PL EN


2019 | 32 | 2 |
Article title

Emocjonalna gotowość do komunikowania się z Innym polskich emigrantów w Anglii (badania porównawcze)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badań była próba ustalenia poziomu emocjonalnej gotowości Polaków przebywających na emigracji w Anglii do dialogu z Innym. W związku z przyjęciem modelu porównawczego badań jako grupę odniesienia przyjęto zbliżoną pod względem demograficzno-społecznym grupę Anglików. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z narzędziem badawczym w postaci Skali Wrażliwości Międzykulturowej autorstwa Guo-Ming Chena i Williama J. Starosty (1996). Badaniami objęto 154 Polaków przebywających na emigracji zarobkowej oraz 160 Anglików zamieszkałych w południowo-zachodniej części Anglii. Narzędzie badawcze rozprowadzono metodą kuli śnieżnej, wykorzystując w tym celu m.in. nowoczesne środki komunikacji. Badania wykazały istotnie wyższy poziom gotowości do dialogu z osobą obcą po stronie badanych Anglików, zarówno w zakresie poszczególnych szczegółowych wymiarów, jak i w wymiarze globalnym. Można jednak uznać, że badani Polacy przebywający w Anglii w większości prezentują przeciętny (z tendencją ku wynikom wysokim) poziom analizowanej gotowości.
EN
The aim of the research was to determine the emotional level of readiness for dialogue with the Other of Poles staying in emigration in England. Due to the adoption of a comparative research model, a similar group of English speakers in terms of demographics and society was taken as a reference group. In the research a survey method and a research tool in the form of intercultural sensitivity scale by Guo-Ming Chen and William J. Starosta (1996) were used. The research covered 154 Poles on economic emigration and 160 Englishmen living in the south-west parts of England. The research tool was distributed using the snowball method using modern means of communication for this purpose. The research showed a significantly higher level of readiness for dialogue with a foreigner on the side of the English respondents, both in terms of individual detailed dimensions and in the global dimension. However, one can acknowledge that the surveyed Poles staying in England mostly present the high average with tendencies towards the high level of readiness.
Year
Volume
32
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-10-31
Contributors
References
 • Bartz, B. (1997). Idea wielokulturowego wychowania w nowoczesnych społeczeństwach. Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji.
 • Chen, G.-M. (1989). Relationships of the dimensions of intercultural communication competence. Communication Quarterly, 37(2), 118–133, DOI: https://doi.org/10.1080/01463378909385533.
 • Chen, G.-M. (2014). Intercultural Communication Competence: Summary of 30-year Research and Directions for Future Study. W: X. Dai, G.-M. Chen (eds.), Intercultural Communication Competence: Conceptualization and Its Development in Cultural Contexts and Interactions (s. 14–39). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 • Chen, G.-M., Starosta, W.J. (1996). Intercultural communication competence: A synthesis. W: B. Burleson (ed.), Communication Yearbook 19 (s. 353–383). Thousand Oaks: Sage.
 • Chen, G.-M., Starosta, W.J. (1997). A Review of the Concept of Intercultural Sensitivity. Human Communication, 1, 1–16.
 • Fritz, W., Mollenberg, A., Chen, G.-M. (2002). Measuring Intercultural Sensitivity in Different Cultural Contexts. Intercultural Communication Studies, 11(2), 165–176.
 • Fritz, W., Graf, A., Hentze, J., Mollenberg, A., Chen, G.-M. (2005). An Examination of Chen and Starosta’s Model of Intercultural Sensitivity in Germany and United States. Intercultural Communication Studies, 14(1), 53–65.
 • Gordon, M. (1964). Assimilation in American Life. The Role of Race, Religion, and National Origin. New York: Oxford University Press.
 • Grabowska, B. (2010). Strategie kulturalizacyjne członków mniejszości narodowej. W: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur (red.), Edukacja międzykulturowa – teorie, poglądy, doświadczenia społeczne (s. 162–187). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Korczyński, M., Świdzińska, A. (2017). Wrażliwość międzykulturowa studentów z pogranicza polsko-ukraińskiego. Edukacja Międzykulturowa, 1(6), 113–129.
 • Mucha, J. (2006). Stosunki etniczne we współczesnej myśli socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Park, R.E., Burgess, E.W. (1970). Introduction to the Science of Sociology. Chicago: University of Chicago Press.
 • Sztompka, P. (2010). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 • Tyszkowa, M. (1987). Doświadczenie, kultura i rozwój psychiczny jednostki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_2_187-200
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.