PL EN


2019 | 32 | 2 |
Article title

Szkoły stowarzyszeniowe w perspektywie lokalnej polityki oświatowej gmin

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Fundamentalnym osiągnięciem decentralizacyjnej polityki państwa w latach 90. XX w. był powrót oświaty do wymiaru lokalnego. Gminy przejęły odpowiedzialność za zakładanie, likwidowanie i przekształcanie szkół na swoim terenie. Jest to najważniejsze ich zadanie w kreowaniu lokalnej polityki oświatowej. Uwarunkowania demograficzne ostatnich lat, niż demograficzny, spadek liczby uczniów w szkołach oraz wzrastające koszty utrzymania placówek oświatowych to główne determinanty przekazywania przez gminy szkół lokalnym stowarzyszeniom.
EN
The fundamental achievement of decentralization policy of the state in the 1990s was the return of education to the local dimension. Municipalities took over the responsibility for establishing, liquidating and transforming schools which were based in their areas. This is their most important task in creating local education policy. Demographic conditions of recent years, that is a population decline, drop in the number of students at schools and the simultaneous increase in costs of maintaining of educational institutions are the main determinants of municipalities transferring schools to local associations.
Year
Volume
32
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-10-31
Contributors
References
 • Chołyń-Domańska, A. (red.). (2012). Liczą się efekty. Raport o stanie edukacji. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Dziemianowicz-Bąk, A., Dzierzgowski, J. (2014). Likwidacja szkół podstawowych oraz przekazywanie stowarzyszeniom. Kontekst, proces i skutki przemian edukacyjnych w społecznościach lokalnych na podstawie analizy studiów przypadku. Raport z badania. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Główny Urząd Statystyczny (2006–2016). Oświata i wychowanie rocznik 2006–2016. Warszawa.
 • Hreczyński, J., Sobotka, A. (2014). Diagnoza zmian w sieci szkół podstawowych i gimnazjów 2007–2012. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Karcz, E. (2010). Polityka oświatowa samorządów lokalnych wobec szkoły jutra. W: K. Denek (red.), Edukacja jutra. Edukacja w społeczeństwie wiedzy (s. 102–114). Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”.
 • Kołomycew, A. (2017). Uspołecznienie procesu realizacji zadań oświatowych jako forma racjonalizacji polityki publicznej gmin. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 191–214. DOI: https://doi.org/10.14746/ssp.2017.3.10.
 • Kozińska-Bałdyga, A. (2015). Zalety i wady innych niż JST organów prowadzących szkoły na terenie gminy. W: E. Tołwińska-Królikowska (red.), Mała szkoła – problem czy szansa? Poradnik dla samorządowców (s. 19–23). Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 • Kwieciński, Z. (2002). Bezbronni: odpad szkolny na wsi. Toruń: Edytor.
 • Levitas, A. (2012). Strategie oświatowe. Warszawa: Wydawnictwo ICM.
 • Marzec-Holka, K. (2015). Peryferie edukacyjne szkół wiejskich w warunkach niżu demograficznego. Pedagogika Społeczna, 3(57), 147–161.
 • Marzec-Holka, K., Rutkowska, A. (red.). (2012). Małe szkoły w województwie kujawsko-pomorskim. Studium pedagogiczno-socjologiczne. Bydgoszcz: Agencja Reklamowo-Wydawnicza ArtStudio.
 • Noworól, A. (2012). Instrumenty lokalnej polityki oświatowej. Zarządzanie Publiczne, 3(19), 139–150.
 • Okoń, W. (1998). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Pająk, K. (2005). Rola samorządu lokalnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Parysek, J. (1995). Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym. W: J. Parysek (red.), Rozwój lokalny: zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej (s. 37–61). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pęczkowski, R. (2015). Mała szkoła – charakterystyka kategorii. W: R. Pęczkowski (red.), Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej (s. 140–148). Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
 • Przyszczypkowski, K. (2010). Polityka oświatowa samorządów. W: M. Korolewska, J. Osiecka-Chojnacka (red.), Polityka oświatowa (s. 41–64). Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych.
 • Szymański, M.J. (2000). Społeczne bariery edukacji młodzieży wiejskiej. W: J. Radziewicz (red.), Progi szkolne (s. 65–79). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Uryga, D. (2013). „Mała szkoła” w środowisku wiejskim. Socjopedagogiczne studium obywatelskich inicjatyw. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2009, nr 56, poz. 458 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59).
 • Wlazło, S. (1999). Polityka oświatowa w gminie. W: Zarządzanie oświatą – poradnik dla gmin (Cz. 1). Warszawa: Brytyjski Fundusz Know-How.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_2_45-54
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.