PL EN


2019 | 32 | 2 |
Article title

Muzeum w polskiej szkole na Łotwie – miejsce pamięci, spotkań i narzędzie w edukacji. Studium przypadku

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kiedy mówimy o wielokulturowości w kontekście edukacji, warto zastanowić się nad szkolnymi zasobami. Jednym ze sposobów wykorzystania zbieranych przez szkołę materiałów jest utworzenie szkolnego muzeum. Niniejszy artykuł przybliża działalność funkcjonującego od ponad 20 lat muzeum szkolnego w Państwowym Gimnazjum Polskim w Rezekne na Łotwie. Zaprezentowane wnioski stanowią odpowiedź na postawiony w formie pytania problem badawczy: Jaką funkcję pełni muzeum w szkole mniejszościowej w Rezekne? Działalność muzealna Polskiego Gimnazjum Polskiego w Rezekne została ukazana z trzech perspektyw: 1) jako miejsce pamięci, którego głównym zadaniem jest udostępnianie zbiorowych wspomnień, 2) jako miejsce spotkań kultur, którego podstawowym celem jest integracja w różnych grupach mniejszościowych na terytorium Łatgalii na Łotwie, 3) jako narzędzie wykorzystywane w edukacji regionalnej.
EN
When we talk about multiculturalism in the context of education, school resources are worth considering. One of the ways to use the materials collected by the school is to create a school museum. In the article, there is presented the activity of a school museum functioning for over 20 years in the Rezekne Polish State Gymnasium in Latvia. The presented proposals constitute a response to the research problem posed in the form of a question: What role does the museum play in the minority school in Rezekne? The museum activity of the Rezekne Polish State Gymnasium was shown from three perspectives as 1) a place of remembrance whose main task is to share collective memories, 2) a meeting place for cultures whose main task is integration in various minority groups in Latgale territory in Latvia, and 3) a tool in regional education.
Year
Volume
32
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-10-31
Contributors
References
  • Babiński, G. (1994). Pogranicze etniczne, pogranicze kulturowe, peryferie – szkic wstępny problematyki. Pogranicze. Studia Społeczne, (4), 5–28.
  • Baza danych szkół. http://www.polska-szkola.pl/db/web/database/115?field%5B1578%5D=%C5%81otwa&queryString=&dateFrom=&dateTo= (dostęp: 23.05.2018).
  • http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__riga/RIG040.px/table/tableViewLayout1 (dostęp: 16.02.2019).
  • Nikitorowicz, J. (2009). Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
  • Nora, P. (1974). Mémoire collective. W: J. Le Goff, P. Nora (dir.), Faire de l’histoire (s. 398–401). Paris: Gallimard.
  • Plewko, J. (2004). Łotwa. W: K. Dopierała (red.), Encyklopedia Polskiej Emigracji i Polonii (s. 208–209). Toruń: Oficyna Wydawnicza Kucharski.
  • Przewoźny, W. (2006). Edukacyjna rola muzeów. W: A.W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska (red.), Edukacja regionalna (s. 131–158). Warszawa: PWN.
  • Szpociński, A. (2008). Miejsca pamięci: lieux de mémoire. Teksty Drugie, (4), 11–20.
  • Unger, P.M. (2007). Zbiory i muzea szkolne w wychowaniu patriotycznym. W: M. Żaryn (red.), Wychowanie patriotyczne. Tradycje i wyzwania współczesności. Materiały pokonferencyjne (s. 68). Warszawa: Muzeum Historii Polski.
  • Urlińska, M.M. (2007). Szkoła polska na obczyźnie wobec dylematów tożsamościowych. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_2_83-92
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.