PL EN


2019 | 32 | 3 |
Article title

Edukacja dla bezpieczeństwa młodzieży wobec wyzwań i zagrożeń współczesności

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Czas dorastania młodzieży (zwany okresem adolescencji) to niezmiernie trudny etap w życiu. Z jednej strony to już nie dzieci, ponieważ zachodzą w nich przemiany fizyczne, psychiczne i społeczne, z drugiej zaś to jeszcze nie dorośli, gdyż nie podejmują samodzielnie decyzji, nie prowadzą osobnego gospodarstwa domowego i nie są niezależni finansowo. Każdy z rodziców czuje obawy, gdy jego potomek wchodzi w okres dorastania, ponieważ z teorii lub praktyki zdaje sobie sprawę z tego, że zaczyna się czas buntu, negowania autorytetów, testowania różnych bodźców, sprawdzania własnych możliwości. Aby przejść przez ten okres bezpiecznie i wprowadzić młodego człowieka w dorosłe życie, potrzebny jest system edukacji mający na celu przekazywanie niezbędnej wiedzy, kształtowanie umiejętności i nawyków oraz oddziaływanie wychowawcze, które przygotują młodzież do życia wobec wyzwań i zagrożeń XXI w.
EN
Adolescence is an extremely difficult stage in life. On the one hand, they are not children, because there are physical, psychological and social changes; on the other hand, they are not adults yet, because they do not make independent decisions, do not run a separate household and are not financially independent. And yet each of his parents trembles when his descendant enters the period of growing up, because he/she knows – from theory or practice – that the time of rebellion, negating power, testing various stimuli, checking their own skills begins. In order to safely pass this time and bring a young person into adult life, an educational system is needed to instill the necessary knowledge, develop skills and habits and educational influences that will prepare young people to face the challenges and threats of the 21st century.
Keywords
Year
Volume
32
Issue
3
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-20
Contributors
References
 • Cylkowska-Nowak, M. (2018). Bullying w edukacji w badaniach porównawczych. W: B. Wiśniewska-Paź (red.), Instytucje edukacyjne – zagrożenia – bezpieczeństwo (s. 217–236). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Drapikowska, B. (2018). Realizacja przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w praktyce pedagogicznej szkół średnich – analiza wyników badań opinii studentów. W: B. Wiśniewska-Paź (red.), Instytucje edukacyjne – zagrożenia – bezpieczeństwo (s. 101–118). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Jemioło, T. (1994). Uwarunkowania dla edukacji dla bezpieczeństwa. W: R. Stępień (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa (s. 7–13). Warszawa: AON.
 • Kitler, W. (1999a). Wybrane aspekty kierowania państwem w sytuacjach kryzysowych w Obronie Narodowej RP wobec wyzwań i zagrożeń współczesności. Warszawa: AON.
 • Kitler, W. (red.). (1999b). Współczesny wymiar obrony cywilnej RP w świetle integracji ze strukturami zachodnioeuropejskimi. Warszawa: AON.
 • Korycki, S. (1994). System bezpieczeństwa Polski. Warszawa: AON.
 • Łapińska, R., Żebrowska, M. (1986). Psychologia rozwoju młodzieży. W: M. Żebrowska (red.), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (s. 381–395). Warszawa: PWN.
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki (2004). Еdukacja dla bezpieczeństwa w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Międzynarodowe seminarium 19–21 maja 2004 r. Warszawa.
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (2004). Edukacja dla bezpieczeństwa. Warszawa.
 • Obuchowska, I. (1982). Psychologiczne aspekty dojrzewania. W: A. Jaczewski, B. Woynarowska (red.), Dojrzewanie (s. 135–147). Warszawa: WSiP.
 • Obuchowska, I. (1990). Rodzinne konflikty młodzieży niepełnosprawnej związane z realizacją autonomii. W: M. Tyszkowa (red.), Rodzina a rozwój jednostki (s. 75–86). Poznań: Centralny Program Badań Podstawowych CPBP.
 • Okoń, W. (1995). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Peters, Ch. (2018). Dlaczego dzisiejsza młodzież jest zawsze najgorsza. Pobrane z: http://wyborcza.pl/wiecejswiata/7,163812,23679527,dlaczego-dzisiejsza-mlodziez-jest-zawsze-najgorsza.html (dostęp: 10.05.2019).
 • Pieczywok, A. (2018). Modele profesjonalizmu i kluczowych kompetencji nauczycieli. W: B. Wiśniewska-Paź (red.), Instytucje edukacyjne – zagrożenia – bezpieczeństwo (s. 59–83). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pieczywok, A., Wełyczko, L. (2008). Profesjonalizm zawodowy nauczyciela akademickiego w kontekście realizacji procesu dydaktycznego. Wrocław: AON.
 • Przybyła, R. (2018). Zagrożenia dzieci i młodzieży w ujęciu statystycznym a stan faktyczny. Formy przeciwdziałania oraz propozycje dostosowania programu Edukacji dla bezpieczeństwa do aktualnych potrzeb. W: B. Wiśniewska-Paź (red.), Instytucje edukacyjne – zagrożenia – bezpieczeństwo (s. 303–327). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Przybysz, B. (2018). Edukacja dla bezpieczeństwa jako przedmiot nauczania. W: I. Urych (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Współczesne kategorie (s. 185–199). Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017, poz. 356).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. 2018, poz. 59) .
 • Rutkowski, C. (2018). Podstawy nauk o bezpieczeństwie z elementami naukoznawstwa. Warszawa: SGSP.
 • Skrabacz, A. (2018). Prosumpcja bezpieczeństwa wobec potrzeby edukacji permanentnej. W: I. Urych (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Współczesne kategorie (s. 171–184). Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej.
 • Starzyński, R. (1930). Zarys nauki organizacji Sił Zbrojnych. Warszawa: Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy.
 • Stefanowicz, J. (1993). Rzeczypospolitej pole bezpieczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Stępień, R. (1996a). Edukacja dla bezpieczeństwa – kontrowersje i oczekiwania. Wojsko i Wychowanie, (5).
 • Stępień, R. (1996b). Współczesne problemy edukacji dla bezpieczeństwa. Warszawa: AON.
 • Szulc, B. (2015). Kształcenie, nauka, wartości. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1967, nr 44, poz. 220).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59).
 • Wojtasik, Ł. (2008). Cyberprzemoc – charakterystyka zjawiska, skala problemu, działania profilaktyczne. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.
 • Zadorożna, M. (2018). Ewolucja teleologicznego wymiaru edukacji dla bezpieczeństwa. W: I. Urych (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Współczesne kategorie (s. 91–109). Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej.
 • Zawartka, M. (2018). Współczesne zagrożenia młodzieży w świecie wirtualnym, W: B. Wiśniewska-Paź (red.), Instytucje edukacyjne – zagrożenia – bezpieczeństwo (s. 328–342). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_3_67-82
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.