PL EN


2019 | 32 | 2 |
Article title

Afektywny wymiar kompetencji do komunikacji międzykulturowej studentów pogranicza polsko-białoruskiego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badań była próba określenia różnic w poziomie wrażliwości międzykulturowej studentów pogranicza interakcyjnego polsko-białoruskiego. Badania oparto na modelu kompetencji do komunikacji międzykulturowej autorstwa Guo-Minga Chena i Williama J. Starosty (1996), zbudowanego z trzech wymiarów: świadomości międzykulturowej, wrażliwości międzykulturowej i sprawności międzykulturowej. Zastosowaną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny z techniką ankietową i narzędziem badawczym w postaci Skali Wrażliwości Międzykulturowej wyżej wymienionych badaczy, przetłumaczony na język polski i białoruski. Badaniami objęto 202 studentów, w tym 91 Polaków i 101 Białorusinów studiujących na uczelniach wyższych w Lublinie. Badania wykazały, że wyższy poziom wrażliwości międzykulturowej prezentują badani studenci białoruscy, na co składa się m.in. istotnie wyższy wynik jednego z pięciu wymiarów wrażliwości międzykulturowej, tj. pewności w interakcji.
EN
The aim of the research was to determine the differences in the level of intercultural sensitivity of students of the Polish-Belarusian interactive borderland. The research was based on the model of competence for intercultural communication by Guo-Ming Chen and William J. Starosta (1996) built of three dimensions: intercultural awareness, intercultural sensitivity and intercultural adroitness. The applied research method was a diagnostic survey with survey technique and a research tool in the form of the Intercultural Sensitivity Scale, translated into Polish and Belarusian. The study covered 202 students, including 91 Poles and 101 Belarusians studying at the universities in Lublin. The research has shown that a higher level of intercultural sensitivity is presented by Belarusian students, which includes, among other things, a significantly higher result of one of the five dimensions of intercultural sensitivity, i.e. confidence in interaction.
Year
Volume
32
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-10-31
Contributors
References
 • Bem, M. (2013). Modele kompetencji międzykulturowych. W: J. Muszyńska, W. Danilewicz, T. Bajkowski (red.), Kompetencje międzykulturowe jako kapitał społeczności wielokulturowych (s. 119–136). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Bennett, M. (1993). Towards ethnorelativism: A development model of intercultural sensitivity. W: R. Paige (ed.), Education for the Intercultural Experience (s. 21–71). Yarmouth: Intercultural Press.
 • Bera, R., Korczyński, M. (2012). Dystans społeczny polskich emigrantów wobec „obcych” i „innych”. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Boski, P. (2009). Kulturowe ramy zachowań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Burszta, W. (1998). Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Chen, G.-M. (1990). Intercultural communication competence: Some perspectives of research. The Howard Journal of Communications, 2(3), 243–261, DOI: https://doi.org/10.1080/10646179009359718.
 • Chen, G.-M., Starosta, W.J. (1996). Intercultural communication competence: A synthesis. W: B. Burleson (ed.), Communication Yearbook 19 (s. 353–383). Thousand Oaks: Sage.
 • Fritz, W., Graf, A., Hentze, J., Mollenberg, A., Chen, G.M. (2005). An examination of Chen and Starosta’s Model of Intercultural Sensitivity in Germany and United States. Intercultural Communication Studies, 14(1), 51–65.
 • Lewowicki, T. (2011). Cztery spojrzenia na wielokulturowość i edukację międzykulturową. Pogranicze. Studia Społeczne, 17(1), 28–38, DOI: https://doi.org/10.15290/pss.2011.17.01.03.
 • Matsumoto, D., Juang, L. (2007). Psychologia międzykulturowa. Gdańsk: GWP.
 • Misiejuk, D. (2013). Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w świetle procesów samooceny w warunkach historycznego zróżnicowania regionu i procesów migracyjnych – komunikat z badań. Pogranicze. Studia Społeczne, 21, 37–44, DOI: https://doi.org/10.15290/pss.2013.21.03.
 • Nikitorowicz, J. (2009). Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Nikitorowicz, J. (2013). Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w aspekcie wielokulturowości regionu i procesów migracyjnych. Pogranicze. Studia Społeczne, 21, 9–25, DOI: https://doi.org/10.15290/pss.2013.21.01.
 • Sobecki, M. (2016). Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Szymczak, M. (red.). (1978). Słownik Języka Polskiego (T. 1). Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_2_161-173
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.