PL EN


2019 | 32 | 3 |
Article title

Szkoła miejscem (nie)bezpiecznym – perspektywa ucznia

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Szkoła – obok rodziny – jest jednym z najdłużej oddziałujących na człowieka środowisk wychowawczych. W sposób celowy i planowy zajmuje się kształceniem i wychowaniem młodych osób. To tu dzieci i młodzież zdobywają wiedzę i doświadczenia, rozwijają umiejętności, uczą się współdziałania z innymi, dokonują porównań siebie na tle rówieśników. Ważne jest zatem, aby szkoła stwarzała odpowiednie, korzystne warunki dla rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego ucznia. Jednym z nich jest poczucie bezpieczeństwa ucznia w szkole. Niniejszy artykuł został poświęcony kwestii subiektywnego poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole. Na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczniów liceum i technikum autorka stara się określić, czy w perspektywie badanych uczniów szkoła jest dla nich miejscem bezpiecznym, a także zwraca uwagę na znaczenie relacji nauczyciel–uczeń w kontekście poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole. Ukazuje też perspektywę uczniów w ocenie szkoły jako miejsca (nie)bezpiecznego.
EN
Apart from a family, a school is one of the longest-lasting educational environments influencing a human being. In a targeted and planned manner, a school deals with the education and upbringing of young people. It is here that children and youth acquire knowledge and experience, develop skills, learn to interact with others, compare themselves with their peers. It is, therefore, important that schools create appropriate, favourable conditions for the intellectual, emotional and social development of a student. One of the conditions is the sense of safety of a student at school. This article has been devoted to the issue of the subjective feeling of safety of students at school. On the basis of the research carried out among students of high school and technical school, the author tries to determine whether in the perspective of the examined students, their school is a safe place for them. Based on the obtained results, the author draws attention to the importance of the teacher–student relationship in the context of the students’ sense of safety at school. It shows the students’ perspective in the assessment of the school as a (un)safe place.
Keywords
Year
Volume
32
Issue
3
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-20
Contributors
References
 • Bera, R. (2017). Pedagogika bezpieczeństwa w kontekście współczesnych zagrożeń w życiu społecznym. Annales UMCS. Sectio J, 30(4), 11–18.
 • Cudak, H. (2003). Atmosfera wychowawcza. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (T. 1; s. 215–217). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Dąbrowska, T.E., Wojciechowska-Charlak, B. (1997). Między praktyką a teorią wychowania. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991, nr 120, poz. 526).
 • Łobocki, M. (1985). Wychowanie w klasie szkolnej. Z zagadnień dynamiki grupowej. Warszawa: WSiP.
 • Łobocki, M. (2003). ABC wychowania. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Maslow, A.H. (2006). Motywacja i osobowość. Warszawa: PWN.
 • Obuchowski, K. (1995). Przez galaktykę potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Okoń, W. (2007). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Pokruszyński, W. (2012). Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka. Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 10 grudnia 1948 r.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003, poz. 69; Dz.U. 2009, poz. 1130; Dz.U. 2010, poz. 1408; Dz.U. 2011, poz. 968; Dz.U. 2018, poz. 2140).
 • Szymańska, J. (2015). Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018, poz. 917).
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. 2018, poz. 967).
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1457).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2018, poz. 996).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_3_83-96
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.