PL EN


2019 | 32 | 2 |
Article title

Edukacja kreatywna w kontekście zmiany wektora procesu oświatowego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The main goal in the article was the disclosure of the content and strategy of creative education, its importance in forming the professional competencies of a competitive manager. The terms “education for development” and “education for sustainable development” were analyzed. It was proved that nowadays exactly the educational factor is extremely important for the positive dynamics of society’s development. The emphasis was put on the importance of the new educational paradigm formulation in order to determine the perspectives for sustainable social development. In the context of the foregoing, the place of the creative education, which integrates other kinds, connects them into a complex of very important, positive characteristics of the professional studies and the formation of a manager. The need to consider the creative and the reflexive and the creative education as the most important components of the educational paradigm in the educational process was stressed. The content of creative education, which focuses on the development of the future manager creative abilities and on the consolidation in his professional consciousness the orientation of the innovation, was specified. It includes problems analysis and activity variants, and its result is an increase in the level of management art. Therefore, creative management education is focused on the establishment and development of the management art that appears and seen only under certain education circumstances and conditions. At the same time, creative education widens the range of managerial development problems and designs variants for their solution, which should be the main thing in the modern manager work. The need to change the technology of the educational process (focusing on the forming aims of the creative manager potential) and its organization was stated in the context of creative education content analysis, and at the same time emphasizing, that creative education is a new type of education that cannot be realized only by organizational restructuring. A new term “creative economy” was introduced. Firstly, it is characterized by the use of new technologies and findings in various spheres of man’s activity, much larger amount of existing knowledge, the new knowledge generating, a high degree of the motivational innovation. Creative education is the basis of the motivational innovation, which produces intellectual and creative human resources by teaching critical thinking skills and the ability to move from a problem to an effective decision making zone.
PL
Głównym celem artykułu było nakreślenie treści i strategii edukacji kreatywnej oraz wskazanie jej znaczenia w kształtowaniu fachowych kompetencji konkurencyjnego menedżera. Poddano analizie terminy „edukacja dla rozwoju” i „edukacja dla stałego rozwoju” oraz udowodniono, że właśnie oświatowy czynnik jest współcześnie niezwykle ważny dla pozytywnej dynamiki rozwoju społeczeństwa. Podkreślono znaczenie sformułowania nowego oświatowego paradygmatu w celu wyznaczenia perspektyw stałego rozwoju społecznego. W tym kontekście uzasadnia się miejsce kreatywnej edukacji, która integruje inne rodzaje, łączy je w kompleks bardzo ważnych, pozytywnych cech studiów zawodowych i kształtowania menedżera. Podkreślono przy tym potrzebę uznania kreatywnej i refleksyjno-kreatywnej edukacji za najważniejsze elementy nowego paradygmatu procesu edukacyjnego. Określono treść edukacji twórczej, która koncentruje się na rozwoju zdolności twórczych przyszłego menedżera oraz na utrwaleniu w jego świadomości zawodowej orientacji na innowację. Obejmuje ona analizę problemów i warianty działań, a jej wynikiem jest wzrost poziomu sztuki zarządzania. Dlatego edukacja kreatywnego zarządzania skupia się na tworzeniu i rozwijaniu sztuki zarządzania, która pojawia się i jest postrzegana tylko w określonych okolicznościach i warunkach edukacyjnych. Jednocześnie edukacja kreatywna poszerza zakres problemów związanych z rozwojem zarządzania i projektuje warianty ich rozwiązania, które powinny być najważniejsze w nowoczesnej pracy menedżera. Potrzeba zmiany technologii procesu edukacyjnego (koncentrując się na kształtowaniu celów potencjału kreatywnego menedżera) i jego organizacji została stwierdzona w kontekście analizy treści edukacji kreatywnej i jednocześnie podkreślono, że edukacja kreatywna jest nowym rodzajem edukacji, której nie da się zrealizować jedynie poprzez restrukturyzację organizacyjną. Wprowadzono nowy termin „kreatywna gospodarka”. Charakteryzuje się on zastosowaniem nowych technologii i odkryć w różnych sferach działalności człowieka, znacznie większą ilością istniejącej wiedzy, generowaniem nowej wiedzy, wysokim poziomem innowacji motywacyjnych. Kreatywna edukacja jest podstawą innowacji motywacyjnej, która wytwarza intelektualne i kreatywne zasoby ludzkie poprzez uczenie umiejętności krytycznego myślenia oraz umiejętności przejścia od problemu do skutecznego podejmowania decyzji.
Year
Volume
32
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-10-31
Contributors
author
References
 • Andriukhyna, L.M. (2009). Kreatyvnoe obrazovanie menedzhera: konteksty ХХІ veka. Obrazovanie i Nauka, 6(63), 121–133.
 • Antonova, O.Y. (2012). Do problemy vyznachennia sutnosti poniattia kreatyvnosti: problemy ta poshuky. Kyiv–Vinnytsia: Instytut innovatsiynykh tekhnolohii i zmistu osvity Ministerstva osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy, Akademiia mizhnarodnoho spivrobitnytstva z kreatyvnoii pedahohiky.
 • Bono, E. de (2015). Serious Creativity. A Step-by-Step Approach to Using the Logic of Creative Thinking. Vermilion.
 • Delors J. (1998). Edukacja – jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Miedzynarodowej Komisij do spraw Edukacji dla XXI wieku. Warszawa: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Wydawnictwo UNESCO.
 • Epstein, R. (2001). Dynamycheskoe obuchenye. Voronezh: NPO „MODEK”.
 • Guilford, J.P. (1977). Way beyond the IQ. Buffalo: Creative Education Foundation.
 • http://daccess-ods.un.org/TMP/4855542.18292236.html (access: 10.03.2019).
 • http://www.diaghilev.perm.ru/g11/media/sotrud/infl.htm (access: 10.03.2019).
 • Lewowicki, T. (2011). Profesiina pidhotovka i pratsia vchyteliv. Mariupol: NAPN Ukrainy.
 • Lucas, R.E. (1988). On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics, 22, 3–42.
 • Przybylska, A. (2012). Nauczyciel – siewca, żniwiarz, a może kreator uczniowskich pasji – o dylematach twórczego nauczyciela. Gdańsk: UG.
 • Ryndak, V.H. (2012). Pedahohyka kreatyvnosty: monohrafyia. Kyiv: Milenium.
 • Sysoieva, S.O. (2006). Osnovy pedahohichnoi tvorchosti. Kyiv: Milenium.
 • Szmidt, K. (2007). Pedagogika twórczości. Gdańsk: GWP.
 • Toffler, E. (2003). Nova paradyhma vlady. Znannia, bahatstvo. Kharkiv: Akta.
 • Torrance, E.P. (2001). Experiences in developing creativity measures: Insights, discoveries, decisions. Manuscript submitted for publication.
 • Vitvytska, S.S. (2003). Osnovy pedahohiky vyshchoi shkoly. TsNL.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_2_23-32
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.