PL EN


2019 | 32 | 2 |
Article title

Gotowość do zmiany a nabywanie kompetencji międzykulturowych przez nauczycieli wczesnej edukacji – o potrzebie eksploracji zagadnienia

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesność to okres dynamicznych zmian na wielu płaszczyznach życia. Jedną z nich jest narastająca wielokulturowość społeczeństw. Adaptacja do dokonujących się przeobrażeń jest związana z formowaniem się nowych kompetencji profesjonalnych u nauczycieli wczesnej edukacji. W artykule scharakteryzowano psychologiczne uwarunkowania postaw nauczycieli wobec przemian w środowisku pracy, opisano przyczyny oporu wobec zmiany oraz podkreślono, że badanie gotowości do zmiany we wspomnianej grupie zawodowej to aktualny i interesujący temat do badań, dociekań naukowych oraz wieloaspektowych analiz.
EN
Modernity is a time of dynamic changes happening across multiple spheres of life. One of them is the growing multiculturalism of societies. Adaptation to the present transformations involves the formation of new professional competences among early education teachers. The article describes the psychological determinants of teachers’ attitudes towards changes in the work environment and the reasons for resistance against change. There is also emphasized that the research on readiness to change in the aforementioned professional group is a current and interesting topic for research, scientific inquiries as well as multi-aspect analyses.
Year
Volume
32
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-10-31
Contributors
References
 • Armstrong, M. (2001). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Dom Wydawniczy ABC.
 • Chimkowska, A. (2016). Psychologia zmiany w życiu i w biznesie. Warszawa: Biblioteka Akustyczna.
 • Czerska, M. (1996). Organizacja przedsiębiorstw (Cz. 2: Metodologia zmian organizacyjnych). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Czerska, M. (2002). Klasyfikacja zmian. W: A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami (s. 452–458). Toruń: „Dom Organizatora”.
 • Dobrowolska, B. (2012). Kompetencje nauczycieli a wielokulturowość w świetle badań własnych. Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne, (21), 15–33.
 • Kanter, R.M. (1985). Managing the Human Side of Change. Management Review, (April), 52–56.
 • Kitlińska-Król, M. (2013). Nauczyciele i edukacja międzykulturowa. Chowanna, (2), 275–288.
 • Kriegel, R.J., Brandt, D. (1996). Sacred Cows Make the Best Burgers. Pymble: HarperBusiness.
 • Kubacka-Jasiecka, D. (2002). Psychologia wobec problematyki zmiany. W: D. Kubacka-Jasiecka (red.), Człowiek wobec zmiany. Rozważania psychologiczne (s. 11–17). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kuleta, M. (2002). Człowiek jako kreator zmian w swoim życiu. W: D. Kubacka-Jasiecka (red.), Człowiek wobec zmiany. Rozważania psychologiczne (s. 21–37). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Marchwicki, P. (2005). Mechanizmy obronne w ujęciu psychodynamicznym. Seminare. Poszukiwania Naukowe, (21), 491–507.
 • Marx, E. (2000). Przełamywanie szoku kulturowego. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 • Mazurkiewicz, G. (2009). Edukacja wielokulturowa elementem rozwoju, czyli o pożytkach wyjścia ze szkoły. W: E. Dąbrowa, U. Markowska-Manista (red.), Między kulturami. Edukacja w wielokulturowej rzeczywistości (s. 26–37). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Paszkowska-Rogacz, A. (2004). Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
 • Penc, J. (2012). Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 • Rogozińska-Pawełczyk, A. (2013). Osobowościowe uwarunkowania gotowości pracowników do zmian organizacyjnych. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2(91), 95–106.
 • Strelau, W.J. (2004). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP.
 • Ścibiorek, Z. (2005). Ludzie podczas zmian w organizacji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Urbaniak, B. (2010). Imperatyw kształcenia ustawicznego w gospodarce opartej na wiedzy. W: M. Znajmiecka-Sikora, E. Roszko (red.), Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z (s. 15–41). Łódź: Wydawnictwo Ego.
 • Wolan-Nowakowska, M. (2000). Psychologiczne właściwości Skali Postaw Pracowników Wobec Zmian. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, (8), 163–170.
 • Wolan-Nowakowska, M. (2002). Wybrane wymiary osobowości a postawa wobec zmian pracowników firm prywatnych i państwowych. W: D. Kubacka-Jasiecka (red.), Człowiek wobec zmiany. Rozważania psychologiczne (s. 157–168). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Zarębska, A. (2002). Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_2_95-108
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.