PL EN


2019 | 32 | 2 |
Article title

Środowisko rodzinne a poczucie tożsamości osób w wieku późnej dorosłości na przykładzie Śląska Cieszyńskiego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na rolę rodziny w kształtowaniu tożsamości osób w wieku późnej dorosłości. Na Śląsku Cieszyńskim rodzina zajmowała i zajmuje znaczące miejsce w życiu mieszkańców. Jest miejscem wychowania, kontaktów międzypokoleniowych, źródłem tradycji, transmisji wartości oraz kształtowania tożsamości dzieci i młodzieży, a także osób w wieku późnej dorosłości. Życie rodzinne staje się dla osób w wieku późnej dorosłości motorem, który napędza do podejmowania wielostronnej aktywności, a ta z kolei przyczynia się do ugruntowania istniejącego już poczucia tożsamości lub postrzegania własnej osoby w nowych kategoriach.
EN
The aim of the following study is to pay attention to a family role and importance in creating an identity of people in their late adulthood. In Cieszyn Silesia family used to be and still is a significant issue in citizens’ lives. It is considered as a place of upbringing, intergenerational contacts, source of tradition, values transmission and creation of children’s and youth identity and people in late adulthood as a result. Family life becomes an engine for taking up diverse activity by people in late adulthood. It leads the elderly to entrenchment of existing identity and considering themselves in some new perspectives.
Year
Volume
32
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-10-31
Contributors
author
References
 • Bauman, Z. (1993). Ziemia, krew, tożsamość. Przegląd Polonijny, (4), 7–8.
 • Chlebowczyk, J. (1983). O prawie do bytu małych i młodych narodów. Kwestia narodowa i procesy narodotwórcze we wschodniej Europie Środkowej w dobie kapitalizmu (od schyłku XVIII do początków XX w). Katowice: Śląski Instytut Nauk.
 • Dyczewski, L. (2002). Więź między pokoleniami w rodzinie. Lublin: TN KUL.
 • Encyklopedia powszechna (2002). T. 7. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Erikson, E.H. (1994). Identity and Life Cycle. New York–London: W. Norton & Company.
 • Erikson, E.H. (2002). Dopełniony cykl życia. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Ferguson, G.A., Takane, Y. (2004). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Forgas, J.P., Williams, K.D., Wheeler, L. (2005). Umysł społeczny. Poznawcze i motywacyjne aspekty zachowań interpersonalnych. Gdańsk: GWP.
 • Frankfort-Nachmias, Ch., Nachmias, D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Guilford, J.P. (1960). Podstawowe metody statystyki w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (2002). Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Konieczna-Woźniak, R. (2008). Zaangażowanie ludzi starszych w przekaz międzypokoleniowy. W: R. Konieczna-Woźniak (red.), Dorosłość wobec starości. Oczekiwania – radości – dylematy (s. 305–313). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Merton, R.K. (1982). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Nikitorowicz, J. (1999). Szanse i zagrożenia tożsamości rodzinnej na pograniczu kultur. W: J. Nikitorowicz (red.), Rodzina wobec wyzwań w edukacji międzykulturowej (s. 66–78). Białystok: Trans Humana.
 • Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: WAiP.
 • Rusek, H. (1997). Kulturowe wzory życia polskich rodzin na Zaolziu a asymilacja. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Szatur-Jaworska, B. (2000). Ludzie starzy i starość w polityce społecznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr.
 • Szatur-Jaworska, B., Błędowski, P., Dzięgielewska, M. (2006). Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr.
 • Szczurek-Boruta, A. (1998). Rodzina a tolerancja (z badań młodzieży i rodziców mieszkających na pograniczu polsko-czeskim). W: T. Lewowicki, B. Grabowska (red.), Młodzież i tolerancja (s. 99–119). Cieszyn: Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie.
 • Szczurek-Boruta, A. (1999). Edukacja szkolna na pograniczu polsko-czeskim (z badań społeczności Śląska Cieszyńskiego). W: J. Nikitorowicz, M. Sobecki (red.), Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym (s. 153–165). Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.
 • Szczypka-Rusz, A. (2000). Współczesna rodzina cieszyńska. Kim są rodzice? Kim chcieliby, żeby były ich dzieci – rzecz o tożsamości. W: T. Lewowicki, J. Suchodolska (red.), Rodzina – wychowanie –wielokulturowość (s. 48–55). Cieszyn–Warszawa: Uniwersytet Śląski Filia W Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie.
 • Szuścik, U. (2006). Potrzeby dziecka. W: W. Korzeniowska, U. Szuścik (red.), Rodzina. Historia i współczesność. Studium monograficzne (s. 375–378). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Waroch-Kardas, H. (1988). Fazy życia zawodowego i rodzinnego. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 • Wielgus, S. (2001). Rodzina wobec współczesnych zagrożeń. W: D. Kornas-Biela (red.), Rodzina. Źródło życia i szkoła miłości (s. 15–28). Lublin: TN KUL.
 • Witkowski, L. (1989). Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji E.H. Eriksona. Toruń: Wydawnictwo UMK.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_2_213-222
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.