PL EN


2019 | 32 | 3 |
Article title

Edukacja wojskowa w ocenie uczniów klas mundurowych szkół średnich a ich zróżnicowanie demograficzno-społeczne

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Funkcjonujące od kilku lat w polskich szkołach średnich klasy o profilu wojskowym (zwane także klasami mundurowymi) działały dotychczas w oparciu o autorskie programy nauczania, które często okazywały się niespójne i nieprzystające do standardów stosowanych obecnie w Siłach Zbrojnych RP. Postanowiono zatem wprowadzić program pilotażowy przedmiotu edukacja wojskowa dla wybranych szkół średnich prowadzących klasy mundurowe. Akademia Sztuki Wojennej, sprawując nadzór merytoryczny nad tym programem, dokonuje bieżących analiz na podstawie sondaży przeprowadzanych zarówno wśród nauczycieli i kadry instruktorskiej, jak i wśród uczniów. Dążąc do ukazania pedagogicznych skutków prowadzonych działań, postanowiłem skupić się na subiektywnych opiniach badanej młodzieży. Podjętą problematykę przedstawiłem za pomocą odpowiednio dobranych kategorii na tle uwarunkowań demograficzno-społecznych.
EN
Military classes that have been functioning in Polish secondary schools for several years (also called uniformed classes) have so far acted on the basis of proprietary curricula, which often turned out to be inconsistent and inconsistent with the standards currently applied in the Polish Armed Forces. Therefore, it was decided to introduce a pilot program of the subject of military education for selected high schools that run uniformed classes. The Academy of War Art, in charge of substantive supervision over this program, conducts ongoing analyzes, conducting successive surveys among both teachers and instructors, as well as among students. Aiming to show the pedagogical effects of the activities, I decided to focus on the subjective opinions of the examined youth. I presented the subject matter by means of appropriately selected categories against the background of demographic and social conditions.
Year
Volume
32
Issue
3
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-20
Contributors
References
 • Dąbrowski, K. (2016). Program edukacji wojskowej na przykładzie liceum ogólnokształcącego. W: A. Skrabacz, I. Urych, L. Kanarski (red.), Klasy mundurowe. Od teorii do dobrych praktyk (s. 208–210). Warszawa: AON.
 • Falkowski, Z. (2016). Zarys problematyki edukacji obronnej młodzieży w latach 1946–1990. W: A. Skrabacz, I. Urych, L. Kanarski (red.), Klasy mundurowe. Od teorii do dobrych praktyk (s. 55–70). Warszawa: AON.
 • Kanarski, L., Koter, M., Loranty, K., Urych, I. (2016). Wstępna diagnoza funkcjonowania klas mundurowych – wyniki badań pilotażowych. W: A. Skrabacz, I. Urych, L. Kanarski (red.), Klasy mundurowe. Od teorii do dobrych praktyk (s. 71–82). Warszawa: AON.
 • Klikczyńska, J. (2016). Możliwości budowania i realizacji programu klasy wojskowej w technikum. W: A. Skrabacz, I. Urych, L. Kanarski (red.), Klasy mundurowe. Od teorii do dobrych praktyk (s. 211–213). Warszawa: AON.
 • Koncepcja sprawowania opieki (nadzoru) przez Akademię Sztuki Wojennej nad przebiegiem procesu edukacyjnego uczniów wybranych klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących przedmiot nauczania „edukacja wojskowa”. (2017). Warszawa.
 • Łobocki, M. (2000). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Materiały Biura do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej.
 • MON (2017). Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „edukacja wojskowa”. Warszawa.
 • Odziemkowski, J. (1996). Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej. Warszawa: Wydawnictwo Bellona.
 • Paździoch, D. (2016). Klasa wojskowa jako innowacja pedagogiczna w praktyce edukacyjnej szkoły ponadgimnazjalnej. W: A. Skrabacz, I. Urych, L. Kanarski (red.), Klasy mundurowe. Od teorii do dobrych praktyk (s. 200–207). Warszawa: AON.
 • Pilch, T. (1998). Zasady badań pedagogicznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Przybysz, B. (2016). Klasa wojskowa w programie innowacji pedagogicznej. W: A. Skrabacz, I. Urych, L. Kanarski (red.), Klasy mundurowe. Od teorii do dobrych praktyk (s. 195–199). Warszawa: AON.
 • Ujma, S. (2016). Klasy mundurowe w szkolnej rzeczywistości. W: A. Skrabacz, I. Urych, L. Kanarski (red.), Klasy mundurowe. Od teorii do dobrych praktyk (s. 189–194). Warszawa: AON.
 • Wójcik, W., Dobrowolska, A. (2016). Klasy mundurowe w systemie bezpieczeństwa RP. W: A. Skrabacz, I. Urych, L. Kanarski (red.), Klasy mundurowe. Od teorii do dobrych praktyk (s. 92–93). Warszawa: AON.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_3_115-133
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.