universytet imeni Ivana Franka.
 • Samaruk, N.M. (2008). Profesiina spriamovanist navchannia matematychnykh dystsyplin maibutnikh ekonomistiv na osnovi mizhpredmetnykh zviazkiv [Professional purposefulness of education mathematical disciplines for future economists on the basis of intersubjects connections] (thesis of candidate of Pedagogical Sciences). Ternopil: Ternopilskyi natsionalnyi pedahohichnyi un-t im. Volodymyra Hnatiuka.
 • Skatkin, M.N. (1980). Problemy sovremennoy didaktiki [Problems of Modern Didactics]. Moskva: Pedagogika.
 • Vasileva, L.N. (2014). Metodika formirovaniya professionalno-matematicheskoy kompetentnosti studentov tehnicheskih napravleniy na osnove integratsii matematiki i informatiki [The methodology for the formation of professional and mathematical competence of technical students
 • based on the integration of mathematics and computer science] (thesis of candidate of Pedagogical Sciences). Orel.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_1_159-169
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.