PL EN


2019 | 32 | 3 |
Article title

Psychoprofilaktyka zachowań ryzykownych u młodzieży

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule została ukazana specyfika zachowań ryzykownych wśród młodzieży oraz działań psychoprofilaktycznych, z którymi wiąże się niebezpieczeństwo negatywnych konsekwencji zarówno dla nich samych, jak i dla ich otoczenia. Przedstawiony model psychoprofilaktyki jest ukierunkowany na przygotowanie do życia i radzenie sobie z codziennymi problemami, wartości i autorytety oraz wypracowanie poczucia odpowiedzialności u młodych ludzi za ich działania i umiejętność rozróżniania dobra od zła. Niniejszy artykuł jest nie tylko teoretycznym wskaźnikiem, lecz także wskazówką do prowadzenia działań mających na celu minimalizację zachowań ryzykownych wśród młodych ludzi.
EN
This article presents the specifics of risky behaviour among adolescents and psycho-preventive actions, which are associated with the danger of negative consequences both for themselves and for their environment. Presented model of psycho-prevention is oriented towards following aspects: preparing youth to living and coping with everyday problems, the values and authorities thanks to which young people function properly, working out the sense of responsibility in young people for their actions and the ability to distinguish between good and bad. This article should not only be a theoretical indicator, but also a guide to conduct actions aimed at minimizing risky behaviour among young people.
Year
Volume
32
Issue
3
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-20
Contributors
References
 • Dzielska, A. (2017). Zachowania ryzykowne. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka.
 • Dzielska, A., Kowalewska, A. (2014). Zachowania ryzykowne młodzieży – współczesne podejście do problemu. Studia BAS, 2(38), 141–170.
 • Gaś Z. (1995). Pomoc psychologiczna młodzieży. Warszawa: WSiP.
 • Gaś, Z. (2000). Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Gaś, Z. (2002). Od wychowania do profilaktyki. Remedium, 12, 8–11.
 • Gaś, Z. (2011). Profesjonalna profilaktyka w szkole. Nowe wyzwania. Lublin: Innovatio Press.
 • Gaś, Z., Poleszak, W. (2017). Opracowujemy i ewaluujemy program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 • Gołembowska, M. (2017). Adolescencja a zachowania ryzykowne. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW
 • Kawula, S. (2003). Współczesne zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży. W: S. Kawula (red.), Pedagogika społeczna (s. 385 - 437). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Mazur, J. (red.). (2015). Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC 2014. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka.
 • Niewiadomska, I., Chwaszcz, J., Augustynowicz, W., Palacz-Chrisidiss, A., Bartczuk, R., Wiechetek, M. (2015). Narzędzie do oceny ryzyka zaburzeń związanych z hazardem wśród młodzieży. Serwis Informacyjny Narkomania, 2(70), 21–26.
 • Ostaszewski, K. (2014). Zachowania ryzykowne młodzieży w perspektywie mechanizmów resilience. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 • Ostaszewski, K. (2017). Używanie substancji psychoaktywnych jako przejaw zachowań ryzykownych
 • młodzieży szkolnej. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 16(1).
 • Pisarska, A., Ostaszewski, K., Raduj, J., Wójcik, M. (2014). Czynniki związane z hazardem, kompulsywnymi zakupami oraz nadużywaniem Internetu wśród młodzieży w wieku 12–19 lat. Raport z badań. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 • Pstrąg, D. (2000). Wybrane zagadnienia z problematyki uzależnień. Rzeszów: Wydawnictwo WSP.
 • Pyżalski, J. (2012). Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Sierosławski, J. (2015). Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2015 roku. Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD. Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Szafraniec, K. (2011). Młodzi 2011. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Szymańska, J. (2012). Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 • Wojcieszek, K. (2002). Wygrać życie. Szkolny program profilaktyki. Kraków: Rubikon.
 • Woynarowska, B. (red.). (2017). Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne – metodyka – praktyka. Warszawa: PWN.
 • Zajączkowski, K. (2003). Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_3_151-168
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.