PL EN


2019 | 32 | 2 |
Article title

Integracja językowo-kulturowa studentów z Białorusi, Rosji i Ukrainy podejmujących studia na polskich uczelniach

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Od kilku lat obserwuje się gwałtowny wzrost liczby studentów zagranicznych podejmujących studia w Polsce. Bliskość kulturowa, stosunkowo niskie koszty utrzymania oraz niska stopa bezrobocia to z pewnością bardzo ważne czynniki zachęcające do podjęcia studiów na polskich uczelniach przez absolwentów szkół średnich z Białorusi, Ukrainy i Rosji. Studenci z Europy Wschodniej chętnie uczą się języka polskiego i poznają kulturę polską. Polska, wzorem innych państw, które mają bogatsze doświadczenie w promowaniu swojej kultury i języka za granicą, wypracowała system promocji języka polskiego i kultury polskiej za granicą. Zajmują się tym specjalne agendy rządowe, jak np. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (w jej skład wchodzi Pion Języka Polskiego) czy Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Agencje te wysyłają lektorów i nauczycieli języka polskiego do zagranicznych uczelni i szkół polskich. Taka polityka językowa przynosi zamierzone efekty, ponieważ – jak wskazują wyniki przeprowadzonych badań – osoby w grupie badanej w większości znały język polski przed przyjazdem do Polski, chętnie pogłębiały znajomość kultury i języka polskiego podczas studiów.
EN
For several years, there has been a rapid growth in the number of foreign students who take up studies in Poland. Cultural proximity, relatively low operating costs and low unemployment rate are certainly very important factors encouraging high school graduates from Belarus, Ukraine and Russia to study at Polish universities. Students from Eastern Europe are open to learn the language and get acquainted with Polish culture. Poland, modeled on other countries with richer experience in promoting their culture and language abroad, has developed a system of promoting the Polish language and Polish culture abroad. Special government agencies, such as the National Agency for Academic Exchange (NAWA), which includes the Polish Language Division, and the Centre for the Development of Polish Education Abroad (ORPEG) deal with this. These agencies are working on the promotion of the Polish language abroad and send teachers and Polish language teachers to foreign universities and Polish minority schools.
Year
Volume
32
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-10-31
Contributors
References
 • Castles, S. (2011). Migracje we współczesnym świecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Domański, T. (2017). Międzynarodowe migracje studentów – obraz Polski na tle tendencji zagranicznych. W: T. Domański (red.), Migracje – ujęcie interdyscyplinarne (s. 191–223). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Gierko, V. (2015). Ukrainizacja polskich uczelni na tle umiędzynarodowienia kształcenia na poziomie wyższym w Polsce. Annales UMCS. Sectio I, 40(2), 104–119.
 • Gomółka, K. (2017). Polityka Polski wobec studentów, doktorantów i stażystów z państw poradzieckich. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • King, B., Minium, E.W. (2009). Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Laskowska, J. (2016). Mosty, a nie bariery – rzecz o komunikacji. W: B. Siwińska, M. Zimniak (red.), Czas internacjonalizacji. Wyzwania dla polskich uczelni. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Miodunka, W. (2013). 10-lecie certyfikacji języka polskiego jako obcego i jej wpływ na nauczanie polszczyzny cudzoziemców. Języki Obce, (3), 16–22.
 • Pietraś, M. (2017). Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego w Polsce. W: T. Domański, A. Stępień-Kuczyńska, A. Włodarska-Frykowska (red.), Internacjonalizacja polskich ośrodków politologicznych (s. 81–95). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku. (2017). Warszawa. www.bn.org.pl/download/document/1529572435.pdf (dostęp: 10.05.2019).
 • Study in Poland. Studenci zagraniczni w Polsce – 2017. (2017). Warszawa: Wydawnictwo Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”.
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r. (2017). Warszawa: GUS.
 • Tambor, J., Achtelik, A. (2016). Świadomość językowa z perspektywy studenta cudzoziemca. W: B. Siwińska, M. Zimniak (red.), Czas internacjonalizacji. Wyzwania dla polskich uczelni (s. 253–261). Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. 2007, nr 180, poz. 1280).
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668).
 • Život cizinců v ČR – 2017. (2017). Praha: Český statistický úřad.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_2_149-160
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.