PL EN


2019 | 32 | 3 |
Article title

Zagrożenie i lęk w społeczeństwie. Refleksje 40 lat po raporcie „Społeczeństwo wobec przemocy” i 70 lat po ustanowieniu Deklaracji Praw Człowieka

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ponad 41 lat temu ukazał się we Francji dokument przygotowany przez Komitet Badań nad Przemocą, Zbrodnią i Występkiem pt. „Społeczeństwo wobec przemocy”. W raporcie starano się naświetlić nie tylko przyczyny przemocy jako problemu społecznego, lecz także zawarto w nim wskazówki mające na celu ograniczenie jej występowania. W niniejszym opracowaniu na podstawie wspomnianego dokumentu Peyrefittego dokonano refleksji nad kierunkami podejmowanych przez lata działań na rzecz redukcji przemocy w kontekście międzynarodowym i krajowym. Przedstawiono również możliwe kierunki badań oraz oddziaływań psychologicznych w tym obszarze.
EN
Over 40 years ago the French Research Committee on Violence, Crime and Delinquency has published a document that contained current analyses on the occurrence of social problems and their determinants, as well as guidelines to reduce risks and reduce the sense of threat and insecurity in modern society. The document became the basis for the reflection on public debate on violence in international communities and psychological practice against violence in interpersonal and social meaning. The author also presents the possible directions of research and psychological actions in this area.
Year
Volume
32
Issue
3
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-20
Contributors
References
 • Ahearne, J. (2017). Cultural insecurity and its discursive crystallization in contemporary France. Modern & Contemporary France, 25(3), 265–280. DOI: https://doi.org/10.1080/09639489.2017.1285276.
 • Bronfenbrenner, U. (2009). The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. Cambridge–Massachusetts: Harvard University Press.
 • Charter of Fundamental Rights of the European Union (OJ EU C 202/389, 7.6.2016).
 • CICA. https://cicainternational.org (dostęp: 10.10.2019).
 • Cunnigham, A., Zelazo, P.D., Packer, D.J., Bavel, J.J. van (2007). The iterative reprocessing model: A multilevel framework for attitudes and behavior. Social Cognition, 25(5), 736–760, DOI: https://doi.org/10.1521/soco.2007.25.5.736.
 • Deardorff, D.K. (2008). Intercultural Competence: A Definition, Model and Implications for Education Abroad. W: V. Savicki (ed.), Developing Intercultural Competence and Transformation: Theory, Research, and Application in International Education (s. 32–52). Sterling: Stylus.
 • European Convention on Human Rights (1950). Pobrane z: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf (dostęp: 10.09.2019).
 • Farnicka, M. (2019). Między pozytywizmem a interpretatywizmem – badania w działaniu jako element modelu badań w psychologii. Czasopismo Psychologiczne, 25(2), 143–149.
 • Farnicka, M., Pocinho, M. (2018). What can psychology offer in cross-cultural dialogue. W: J. Ramírez, G. Abad-Quintanal (eds.), Cross-Cultural Dialogue as a Conflict Management Strategy. Advanced Sciences and Technologies for Security Application (s. 70–83). Cham: Springer.
 • Grzyb, T. (2017). Eksperyment terenowy w psychologii społecznej. Warszawa: PWN.
 • International Covenant on Civil and Political Rights (1966). Pobrane z: https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf (dostęp: 10.10.2019).
 • International Society for Research on Aggression. https://www.israsociety.com (dostęp: 10.10.2019).
 • ISRA Media Violence Commission (2012). Report of the Media Violence Commission. Aggressive Behavior, 38(5), 335–341, DOI: https://doi.org/10.1002/ab.21443.
 • ISRA Youth Violence Commission (2018). Report of the Youth Media Commission. Aggressive Behavior, 44(4), 331–336, DOI: https://doi.org/10.1002/ab.21766.
 • King, M. (1988). How to Make Social Crime Prevention Work: The French Experience. London: NACRO.
 • Lewin, K. (1946). Action research and minority problems. Journal of Social Issues, 2(4), 34–46.
 • Lewin, K. (1951). Field Theory in Social Science. Selected Theoretical Papers. New York: Harper & Row.
 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. 1977, nr 38, poz. 167).
 • Pagani, C. (2019). Complexity and Diversity. New York: Nova Sciences.
 • Peyrefitte, A. (red.). (1982). Raport Komitetu Badań nad Przemocą̨, Zbrodnią i Występkiem: Społeczeństwo wobec przemocy. Warszawa: WN PWN.
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) przyjęta i proklamowana w dniu 10 grudnia 1948 r.). Pobrane z: http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf (dostęp: 10.10.2019).
 • Rosenzweig, S. (1987). The origins of ISRA. Aggressive Bahavior, 13(2), 53–57, DOI: https://doi.org/10.1002/1098-2337(1987)13:2<53::AID-AB2480130202>3.0.CO;2-O.
 • Science and Human Rights Coalition. http://aass.org (dostęp: 10.10.2019).
 • Society for Terrorism Research. https://www.societyforterrorismresearch.org (dostęp: 10.10.2019).
 • The Seville Statement on Violence (1990). American Psychologist, 45(10), 1167–1168.
 • UNESCO (1989). General Conference 25 C/20, Annex II. September. Paris.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_3_49-58
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.